Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Το 2034 η Ελλάδα θα εϊναι στην ανάπτυξη


Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και θα βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένη κοινωνική κρίση αν δεν ληφθούν μέτρα για την ανάσχεσή της, υποστηρίζει έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την Ελλάδα. Η μελέτη της ΔΟΕ, η οποία παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, εκτιμά ότι το 2014 η ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά 25% σε σχέση με το 2008, ενώ από την αρχή της κρίσης έχει χαθεί μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας.

Ακόμη και αν ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης είναι 2%, απαιτούνται 13 χρόνια για να επανέλθει η ελληνική οικονομία στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση. Αυτό λένε τα στοιχεία της Διεθνούς Εργασίας για την Ελλάδα. Αντίστοιχα και με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της απασχόλησης το 1,3%, η αγορά εργασίας θα μπορέσει να επανέλθει στα επίπεδα του 2008 το 2034. Μην μας χαλάτε τη δουλειά ρε λεβέντες. Αφήστε μας να ζήσουμε το όνειρο της ανάπτυξης, του πρωτογενούς πλεονάσματος και της μεταρρύθμισης του success story των Σαμαροβενιζέλων!
Σύμφωνα με τα στοιχεία , το 70% από το σύνολο των περίπου 1,3 εκατ. ανέργων είναι χωρίς δουλειά για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Ζήτω το Flexibility! Ζήτω οι απασχολήσιμοι!
.............
In 2034 Greece will be in development
The Greece is at a critical crossroads and will be faced with prolonged social crisis unless steps are taken to halt, says a report by the International Labour Organisation (ILO) for Greece. The ILO study, presented on Monday morning at a special event at Zappeion in Athens, estimates that in 2014 the Greek economy has shrunk by 25% compared with 2008, while since the beginning of the crisis has lost one in four jobs.
Even if the growth rate is 2%, 13 years are required to bring the Greek economy to the levels they were before the crisis. What say figures from the International Labour for Greece. Respectively and an annual rate of employment growth to 1.3%, the labor market will be able to recover to 2008 levels in 2034. Do not cluttering our job eh brave. Let us live the dream of growth, the primary surplus and the reform of the success story of Samarovenizelon!
According to the report, 70% of the total of about 1.3 million. Unemployed have been without work for more than one year. Long live the Flexibility! Long live the employable!
.............
У 2034 Грчка ће бити у развоју
Грчка је у критичном раскршћу и суочиће се са продуженом социјалном кризом се предузимају кораци да се заустави, каже се у извјештају Међународне организације рада (ИЛО) за Грчку. МОР студија, представљена у понедељак у посебном догађају у Заппеион у Атини, процењује да у 2014. грчка економија се смањила за 25% у односу на 2008. годину, док од почетка кризе изгубио сваки четврти послови.
Чак и ако стопа раста је 2%, 13 година морају да доведе грчку економију на ниво су били пре кризе. Шта кажу бројке из Међународног рада за Грчку. Односно и годишња стопа раста запослености до 1,3%, тржиште рада ће моћи да се опорави до 2008. нивоима у 2034. Не затрпају свој посао ех храбар. Пустите нас да живимо сан раста, примарни суфицит и реформу приче о успеху Самаровенизелон!
Према извештају, 70% од укупно око 1,3 милиона. Незапослених су без посла више од годину дана. Живео Флексибилност! Живео запослити!
.............
Nel 2034 la Grecia sarà in fase di sviluppo
La Grecia è a un bivio critico e dovrà affrontare una prolungata crisi sociale se non verranno prese misure per fermare, dice un rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la Grecia. Lo studio dell'ILO, presentato il Lunedi mattina in un evento speciale a Zappeion di Atene, stima che nel 2014 l'economia greca si è ridotta del 25% rispetto al 2008, mentre dall'inizio della crisi ha perso uno su quattro posti di lavoro.
Anche se il tasso di crescita è del 2%, 13 anni sono tenuti a portare l'economia greca ai livelli che erano prima della crisi. Cosa dicono i dati del lavoro internazionale per la Grecia. Rispettivamente e un tasso annuo di crescita dell'occupazione al 1,3%, il mercato del lavoro sarà in grado di recuperare a livelli del 2008 nel 2034. Non ingombrare il nostro lavoro eh coraggioso. Viviamo il sogno della crescita, l'avanzo primario e la riforma della storia di successo di Samarovenizelon!
Secondo il rapporto, il 70% del totale di circa 1,3 milioni. Svincolato stato senza lavoro per più di un anno. Viva la flessibilità! Viva la occupabili!
.............