Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν!

Τελικά μόνο οίκτο προκαλεί πλέον η συγκυβέρνηση - θίασος της χώρας αποικίας που λέγεται Ελλάδα. Το έχω επισημάνει πολλάκις. Κάθε φορά που ψελλίζουν οι κυβερνώντες κάποιο μέτρο ανακούφισης, υποτίθεται, έρχεται η …σφαλιάρα από την Κομισιόν που το διαψεύδει. Και μας υπενθυμίζουν το προαναφερθέν: ότι δηλαδή είμαστε αποικία και δεν δικαιούμεθα να παίρνουμε αποφάσεις για τη χώρα μας. Δεν πρόλαβαν λοιπόν να μιλήσουν για τις 100 δόσεις στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών στα Ταμεία και την επομένη στιγμή ήρθε το βέτο από την τρόικα μέσω επιστολής και τους λέει ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ! Κάτι μουρμούρισε ο Χαρδούμπελης αλλά κανείς δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει. Το αισχρό στην υπόθεση είναι ότι εξακολουθούν να επιμένουν ότι θα ισχύσει το μέτρο!

Το πλέον εκκωφαντικό …χαστούκι βεβαίως ήρθε από το διευθυντήριο της Κομισιόν, από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), Κλάους Ρέγκλινγκ. Ο κύριος αυτός, είπε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα το αργότερο μέχρι το τέλος του 2014 για να ολοκληρωθεί η εγκαθίδρυση του πιστωτικού πλέγματος προστασίας. Δηλαδή, συμμορφωθείτε με τα όσα λέει η τρόικα μέχρι τέλος του 2014, για να πάρετε τα χρήματα. Είπε ακριβώς σε συνέντευξη στην κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης» ότι: «η πιστωτική γραμμή περνάει μέσα από την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος». Πόσο πιο καθαρά να το πει ο άνθρωπος; Σκάστε και κολυμπάτε!
Και συνέχισε απτόητος: αν δεν συμφωνήσετε θα πρέπει να επιστραφούν τα αδιάθετα ποσά του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ δεν θα εκταμιευτεί και η δόση του 1,8 δισ. ευρώ από τον EFSF! Μιλάμε για στυγνό εκβιασμό! Και οι συγκυβερνώντες Σαμαράς και Βενιζέλος σφυρίζουν αδιάφορα! Όσο για τα παπαγαλάκια… τι να σας πω; Το παρουσίασαν ως …διάλογο για έξοδο από μνημόνιο! Ντροπή σας!
...........
It is dangerous and must leave!
Eventually only pity cause now the coalition - the troupe colony country called Greece. I have pointed out many times. Whenever rulers mumble some measure of relief, supposedly comes ... Cuff by the European Commission which denies. And remind us said: that we are not dikaioumetha colony and make decisions for our country. We therefore anticipated to talk about the 100 installments in the payment of arrears to the Funds and the next moment came the veto by the troika in a letter and tells GET BACK! Something muttered Chardoumpelis but nobody understood what he meant. The case is in obscene that still insist that the measure will apply!
The most deafening slap ... certainly came from the directorate of the European Commission, the head of the European Stability Mechanism (ESM), Klaus Regklingk. This gentleman said very clearly that we should agree with the Troika at the latest by the end of 2014 to complete the establishment of the credit protection grid. Namely, observe what the troika says by the end of 2014, to get the money. He just interviewed in the Cypriot newspaper "Politis" that "the credit line passes through the completion of the ongoing evaluation of the Greek program." How much clearer to say man? Shut up and swim!
He continued undeterred: if you do not agree to be refunded the unused amounts of the Greek Financial Stability Fund, while not disbursed and the dose of 1.8 bn. Euros from the EFSF! Talk about brutal blackmail! And sygkyvernontes Samaras and Venizelos whistling casually! As for parrots ... what can you say? The show as ... dialogue to exit Memorandum! Nropi you!
...........
То је опасан и мора напустити!
На крају само штета проузрокује сада у коалицију - земља трупа колонија зове Грчку. Ја сам истакао много пута. Кад год владари мумбле неку меру олакшања, наводно долази ... Цуфф од стране Европске комисије којим се одбија. И подсећају нас је рекао: да нисмо дикаиоуметха колонија и доноси одлуке за нашу земљу. Стога смо предвидели да разговарамо о 100 рате у плаћању дуговања на средства и следећег тренутка је вето од тројке у писму и каже врати се! Нешто промрмљао Цхардоумпелис али нико није разумео шта је мислио. Случај је у Обсцене да и даље инсистирају да ће мера примењује!
Мост заглушујућу Шамар ... сигурно је из Дирекције Европске комисије, на челу механизма европске стабилности (ЕСМ), Клаус Регклингк. Овај господин врло јасно рекао да се слажемо са тројке најкасније до краја 2014. године да заврши успостављање мреже кредитне заштите. Наиме, посматрају шта тројка каже до краја 2014. године, да би новац. Он је само разговор у кипарске листу "Политис" да "кредитна линија пролази кроз завршетак текуће евалуације грчког програма." Колико јасније да кажем човека? Ћути и пливај!
Он је наставио ундетерред: Ако се не слажете да се рефундирају неутрошена количине фонда за финансијску стабилност грчког, а не повучена и доза од 1,8 милијарди евра из ЕФСФ.! Разговарајте о бруталном уцена! И Самарас и Венизелос сигкивернонтес вхистлинг необавезно! Што се тиче папагаја ... шта да кажеш? Схов ас ... дијалог за излазак Меморандум! Нропи ти!
...........
E 'pericoloso e deve lasciare!
Alla fine solo peccato provoca ora la coalizione - il paese troupe colonia chiamata Grecia. Ho sottolineato più volte. Ogni volta che i governanti borbottano qualche misura di sollievo, presumibilmente arriva ... Cuff dalla Commissione europea, che nega. E ricordiamo ci ha detto: che non siamo dikaioumetha colonia e prendere decisioni per il nostro paese. Abbiamo quindi anticipato a parlare delle 100 rate nel pagamento degli arretrati ai Fondi e un attimo dopo è venuto il veto da parte della troika in una lettera e dice a Get Back! Qualcosa mormorò Chardoumpelis ma nessuno capiva cosa volesse dire. Il caso è in maniera oscena che ancora insistono sul fatto che la misura si applica!
Lo schiaffo più assordante ... certamente è venuto dalla Direzione della Commissione europea, il capo del meccanismo europeo di stabilità (ESM), Klaus Regklingk. Questo signore ha detto molto chiaramente che dobbiamo essere d'accordo con la Troika al più tardi entro la fine del 2014 per completare la creazione della griglia di protezione del credito. Vale a dire, osservare ciò che la troika dice entro la fine del 2014, per ottenere il denaro. Ha appena intervistato dal quotidiano cipriota "Politis" che "la linea di credito passa attraverso il completamento della valutazione in itinere del programma greco." Quanto più chiaro per dire uomo? Zitto e nuota!
Ha continuato imperterriti: se non si accetta di essere rimborsato gli importi non utilizzati del Fondo di stabilità finanziaria greca, pur non erogato e la dose di 1,8 miliardi di euro dal EFSF.! Parlare di ricatto brutale! E sygkyvernontes Samaras e Venizelos fischi casualmente! Per quanto riguarda i pappagalli ... cosa si può dire? Lo spettacolo come ... il dialogo per uscire Memorandum! Nropi voi!