Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Νέα στοιχεία σοκ για την εξαθλίωση των Ελλήνων


Την ίδια στιγμή που η Eurostat ανακοίνωνε τα στοιχεία σοκ για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα για το 2013, η λεγόμενη Δημόσια Τηλεόραση ή αλλιώς ΝΕΡΙΤ, μας έλεγε ότι τελειώνουν τα βάσανα στην Ελλάδα και ότι η κρίση φτάνει στο τέλος της. Με τον απίστευτο πρωθυπουργό να λέει ότι σε λίγο θα μπούμε στην ανάπτυξη!!

Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Eurostat για το 2013 που δόθηκαν στη δημοσιότητα η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ, μετά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη χρονιά ζούσαν στην Ελλάδα 3,9 εκατομμύρια άνθρωποι κοντά στο όριο της φτώχειας- το ποσοστό είναι 35,7%, έναντι του 28,1% του 2008. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες ζούσαν ή καλύτερα ψευτοζούσαν με εισόδημα κάτω του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος και αδυνατούσαν να καλύψουν σημαντικά αγαθά. Επίσης, το 23,1% των Ελλήνων ζούσε με πενιχρό εισόδημα.
Για το 2013 επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 24,4% των Ευρωπαίων πολιτών (περίπου 120.000.000) ζούσαν κοντά στο όριο της φτώχειας, έναντι 23,8% το 2008. Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (48%), τη Ρουμανία (40%), την Ελλάδα (35,7%), τη Λετονία (35%) και την Ουγγαρία (33%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά πολιτών που ζουν στο όριο της φτώχειας καταγράφονται στην Τσεχία (14,6%), στην Ολλανδία (15,9%), στη Φινλανδία (16%) και στη Σουηδία (16,4%). Μπορούμε να δηλώσουμε πράγματι ικανοποιημένοι τόσο από το success story Σαμαρά, όσο και από την φασιστική ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική του Δ’ Οικονομικού Ράιχ.
...................
New evidence for shock impoverishment of Greeks
At the same time announcing the Eurostat data shock to the economic situation in Greece in 2013, the so-called Public Television Neritan or otherwise, we say that ending the suffering in Greece and that the crisis is coming to an end. With incredible prime minister says he will soon go to the development !!
According to data from Eurostat So for 2013 that were released by Greece is the third country with the highest poverty rate in the EU after Bulgaria and Romania. In particular, last year living in Greece 3.9 million people near the boundary of ftocheias- rate is 35.7%, versus 28.1% in 2008. That is, the Greek citizens living or better pseftozousan with incomes below 60% of the average national income and unable to fill important goods. Also, 23.1% of Greeks living on meager income.
In 2013 also, the European Union, 24.4% of European citizens (about 120 million) living near the poverty line, compared with 23.8% in 2008. The highest rates were recorded in Bulgaria (48%), the Romania (40%), Greece (35.7%), Latvia (35%) and Hungary (33%). In contrast, the lowest rates of people living in poverty recorded in the Czech Republic (14.6%), the Netherlands (15.9%), Finland (16%) and Sweden (16.4%). We can state indeed satisfied by both the success story Samara, and the fascist European economic policy Fourth Reich Economics.
...................
Нови докази за шок осиромашења Грка
Истовремено најављујући подацима Еуростата шок економске ситуације у Грчкој 2013. године, такозвани Јавни телевизија Неритан или на други начин, да кажемо да је окончање патње у Грчкој и да је криза ближи крају. Са невероватно Премијер каже да ће ускоро отићи у развоју !!
Према подацима Еуростата из 2013. Дакле, за које су издати од стране Грчке је трећа земља са највишом стопом сиромаштва у ЕУ после Бугарске и Румуније. Конкретно, прошле године живи у Грчкој 3,9 милиона људи у близини границе фтоцхеиас- стопа је 35,7%, у односу на 28,1% у 2008. То је, грчки грађани који живе или боље псефтозоусан са приходима испод 60% од просечне националног дохотка и могућности да попуни важне робе. Такође, 23,1% Грка живе од оскудних прихода.
У 2013. такође, Европска унија, 24,4% европских грађана (око 120 милиона) који живе у близини линије сиромаштва, у поређењу са 23,8% у 2008. Највише стопе су забележене у Бугарској (48%), Румунија (40%), Грчка (35,7%), Летонија (35%) и Мађарске (33%). Насупрот томе, најниже стопе људи који живе у сиромаштву забележен у Чешкој (14,6%), Холандији (15,9%), Финска (16%) и Шведској (16,4%). Ми можемо рећи заиста задовољан како Прича о успеху Самара, и фашистичке европске економске политике Четврти Рајх Економски.
...................
Новые данные по ударной обнищания греков
В то же время, объявив Евростата шок данных в экономической ситуации в Греции в 2013 году, так называемый Общественное телевидение Neritan или иначе, мы говорим, что положить конец страданиям в Греции и, что кризис подходит к концу. С невероятным премьер-министр говорит, что он в скором времени перейти к разработке !!
По данным Евростата Так на 2013 год, которые были освобождены Греции является третьей страной с самым высоким уровнем бедности в ЕС после Болгарии и Румынии. В частности, в прошлом году живет в Греции 3,9 миллиона человек вблизи границы ftocheias- ставке 35,7%, против 28,1% в 2008 г. Это будет, греческие граждане живут или лучше pseftozousan с доходами ниже 60% от среднего национального дохода и не в состоянии заполнить важные товары. Кроме того, 23,1% греков живут на скудный доход.
В 2013 году также, Европейский союз, 24,4% европейских граждан (около 120 млн), проживающих вблизи черты бедности, по сравнению с 23,8% в 2008 г. Наиболее высокие темпы были зафиксированы в Болгарии (48%), Румынии (40%), Греции (35,7%), Latvia (35%) и Венгрии (33%). В отличие от этого, самые низкие показатели людей, живущих в нищете, записываются в Чехии (14,6%), Нидерланды (15,9%), Финляндии (16%) и Швеции (16,4%). Мы можем констатировать, действительно удовлетворены как истории успеха Самарской и фашистской европейской экономической политики Четвертый Рейх экономики.
...................
Nuove prove per lo shock impoverimento dei greci
Allo stesso tempo, annuncia lo shock dei dati Eurostat per la situazione economica in Grecia nel 2013, la cosiddetta televisione pubblica Neritan o in altro modo, diciamo che porre fine alle sofferenze in Grecia e che la crisi sta volgendo al termine. Con incredibile primo ministro dice che presto andare allo sviluppo !!
Secondo i dati di Eurostat Così per il 2013 che sono stati rilasciati dalla Grecia è il terzo paese con il tasso di povertà più elevati dell'UE dopo la Bulgaria e la Romania. In particolare, lo scorso anni che vive in Grecia 3,9 milioni di persone nei pressi del confine del tasso ftocheias- è pari al 35,7%, rispetto al 28,1% del 2008. In altre parole, i cittadini greci vivono o meglio pseftozousan con redditi al di sotto il 60% del reddito medio nazionale e in grado di riempire beni importanti. Inoltre, il 23,1% dei greci che vivono sul magro stipendio.
Nel 2013 inoltre, l'Unione europea, il 24,4% dei cittadini europei (circa 120 milioni) che vivono in prossimità della soglia di povertà, rispetto al 23,8% nel 2008. I tassi più elevati sono stati registrati in Bulgaria (48%), il Romania (40%), Grecia (35,7%), Lettonia (35%) e Ungheria (33%). Al contrario, i tassi più bassi di persone che vivono in condizioni di povertà registrato nella Repubblica Ceca (14,6%), i Paesi Bassi (15,9%), la Finlandia (16%) e Svezia (16,4%). Possiamo affermare davvero soddisfatto sia la storia di successo di Samara, e la politica economica europea fascista Quarto Reich Economia.
...................
Nueva evidencia de empobrecimiento de choque de los griegos
Al mismo tiempo que anunciaba el choque datos de Eurostat a la situación económica en Grecia en 2013, la llamada Televisión Pública Neritan o de otra manera, nos dicen que poner fin al sufrimiento en Grecia y que la crisis está llegando a su fin. Con el primer ministro increíble dice que va a ir pronto al desarrollo !!
Según los datos de Eurostat para 2013 Así que fueron puestos en libertad por parte de Grecia es el tercer país con el mayor índice de pobreza en la UE después de Bulgaria y Rumanía. En particular, el año pasado que vive en Grecia 3,9 millones de personas, cerca de la frontera de la tasa ftocheias- es del 35,7%, frente al 28,1% en 2008. Es decir, los ciudadanos griegos viviendo o mejor pseftozousan con ingresos por debajo 60% de la renta media nacional y es incapaz de llenar bienes importantes. Además, el 23,1% de los griegos que viven en escasos ingresos.
En 2013 también, la Unión Europea, el 24,4% de los ciudadanos europeos (alrededor de 120 millones) que viven cerca de la línea de pobreza, en comparación con 23,8% en 2008. Las tasas más altas se registraron en Bulgaria (48%), la Rumania (40%), Grecia (35,7%), Letonia (35%) y Hungría (33%). En contraste, las tasas más bajas de las personas que viven en situación de pobreza registrados en la República Checa (14,6%), los Países Bajos (15,9%), Finlandia (16%) y Suecia (16,4%). Podemos afirmar efectivamente satisfecho tanto por la historia de éxito de Samara, y la política económica europea fascista Cuarto Reich Economía.
...................