Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Succes story by Samaras and Venizelos (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) και μνημόνιο

Από επιτυχία σε επιτυχία πάει αυτή η συγκυβέρνηση. Σε λίγο θα βαρεθούμε να είμαστε ευτυχισμένοι από τις επιτυχίες! Όπως λέει η έκθεση της Κομισιόν, τρεις στις δέκα θέσεις εργασίας έχουν χαθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κατά 200.000 λιγότερες. Αυτά είναι τα στοιχεία για το 2013.
Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της συγκυβέρνησης και η οποία βέβαια είναι επιτυχία συνολικά της πολιτικής των μνημονίων, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν, είναι ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις που υπήρχαν το 2008, έχει κλείσει! Έτσι αναμένουν περαιτέρω αύξηση της ανεργίας και άλλα 40.000 «λουκέτα»!

Και το τελευταίο για να μη σας κουράζω, είναι ότι η χώρα μας κατατάσσεται στη χειρότερη θέση έναντι του μέσου όρου της Ε.Ε. σε όλους τους επιμέρους δείκτες: δεύτερη ευκαιρία, διεθνοποίηση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, ενώ στην έκθεση αναφέρεται ότι στην Ελλάδα παραμένει αδύναμη η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα …παπαγαλάκια της κυβέρνησης που κρύφτηκαν;
................
Succes story by Samaras and Venizelos (ND-PASOK) and Memorandum
From success to success go this coalition. He will be happy to get bored of the hits! As the report says the European Commission, three out of ten jobs have been lost by small businesses, which is 200,000 less. These are the figures for 2013.
The second major success of the coalition, which of course is a total success of policy memoranda, as the report of the European Commission, is that one in four companies that existed in 2008, has been closed! So expect a further increase in unemployment and other 40,000 "padlocks"!
And last not to bore you, is that our country is in a worse position than the EU average All sub-indices: a second chance, internationalization, access to finance, internal market, public procurement, environment, skills, entrepreneurship, and the report states that in Greece remains weak policy for SMEs. The lovebirds ... the government hid?
................
Суццес прича Самарас и Венизелос (НД-ПАСОК) и Меморандум
Од успеха до успеха иду ову коалицију. Он ће бити срећан да досади од хитова! Како каже се у извештају Европске комисије, три од десет радних места је изгубљено од стране малих предузећа, што је 200.000 мање. Ово су подаци за 2013.
Други велики успех коалиције, што, наравно, укупан успех политике меморандума, као извештај Европске комисије, је да је једна од четири компаније које су постојале у 2008, је затворен! Па очекују даљи раст незапослености и другим 40,000 "катанаца"!
И последњи не да давим, је да је наша земља је у лошијој позицији од просека ЕУ Све под-индекса: другу шансу, интернационализација, приступ финансијама, унутрашње тржиште, јавних набавки, заштите животне средине, вештине, предузетништва, а у извештају се наводи да је у Грчкој и даље слаба политика за МСП. Заљубљене ... Влада сакрио?
................
Сукчес рассказ Самарас и Венизелос (ND-ПАСОК) и Меморандума
От успеха к успеху идти в эту коалицию. Он будет счастлив скучать из хитов! Как говорится в докладе Европейской комиссии, трое из десяти рабочих мест были потеряны малого бизнеса, который является 200 000 меньше. Таковы данные за 2013 год.
Второй крупный успех коалиции, что, конечно, в общей успех политики меморандумов, как отмечается в докладе Европейской комиссии, является то, что один из четырех компаний, которые существовали в 2008 году, был закрыт! Так что можно ожидать дальнейшее увеличение безработицы и других 40000 "навесными замками"!
И длиться не утомлять вас, в том, что наша страна находится в худшем положении, чем в среднем по ЕС Все подиндексы: второй шанс, интернационализации, доступа к финансированию, внутреннего рынка, государственных закупок, охраны окружающей среды, навыков, предпринимательства, и в докладе говорится, что в Греции остается слабым политика для МСП. В голубки ... правительство спрятал?
................