Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Το ιστορικό "έγκλημα" στον ΟΗΕ

Του Απόστολου Χ. Ρόσσιου
Στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συναντώνται σήμερα οι εκπρόσωποι της Ελλάδας και των Σκοπίων οι πρέσβεις Αδαμάντιος Βασιλάκης και Βάσκο Ναουμόφσκι με τον ειδικό διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μάθιου Νίμιτς θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των δύο χωρών χωριστά και, στη συνέχεια, από κοινού, με σκοπό τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης του ΟΗΕ, με στόχο την εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης στο θέμα του ονόματος.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες εάν ο κ. Νίμιτς, στη συνάντηση, θα επιδώσει νέα πρόταση για το θέμα της ονομασίας. Ωστόσο, όπως έχει γραφεί στον διεθνή Τύπο και μάλιστα προσφάτως στον αυστριακό, η πρόταση για την επίσημη ονομασία του κράτους των Σκοπίων είναι «Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας». Δηλαδή, οι αμερικανοί ζητούν επισήμως να γίνει πλαστογράφηση της ιστορίας! Από μια γεωγραφική περιοχή να δημιουργήσουν κράτος και "έθνος Μακεδόνων!" Το οποίο βεβαίως θα προκαλέσει μια σειρά απο αλυσιδωτές αντιδράσεις, όπως στις γεωγραφικές ονομασίες της Μακεδονίας μας, στην ονοματολογία προϊόντων μας κλπ. Αλλά και το βασικότερο, δημιουργεί υπόβαθρο για μελλοντικές αλυτρωτικές βλέψεις των Σκοπιανών, καθώς η εν λόγω ονομασία αφήνει να εννοηθεί οτι υφίσταται και "Κάτω Μακεδονία".
Αλυσιδωτές αντιδράσεις θα υπάρξουν βεβαίως στο μέτρο που θίγεται και στην γειτονική μας Βουλγαρία.
Και είναι λογικό ωστόσο οι αμερικανοί να το ζητούν αυτό, διότι απλούστατα δεν γνωρίζουν τι σημαίνει "έθνος" καθώς δεν υφίσταται αμερικανικό έθνος. Ομως, οι Έλληνες; Οι Σλάβοι; Οι Ρωμαίοι; Οι Λατίνοι; Η κουλτούρα του πολιτισμού τους και η ιστορία τους, πως επιτρέπει μια τέτοια εγκληματική και βέβηλη ιστορικά πράξη να συμβεί;
Παράλληλα, ο αμερικανοκίνητος ΟΗΕ μέσω του Μάθιου Νίμιτς
αναγνωρίζει ως "μακεδονική" γλώσσα, ένα ιδίωμα γλωσσικό, ένα κράμα σερβοβουλγαρικό, το οποίο έχει και κάποιους ελληνικούς χαρακτήρες, λόγω του Μεθόδιου και του Κύριλλου που εισήγαγαν την αλφάβητο στους Σλάβους. Αλήθεια, ποια η διαφορά των χαρακτήρων στις αλφαβητους της Βουλγαρίας, της Ρωσίας, της Σερβίας με αυτή των Σκοπίων; Ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Τότε και οι χώρες αυτές ας ονομάσουν τη γλώσσα τους "μακεδονική". Αυτό δεν έκανε η κυβέρνηση της FYROM;
Και το πλέον απίστευτο είναι ότι στην απλή ερώτηση: ο Μέγας Αλέξανδρος σε ποια γλώσσα μιλούσε και διάβαζε; Ο Δάσκαλός του επίσης; Και η απάντηση και μάλιστα των ιστορικών - ανιστόριτων των Σκοπίων είναι: "διάβαζε και μιλούσε στα μακεδονικά". (!)
Πρόκειται προφανώς περί γελοιότητας και τραγωδίας. Είναι γνωστό σε όλους τους ιστορικούς και επιστήμονες ειδικευμένους μελετητές ανά τον κόσμο, ότι δεν υπήρξε ποτέ "μακεδονική" γλώσσα. Στην αρχαία ΕΛΛΑΔΑ υπήρξαν πόλεις κράτη με κυρίαρχη την ελληνική γλώσσα και τοπικά ιδιώματα.
Ιλαροτραγωδία. Πρόκειται για βάναυση διαστρέβλωση και πλαστογράφηση της ιστορίας με τη συνδρομή και τη συμβολή του αμερικανικού παράγοντα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν γεωπολιτικά συμφέροντα. Βεβαίως, η "εγκληματική" διαστρέβλωση της ιστορίας ξεκίνησε από τον Γιόσιπ Μπροζ Τίτο. Η γνωστή περιοχή "Βαρντάρσκα" έγινε "ομοσπονδία της Δημοκρατίας της Μακεδονίας" για λόγους που εξυπηρετούσε τότε τον γιουγκλοσλάβο ηγέτη στην γεωπολιτική στρατηγική του. Και δυστυχώς οι ανίκανες και ψοφοδεείς κυβερνήσεις άφησαν να εξελιχθεί η κατάσταση και να φτάσει στο τραγικό σήμερα.
Ενδιαφέρον πάντως έχει το γεγονός ότι στην πρόσφατη ομιλία του στον ΟΗΕ ο υπουργός των Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ε. Βενιζέλος, είχε δώσει έμμεσα τη συγκατάθεσή του για ονομασία που θα περιέχει γεωγραφικό προσδιορισμό (erga omnes). Και ο Μάθιου Νίμιτς είχε προτείνει στις 9 Απριλίου 2013 στους δύο εκπροσώπους την ονομασία «Άνω Δημοκρατία της Μακεδονίας» (Upper Republic of Macedonia). Δηλαδή, ο έχων λογικό νου αναρωτιέται: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και "Κάτω Δημοκρατία της Μακεδονίας;". Που σημαίνει αν προσθέσουμε και τον αλυτρωτισμό που εμπεριέχεται στις θέσεις των Σκοπιανών, να τους πούμε από τώρα ...Ορίστε περάστε και στην "Κάτω ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;" Πόσο ενδοτικοί θα πρέπει να είστε αν το δεχθείτε αυτό;
..................................
The history \\\ "\\\ crime" at the UN
Of Apostles Ch. Rossios
At UN headquarters in New York today met representatives of the Greek and Macedonian ambassadors Adamantios Vassilakis and Vasko Naumovski with special mediator Matthew Nimetz. According to the announcement, Matthew Nimetz will meet representatives of the two countries separately and then together, in order to continue negotiations under the mediation of the UN, with a view to finding a mutually acceptable solution on the name issue . No information if Mr. Nimetz, the meeting will serve a new proposal for the name issue. However, as has been written in the international press and even recently in Austria, the proposal for the official name of the state of Skopje is "Republic of Upper Macedonia." That is, Americans seeking to become officially falsification of history! From a geographic area to create state and \\\ "Macedonian nation! \\\" This will certainly cause a series of chain reactions, such as the geographical names of our Macedonia, nomenclature etc. our products. But the most important, creates background for future irredentist aspirations of Skopje, as this name suggests that there is also \\\ "\\\ Lower Macedonia". And the geographical area
Chain reactions will certainly be affected to the extent and in our neighboring Bulgaria.
And it makes sense but the Americans to ask this because they simply do not know what \\\ "\\\ nation" because there is no American nation. But the Greeks? The Slavs? The Romans? The Latins? The culture of their culture and their history, that allows such criminal and sacrilegious act historically happen?
Meanwhile, the UN amerikanokinitos by Matthew Nimetz
recognizes as \\\ "\\\ Macedonian" language, a linguistic idiom, an alloy servovoulgariko, which has some Greek characters, because Cyril and Methodius introduced the alphabet to the Slavs. Really, what's the difference of characters in the alphabet of Bulgaria, Russia, Serbia is Skopje? Minimal to non-existent. Then and let these countries naming their language \\\ "\\\ Macedonian". What did the government of FYROM;
And the most incredible thing is that the simple question: Alexander the Great in which language he spoke and read? The Master's as well? And the answer, and even historical - anistoriton Skopje is: \\\ "read and spoke in Macedonian \\\". (!)
This is obviously on the absurdity and tragedy. It is known to all historians and scientists specialized scholars around the world, there has never \\\ "\\\ Macedonian" language. In ancient GREECE were city-states dominated the Greek language and local dialects.
Tragicomedy. This brutal distortion and falsification of history with the assistance and contribution of American agent, to serve geopolitical interests. Certainly, \\\ "\\\ criminal" distortion of history started by Josip Broz Tito. The area known \\\ "\\\ Vardarska" became \\\ "Federation of the Republic of Macedonia \\\" for reasons that served then the giougkloslavo leader in geopolitical strategy. And unfortunately unable psofodeeis governments and left to develop the situation and get to the tragic day.
Interestingly, however, is the fact that in a recent speech at the UN Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime E. Venizelos, had indirectly give his consent to name containing geographical identification (erga omnes). And Matthew Nimetz proposed on April 9, 2013 to two representatives of the name "Republic of Upper Macedonia» (Upper Republic of Macedonia). That is, having a logical mind wonders: This means that there \\\ "Under the Republic of Macedonia? \\\". Which means if you add irredentism inherent in positions of Macedonians, telling them to go now ... Here and \\\ "Lower Macedonia? \\\" How submissive should be if you accept this?
..................................
Историја \\\\\\\ '\\\\\\\ злочин "у УН
Апостола цх. Россios
У седишту УН-а у Њујорку састао се данас са представницима грчког и македонског амбасадора Адамантиосом Вассилакисом и Васко Наумовски са посебним посредника Метју Нимиц. Према саопштењу, Метју Нимиц ће се састати са представницима двеју земаља појединачно, а онда заједно, у циљу наставка преговора под посредством УН, са циљем проналажења обострано прихватљивог решења око питања имена . Нема информација да ли је господин Нимиц састанку ће служити нови предлог за име питања. Међутим, као што је написано у међународној штампи, па чак и недавно у Аустрији, предлог званичног назива државе Скопје је "Република Горња Македонија". То се, Американци који настоји да постане званично фалсификовање историје! Од географско подручје за стварање државе и \\\\\\\ "македонску нацију! \\\\\\\" То ће сигурно изазвати низ ланчане реакције, као што су географски имена наше Македоније, наш производ номенклатура итд, али најважније, ствара основу за будуће иредентистичких тежњама Скопља, јер само име каже да је и \\\\\\\ '\\\\\\\ Нижнаа Македонију ". И географска област
Ланчане реакције ће сигурно бити погођени у обиму и у нашој суседној Бугарској.
И то има смисла, али су Американци питати, јер они једноставно не знају шта \\\\\\\ '\\\\\\\ народ ", јер не постоји ниједна земља. Али Грци? Словени? Римљани? Латини? Култура њихове културе и историје, који омогућава такав кривично дјело и светогрђе историјски догодило?
У међувремену, УН американокинитос по Метју Нимиц
препознаје као \\\\\\\ "\\\\\\\" македонског језика, језичке идиом, легура сервовоулгарико, која има око грчких знакова, јер Ћирило и Методије увео абецеду на Словена. Заиста, шта је разлика карактера у писму Бугарске, Русије, Србија је Скопље? Минимал на непостојеће. Онда и нека те земље именовао свој језик \\\\\\\ '\\\\\\\ македонски ". Шта је Влади Македоније;
А најневероватније је да једноставно питање: Александар Велики у којем језику је говорио и прочитао? Мастер и? И одговор, па чак и историјски - анисторитон Скопје су: \\\\\\\ "чита и говорио у македонском \\\\\\\". (!)
Ово је очигледно о апсурдности и трагедије. Познато је да се сви историчари и научници специјализовани научника широм света, никада није има \\\\\\\ '\\\\\\\ "македонски језик. У старој Грчкој су градови-државе доминирали грчки језик и локалним дијалектима.
Трагикомедија. Овај брутални изобличења и фалсификовање историје уз помоћ и допринос амерички агент, да служи геополитичке интересе. Свакако, \\\\\\\ "Кривични \\\\\\\" извртање историје започео Јосипа Броза Тита. Подручје познати \\\\\\\ '\\\\\\\ Вардарска "постао \\\\\\\" Федерација Република Македонија \\\\\\\ "ради издржавања тадашњи вођа гиоугклославо геополитичка стратегија. И, нажалост, неспособни псофодееис владе и оставио да се развија ситуација и да до трагичног дана.
Занимљиво је, међутим, чињеница да је у недавном говору на министра спољних послова Уједињених нација и потпредседник Владе Е. Венизелос, је индиректно дао своју сагласност на име садржи географску идентификацију (ерга омнес). И Метју Нимиц предложио 9. априла 2013. у два представника у име "Република Македонија» горњег (Горња Република Македонија). То је, што логички ум пита: То значи да \\\\\\\ "У Републици Македонији \\\\\\\?". Што значи, ако додате иредентизам својствена позицијама Македонаца, говорећи им да иду сада ... Ево и \\\\\\\ "нижи Македонију? \\\\\\\" Како треба покоран Ако сте то прихватили?
..................................
История " преступление" в ООН
Из апостолов гл. Rosso
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке встретился сегодня с представителями греческой и македонской послов Адамантиос Вассилакис и Васко Наумовски со специальным медиатора Мэттью Нимец. Согласно сообщению, Мэттью Нимец встретится с представителями двух стран в отдельности, а затем вместе, с тем чтобы продолжить переговоры при посредничестве ООН, с целью нахождения взаимоприемлемого решения по вопросу имя , Никакой информации, если г-н Nimetz, встреча не будет служить новое предложение для вопроса о названии. Однако, как было написано в международной прессе и даже в последнее время в Австрии, предложение для официального названия государства Скопье является "Республика Верхняя Македония". То есть, американцы стремятся стать официально фальсификация истории! С географической области, чтобы создать государство и \\\\\\\\\\\\\\\ "македонский народ! \\\\\\\\\\\\\\\" Это, безусловно, вызывает ряд цепных реакций, таких как географические названия нашей Македонии, номенклатуры и т.д. наши продукты. Но самое главное, создает основу для будущих ирредентистских устремлений Скопье, как это следует из названия, что \\\\\\\ и \\\\\\\\ "Нижняя Македония \\\\\\\\\\\\\\\". И географический район
Цепные реакции, безусловно, будут затронуты в той мере и в нашей соседней Болгарии.
И это имеет смысл, но американцы спросить это, потому что они просто не знают, что это значит \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ нация" потому что нет американской нации. Но греки? Славяне? Римляне? Латиняне? Культура их культуре и их истории, что позволяет такие уголовное и кощунственно акт исторически произошло?
Между тем, amerikanokinitos ООН по Мэттью Нимец
признает \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ македонской" языка, языковой идиомы, сплава servovoulgariko, который имеет некоторые греческие символы, потому что Кирилл и Мефодий ввели алфавит славян. Действительно, какая разница характеров в алфавите Болгарии, России, Сербии Скопье? Минимальная к несуществующим. Тогда и пусть эти страны назвать их язык \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ македонский". Что правительство Македонии;
И самое невероятное в том, что простой вопрос: Александр Великий, на каком языке он говорил и читал? Магистра, а? И ответ, и даже исторические - anistoriton Скопье: \\\\\\\\\\\\\\\ "читать и говорил в македонской \\\\\\\\\\\\\\\" , (!)
Это, очевидно, на абсурда и трагедии. Это известно всем историкам и ученым, специализирующихся ученых по всему миру, никогда не \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ Македонский "язык. В Древней Греции были города-государства доминировали греческий язык и местные диалекты.
Трагикомедия. Это жестокое искажение и фальсификация истории при содействии и содействии американского агента, чтобы служить геополитические интересы. Конечно, \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ преступник" искажение истории, созданные Иосипа Броз Тито. Область, известная \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ Vardarska" стал \\\\\\\\\\\\\ \\ "Федерация Республики Македония \\\\\\\\\\\\\\\" по причинам, которые служили тогда лидер giougkloslavo в геополитической стратегии. И, к сожалению, не в силах правительства psofodeeis и оставили развиваться ситуация и добраться до трагического дня.
Интересно, однако, является тот факт, что в своем недавнем выступлении на министра ООН иностранных дел и заместителем премьер-Э. Венизелос, что косвенно дает свое согласие на имя содержащего географической идентификации (эрга Omnes). И Мэттью Нимец предложил 9 апреля 2013 года двух представителей от имени «Республика Верхняя Македония» (Верхняя Республика Македония). То есть, имея логический ум задается вопросом: Это означает, что \\\\\\\\\\\\\\\ "Под Республики Македония \\\\\\\\\\\\\\\?" , А это значит, если вы добавите ирредентизм присущую позиций македонцев, говоря им, чтобы идти ... Вот и \\\\\\\\\\\\\\\ "Нижний Македонию? \\\\\ \\\\\\\\\\ "Как покорный должно быть, если вы примете это?
..................................
La storia \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "crimine \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ "alle Nazioni Unite
Di Apostoli Ch. Rosso
Presso la sede delle Nazioni Unite a New York, ha incontrato oggi i rappresentanti del greco e ambasciatori macedoni Adamantios Vassilakis e Vasko Naumovski con mediatore speciale Matthew Nimetz. Secondo l'annuncio, Matthew Nimetz incontrerà i rappresentanti dei due paesi separatamente e poi insieme, al fine di proseguire i negoziati sotto la mediazione delle Nazioni Unite, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile sulla questione del nome . Non ci sono informazioni se il signor Nimetz, l'incontro servirà una nuova proposta per la questione del nome. Tuttavia, come è stato scritto sulla stampa internazionale e anche di recente in Austria, la proposta per il nome ufficiale dello stato di Skopje è "Repubblica di Macedonia superiore." Cioè, gli americani cercano di diventare ufficialmente falsificazione della storia! Da una zona geografica per creare lo stato e \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "nazione macedone! \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Questo sarà certamente provocare una serie di reazioni a catena, come ad esempio i nomi geografici del nostro Macedonia, nomenclatura ecc I nostri prodotti. Ma la cosa più importante, crea una base per le future aspirazioni irredentiste di Skopje, in quanto questo nome suggerisce che ci sia anche \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ "Lower Macedonia \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". E l'area geografica
Le reazioni a catena saranno sicuramente interessati nella misura e nella nostra vicina Bulgaria.
E ha senso, ma gli americani a chiedere questo perché semplicemente non sanno cosa \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "nazione \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "perché non c'è nazione americana. Ma i greci? Gli slavi? I Romani? I latini? La cultura della loro cultura e la loro storia, che permette tale atto criminale e sacrilego storicamente accaduto?
Nel frattempo, le Nazioni Unite amerikanokinitos di Matthew Nimetz
riconosce come \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ Macedone \\\\\\\\\\\\\\\\ "linguaggio, un linguaggio volgare, un servovoulgariko lega, che ha alcuni caratteri greci, perché Cirillo e Metodio hanno introdotto l'alfabeto per gli slavi. In realtà, qual è la differenza di caratteri in alfabeto della Bulgaria, la Russia, la Serbia è Skopje? Minimo o inesistenti. Poi e lasciare che questi paesi chiamare il loro linguaggio \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\ Macedone \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ". Che cosa ha fatto il governo della FYROM;
E la cosa più incredibile è che la semplice domanda: Alessandro Magno in che lingua parlava e leggere? Il così Maestro? E la risposta, e anche storico - anistoriton Skopje sono: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "letto e parlato in Macedone \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ". (!)
Questo è ovviamente l'assurdità e la tragedia. E 'noto a tutti gli storici e gli scienziati specializzati studiosi di tutto il mondo, non c'è mai \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ " lingua Macedone \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ". Nell'antica Grecia erano città-stato dominato la lingua greca e dialetti locali.
Tragicommedia. Questa distorsione brutale e la falsificazione della storia con l'aiuto e il contributo di agente americano, per servire interessi geopolitici. Certo, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "criminale \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ "distorsione della storia iniziata da Josip Broz Tito. La zona conosciuta \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Vardarska \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ "è diventato \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Federazione della Repubblica di Macedonia \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" per ragioni che servivano poi il leader giougkloslavo nella strategia geopolitica . E i governi psofodeeis purtroppo non sono in grado e hanno lasciato per sviluppare la situazione e arrivare al tragico giorno.
È interessante notare, tuttavia, è il fatto che in un recente discorso al Ministro delle Nazioni Unite per gli Affari Esteri e vice primo E. Venizelos, aveva indirettamente dare il suo consenso a nome contenente identificazione geografica (erga omnes). E Matthew Nimetz proposto il 9 aprile 2013 per due rappresentanti del nome "Repubblica di Macedonia superiore» (Repubblica superiore di Macedonia). Cioè, con logiche mente si chiede: Questo significa che ci \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Sotto la Repubblica di Macedonia? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ". Il che significa che se si aggiunge l'irredentismo inerenti alle posizioni di Macedoni, dicendo loro di andare adesso ... Qui e \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ "Macedonia Paesi Bassi? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Come sottomesso dovrebbe essere se ad accettare questo?
..................................