Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Φρένο στους κερδοσκόπους


Κίνηση – ματ από τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στα γνωστά διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια που επιτέθηκαν συντονισμένα κατά του ρωσικού νομίσματος το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (CBR) μπήκε τέλος στο όριο διακύμανσης του νομίσματος έναντι του ευρώ-δολαρίου και εγκαταλείπονται οι τακτικές παρεμβάσεις στη ζώνη συναλλαγματικών συναλλαγών. Έτσι το ρούβλι μεταβαίνει σε καθεστώς ελεύθερης διακύμανσης, και η CBR περιορίζει τις παρεμβάσεις, όταν κριθεί αναγκαίο και διαβλέπει κινδύνους «στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα». Στη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς συναλλάγματος προσβλέπουν οι κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (CBR), όπως δήλωσε σήμερα από το Πεκίνο ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Όπως ίσως γνωρίζετε, το εθνικό μας νόμισμα έχει πληγεί από συντονισμένες κερδοσκοπικές επιθέσεις τον τελευταίο καιρό. Ελπίζω ότι οι κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας και οι αποφάσεις που ανακοίνωσε σήμερα, θα ομαλοποιήσουν την κατάσταση. Είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι πως δεν συντρέχουν θεμελιώδεις παράγοντες και αιτίες για την αστάθεια του εθνικού μας νομίσματος», δήλωσε σήμερα ο ρώσος πρόεδρος σε συνάντηση που είχε με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του APEC στο Πεκίνο. «Και αν η Κεντρική Τράπεζα συγκρατεί την παροχή ρευστότητας, αυτό θα «τιμωρήσει» τους κερδοσκόπους που σίγουρα ετοιμάζονται για νέες κερδοσκοπικές επιθέσεις. Οι σημερινές κερδοσκοπικές κινήσεις στην συναλλαγματική ισοτιμία θα σταματήσουν στο κοντινό μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχει λάβει η Κεντρική Τράπεζα» τόνισε χαρακτηριστικά ο ρώσος πρόεδρος από το Πεκίνο.
ΡΑ
...........
Brake speculators
Movement - Matt from Russian President Vladimir Putin to known international hedge funds attacked coordinated by the Russian currency lately. According to a Central Bank of Russia (CBR) joined end to limit currency fluctuations against the euro-dollar and abandoned regular interventions in the foreign trade area. So the ruble goes into free floating regime, and by CBR limits the interventions when necessary and sees risks "to financial stability." The stabilization of the domestic currency market moves forward the Central Bank of Russia (CBR), as reported today by the Beijing president Vladimir Putin.
"As you may know, our national currency has been hit by coordinated speculative attacks lately. I hope that the movements of the Central Bank and the decisions announced today, will normalize the situation. We are firmly convinced that there are no fundamental factors and causes for the instability of our national currency ", said today the Russian president during a meeting with the head of the IMF Christine Lagarde during the APEC Summit in Beijing. "And if the Central Bank holds the provision of liquidity, it will" punish "speculators certainly gearing up for new speculative attacks. Current speculation on the exchange rate will stop in the near future, taking into account the measures taken by the Central Bank, "stressed the Russian president from Beijing.
PA
...........
Браке шпекуланти
Мовемент - Матт из руског председника Владимира Путина да познатих међународних хеџ фондова напали координира руског валуте у последње време. Према Централне банке Русије (ЦБР) придружио крај да ограничи флуктуација валута у односу на евро-долар и напуштена редовне интервенције у страној трговине. Дакле рубља иде у слободан плутајући режима, а по ЦБР ограничава интервенције када је потребно и види ризике "за финансијску стабилност." Стабилизација тржишта домаћој валути креће напред Централна банка Русије (ЦБР), као пријављено данас у Пекингу председник Владимир Путин.
"Као што знате, наша национална валута је погођена координисане шпекулативних последње време. Надам се да ће покрети Централне банке и одлуке најавили су данас, нормализују ситуацију. Ми се чврсто уверени да не постоје фундаментални фактори и узроци за нестабилност наше националне валуте ", рекао је данас руски председник током састанка са шефом ММФ Цхристине Лагарде током самита АПЕЦ у Пекингу. "А ако Централна банка држи пружање ликвидности, то ће" казнити "шпекуланти сигурно спремају за нове шпекулативних. Тренутни спекулације о курсу ће престати у блиској будућности, узимајући у обзир мере предузете од стране Централне банке, "нагласио је руски председник из Пекинга.
ПА
...........
Тормозные спекулянты
Движение - Мэтт с президентом России Владимиром Путиным в известных международных хедж-фондов, которые напали на скоординированной основе в валюте Российской Федерации в последнее время. Согласно объявлению со стороны Центрального банка России (ЦБР) присоединился конец ограничить колебание валюты по отношению к евро-доллар и отказался от регулярных интервенций в области внешней торговли. Так идет рубль свободно плавающий режим, и уменьшает интервенций ЦБ в случае необходимости и видит риски "для финансовой стабильности". Стабилизация внутреннего валютного рынка форвардных движений Центрального Банка России (ЦБР), как объявлено сегодня президентом Пекин Владимира Путина.
"Как вы знаете, наша национальная валюта сильно пострадал от скоординированных спекулятивных атак в последнее время. Я надеюсь, что движения в Центральном банке и решения объявлено сегодня, нормализовать ситуацию. Мы глубоко убеждены, что нет фундаментальных факторов и причин нестабильности нашей национальной валюты ", сказал российский президент сегодня на встрече с главой МВФ Кристин Лагард во время саммита АТЭС в Пекине. "И если Центральный банк сохраняет предоставление ликвидности, будет" наказывать "спекулянтов, которые, безусловно, готовятся к новым спекулятивным атакам. Текущий спекуляция курсу остановится в ближайшем будущем, принимая во внимание меры, принятые ЦБ, "сказал он президент России из Пекина.
ΡΑ
...........
Speculatori freno
Movimento - Matt dal presidente russo Vladimir Putin a note fondi internazionali fund che hanno attaccato in modo coordinato in valuta russa ultimamente. Secondo un annuncio da parte della Banca Centrale di Russia (CBR) e collegati testa a limitare la fluttuazione della valuta nei confronti dell'euro-dollaro e abbandonati interventi regolari nel settore del commercio estero. Così va il rublo un regime di esenzione fluttuante, e riduce gli interventi CBR quando necessario e vede rischi "per la stabilità finanziaria." La stabilizzazione dei movimenti in avanti del mercato dei cambi interni della Banca centrale di Russia (CBR), come annunciato oggi dal presidente Vladimir Putin a Pechino.
"Come forse sapete, la nostra moneta nazionale è stata colpita da attacchi speculativi coordinati ultimamente. Mi auguro che i movimenti della Banca centrale e le decisioni annunciate oggi normalizzare la situazione. Siamo profondamente convinti che non ci siano fattori fondamentali e le cause dell'instabilità della nostra moneta nazionale ", ha detto il presidente russo oggi in un incontro con il capo del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde durante il vertice APEC di Pechino. "E se la Banca centrale mantiene l'erogazione di liquidità, si" punire "speculatori che sicuramente si stanno preparando per i nuovi attacchi speculativi. La speculazione attuale del tasso di cambio si fermerà in un prossimo futuro, tenendo conto delle misure adottate dalla Banca centrale ", ha detto il presidente russo da Pechino.
PA
...........