Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Απανωτά τα χαστούκια για τον κυβερνητικό θίασο


Λίγο μετά τη συνάντηση Σαμαρά – Βενιζέλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η τρόικα θα έρθει «το ταχύτερο» στην Αθήνα. Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις, όπως λένε και οι Γραφές, οι ξένοι τοκογλύφοι ή αλλιώς ΔΝΤ έστειλαν το μήνυμα στην κυβέρνηση - θίασο: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έλευση της τρόικας στην Αθήνα, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ταμείου σε ερώτηση δημοσιογράφων. Επίσης, ζήτησε την ένταξη της Ελλάδας στην "προληπτική πιστωτική γραμμή" του ESM. Και ποιος είναι σύμβουλος του ESM; Μα το ίδιο το ΔΝΤ!

Διευκρινιστικά, αναφέρω ότι ο εκπρόσωπος Τύπου των τοκογλύφων δανειστών μας ( ΔΝΤ) Τζέρι Ράις, στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων, όταν ερωτήθηκε για το χρόνο επιστροφής τη τρόικας στην Ελλάδα, απάντησε πως σε αυτό το στάδιο το ΔΝΤ και οι άλλοι εταίροι της Ελλάδας αναμένουν «το πλήρες σύνολο των προτάσεων πολιτικής» της κυβέρνησης, προκειμένου να προσδιορίσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Και δεν έφτανε μόνοι αυτό, προχώρησε και παρακάτω λέγοντας ότι : «Η προληπτική στήριξη είναι ίσως η καλύτερη οδός για την Ελλάδα η οποία έχει ακόμη δρόμο να διανύσει μέχρι του σημείου να μπορεί να στηριχθεί στις αγορές». Καταλάβατε κύριοι; Αυτά για να μην σας δουλεύουν τα παπαγαλάκια.
Και τα χαστούκια έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Μετά τον εκπρόσωπο των τοκογλύφων δανειστών ήρθε και ο Σόιμπλε και αδειάζει στην κυριολεξία τον Χαρδούβελη και τα φερέφωνά του. «Δεν υπάρχει συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας για περαιτέρω στήριξη, λέει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Bloomberg. Και όπως αναφέρει, ο Σόιμπλε χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Χαρδούβελη ως «μη δεσμευτική».
.............
Multilayer slapping the government troupe

Shortly after the meeting Samara - Venizelos, Deputy Prime Minister, in a statement said that the troika will come "as soon as" in Athens. Before cock fonisai trillion, as they say the Scriptures, foreign moneylenders or otherwise IMF sent a message to the government - troupe: There is no specific timetable for the arrival of the troika in Athens, replied the representative of the Fund to a question from journalists. Also requested the inclusion of Greece in \ "precautionary credit line \" of the ESM. And who is a director of the ESM; But the IMF itself!
Illustrative, mention that the spokesman of usurers our lenders (IMF) Jerry Rice, under renovation journalists when asked about the time the troika return to Greece, he replied that at this stage the IMF and other partners of Greece expect "the complete set of policy proposals "of government, in order to determine the exact timing of return to the Greek capital. And this alone was not enough, and proceeded following saying: "The proactive support is probably the best route for Greece which way yet to go to the point to rely on markets." Got gentlemen? So much for not working your parrots.
And slapping arriving one behind the other. After the representative of usurers and lenders came Schauble and empties literally Hardouvelis and the mouthpieces. "There is no agreement between Greece and Germany for further support, says the German Ministry of Finance, according to Bloomberg. And as mentioned, Schaeuble described the meeting with Hardouvelis as "non-binding".
.............
Вишеслојна шамарање владиног трупу
Убрзо након састанка Самара - Венизелос, заменик премијера, у саопштењу се наводи да ће тројка доћи "чим" у Атини. Пре него што пенис фонисаи трилиона, како кажу писма, страни Зајмодавци или на други начин ММФ послао поруку влади - трупе: Не постоји посебан распоред за долазак тројке у Атини, одговорио је представник Фонда на питање новинара. Такође захтевао укључивање Грчке у \\\ "\\\ предострожности кредитне линије" на ЕСМ. А ко је директор ЕСМ; Али сама ММФ!
Илустративна, напоменути да наши кредитори (ММФ) Јерри Рице, у фази реновирања новинарима портпарол зеленаше када су упитани о времену тројка повратак у Грчкој, он је одговорио да је у овој фази партнери ММФ и других Грчке очекују " комплетан сет приједлога политике "власти, како би се утврдио тачан време повратка у грчкој престоници. И само ово није било довољно, па је наставила следеће говорећи: ". Проактивне подршке је вероватно најбољи пут за Грчку који начин треба да иду до тачке да се ослони на тржиштима" Гот господо? Толико о не ради своје папагаје.
И шамарање стиже један иза другог. Након представника зеленаше и кредитора је Шојбле и улива буквално Хардоувелис и гласници. "Не постоји никакав споразум између Грчке и Немачке за даљу подршку, каже немачки Министарство финансија, у складу са Блумберг. И као што је поменуто, Сцхаеубле описао састанак са Хардоувелисом као "необавезујуће".
.............
Многослойные хлопая правительства труппу
Вскоре после встречи Самарской - Венизелос, заместитель премьер-министра, в заявлении говорится, что тройка придет "как только" в Афинах. Перед петух fonisai трлн, как говорится в Священных Писаниях, иностранные ростовщики или иным МВФ послал сообщение в правительство - труппы: Там нет конкретных сроков прибытия тройки в Афинах, ответил представитель Фонда на вопрос журналистов. Также с просьбой о включении Греции в \\\\\\\ "превентивной кредитной линии \\\\\\\" ESM. И кто является директором ЭОР; Но сам МВФ!
Показательный, говоря, что представитель ростовщиков наши кредиторы (МВФ) Джерри Райс, при реконструкции журналистов, когда его спросили о времени тройка возвращение в Грецию, он ответил, что на данном этапе партнеры МВФ и других Греции ожидают " Полный набор политических предложений "правительства, с тем чтобы определить точные сроки возвращения в греческой столице. И это само по себе было недостаточно, и продолжили следующие говоря: "Активная поддержка, вероятно, лучший маршрут для Греции, в какую сторону все же пойти в точку, чтобы полагаться на рынках." Получил господа? Так для не работающих ваши попугаев.
И пощечины прибытия друг за другом. После представителя ростовщиков и кредиторов пришли Шойбле и впадает буквально Hardouvelis и мундштуки. "Там нет соглашения между Грецией и Германией для дальнейшей поддержки, говорит немецкого Министерства финансов, в соответствии с Bloomberg. И как уже упоминалось, Шойбле назвал встречу с Hardouvelis как "необязательные".
.............
Multilayer abofetear la troupe gobierno
Poco después de la reunión de Samara - Venizelos, el viceprimer ministro, en un comunicado, dijo que la troika vendrá "tan pronto como" en Atenas. Antes de polla fonisai billones de dólares, como dicen los, prestamistas extranjeros Escrituras o de otra manera FMI enviaron un mensaje al gobierno - troupe: No hay un calendario específico para la llegada de la troika en Atenas, respondió el representante del Fondo a una pregunta de los periodistas. También se llama la adhesión de Grecia a \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ línea de crédito de precaución" de la ESM. ¿Y quién es el director de la ESM; Pero el propio FMI!
Ejemplos ilustrativos, mencionan que el portavoz de los usureros nuestros prestamistas (FMI), Jerry Rice, en proceso de renovación periodistas cuando se le preguntó sobre el momento de la troika regreso a Grecia, respondió que en esta etapa los socios de Grecia del FMI y otros esperan que "la conjunto completo de propuestas de políticas "del gobierno, con el fin de determinar la fecha exacta de retorno a la capital griega. Y esto por sí solo no era suficiente, y procedió siguiente diciendo: "El soporte proactivo es probablemente la mejor ruta para Grecia, que forma aún para ir al punto de depender de los mercados." Señores conseguidos? Esto en cuanto a no trabajar los loros.
Y golpeando llegando uno detrás del otro. Después de que el representante de los usureros y prestamistas llegó Schauble y desemboca literalmente Hardouvelis y las boquillas. "No hay acuerdo entre Grecia y Alemania por más apoyo, dice el Ministerio de Finanzas de Alemania, según Bloomberg. Y como se mencionó, Schaeuble describió la reunión con Hardouvelis como "no vinculante".
.............
Multistrato schiaffi la troupe governo
Poco dopo la riunione Samara - Venizelos, il vice primo ministro, in una dichiarazione ha detto che la troika verrà "al più presto" di Atene. Prima di cazzo fonisai miliardi, come dicono le Scritture, usurai stranieri o altrimenti FMI ha inviato un messaggio al governo - troupe: Non vi è alcun calendario preciso per l'arrivo della troika ad Atene, rispose il rappresentante del Fondo a una domanda dei giornalisti. Inoltre richiesto l'inclusione della Grecia in \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "linea di credito precauzionale \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "l'ESM. E chi è un direttore del MES; Ma il FMI stesso!
Illustrativa, ricordare che il portavoce di usurai nostri istituti di credito (FMI) Jerry Rice, sotto giornalisti aggiornamento alla domanda circa il tempo del ritorno della troika in Grecia, ha risposto che in questa fase i partner del FMI e di altri della Grecia si aspettano che "il completa serie di proposte politiche "di governo, al fine di determinare l'esatta tempistica del ritorno nella capitale greca. E questo da solo non era sufficiente, e sono arrivato dopo dicendo: "Il sostegno proattivo è probabilmente la strada migliore per la Grecia da che parte ancora per andare al punto di fare affidamento sui mercati." Signori Got? Tanto per non lavorare i vostri pappagalli.
E schiaffi che arrivano uno dietro l'altro. Dopo il rappresentante di usurai e istituti di credito è venuto Schauble e svuota letteralmente Hardouvelis ed i bocchini. "Non esiste un accordo tra la Grecia e la Germania per un ulteriore sostegno, dice il ministero delle finanze tedesco, secondo Bloomberg. E come detto, Schaeuble ha descritto l'incontro con Hardouvelis come "non vincolante".
.............