Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Economist: Οι Δυτικοί να συνηθίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας

Με μια ασυνήθιστη για τα ιστορικά χρονικά αρθρογραφία, το γνωστό περιοδικό «The Economist», σε δημοσίευμα του, απομυθοποιεί πλήρως την «πρωτοκαθεδρία» της Δύσης στην παγκόσμια διπλωματική και οικονομική σκακιέρα και ταυτόχρονα εκθειάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο υπεύθυνος του διεθνούς τμήματος του περιοδικού, ο γνωστός βρετανός δημοσιογράφος Έντουαρντ Λούκας, στο τελευταίο δημοσίευμά του «Tiždenj», για την γεωστρατηγική πολιτική, με αφορμή το ουκρανικό ζήτημα ανέφερε χαρακτηριστικά: « Η Δύση πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει το γεγονός, ότι η Ρωσία είναι ο κύριος του παιχνιδιού».
Την ίδια στιγμή, μετά τις σημαντικές συμφωνίες πολλών δις δολαρίων στη Λατινική Αμερική, ο ρωσικός κολοσσός της ενέργειας Gazprom, αποκτά τον έλεγχο των μεγαλυτέρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, που βρίσκονται στη Γερμανία, ισχυροποιώντας στο μέγιστο βαθμό τη Ρωσία, ως βασικό παίκτη στον τομέα της ενέργειας.
Ο γνωστός δημοσιογράφος κάνει εκτενή αναφορά στις σχέσεις Ρωσίας – Ε.Ε. κατακεραυνώνοντας την πρακτική και την στάση των Ευρωπαίων στο ζήτημα τόσο των κυρώσεων όσο και της ενεργειακής πολιτικής με τον αγωγό South Stream. Είναι ξεκάθαρο και για το γνωστό περιοδικό, ότι το διευθυντήριο των Βρυξελλών προσπάθησε να επιβάλει τους δικούς του κανόνες αλλά δυστυχώς για αυτό, η Ρωσία αποδείχθηκε πολύ σκληρός παίκτης. "Η Ε.Ε. σκέφτεται πώς να βρει τώρα μια κοινή γλώσσα με τη Ρωσία και δεν εξετάζει πλέον ορισμένα από τα συμφέροντα της, αγνοώντας έτσι τους κανόνες που η ίδια έχει θεσπίσει», αναφέρει ο Λούκας. Μια εξίσου σημαντική επισήμανση του δημοσιογράφου είναι και οι επιπτώσεις στις χώρες της Ε.Ε. από την απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις. Λέει χαρακτηριστικά: «Οι χώρες που έχουν παγώσει τις σχέσεις τους με την Ρωσία λόγω της Κριμαίας, θα πρέπει να εξηγήσουν αυτό στους πολίτες, οι οποίοι τώρα θα πληρώσουν το φυσικό αέριο σε υψηλότερη τιμή».
Αναφορικά με τις αιχμές του γραμματέα της βορειοατλαντικής συμμαχίας, ο υπεύθυνος της διεθνούς πολιτικής του περιοδικού επισημαίνει ότι η Ρωσία δεν φοβάται το ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, η Ρωσία έχει αποδεχθεί την πρόκληση προκειμένου να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ!
.................
Economist: Westerners accustomed to the domination of Russia
With an unusual time for the historical literature, the famous magazine «The Economist», in the publication, completely debunks the "primacy" of the West in global diplomatic and economic chessboard and simultaneously praises Vladimir Putin and the Russian Federation. The head of the international department of the magazine, the renowned British journalist Edward Lucas, the last published in «Tiždenj», for geostrategic policy, on the occasion of the Ukrainian issue said: "The West should start getting used to the fact that Russia is the main game. " At the same time, after major multi-billion dollar agreements in Latin America, the Russian energy giant Gazprom, acquires control of the largest gas storage facilities in Europe, located in Germany, thereby creating maximum extent Russia as a key player in energy.
Renowned journalist makes extensive reference to the relations between Russia - EU skewering the practices and attitudes of Europeans to question both the sanctions and energy policy in pipeline South Stream. It is clear and well-known magazine, that the directors of Brussels tried to impose their own rules on this but unfortunately, Russia has been very tough player. \ "The EU is thinking now how to find a common language with Russia and does not address some of the most interests, thus ignoring the rules to be adopted," says Lucas. An equally important point is the journalist and the impact on EU countries since the decision on sanctions. Says characteristics: "Countries that have frozen their relations with Russia because of Crimea, will have to explain this to people, who will now pay gas at a higher price. "
Regarding the peaks of the Secretary of the North Atlantic Alliance, the head of the international policy of the magazine notes that Russia does not fear NATO. Instead, Russia has accepted the challenge to test NATO!
.................
Економист: Западњаци навикли на доминацији Русије
Са необичним време за историјске литературе, чувени часопис «Економист», у публикацији, у потпуности разоткрива на "примат" Запада у глобалном дипломатског и економског шаховској табли, а истовремено хвали Владимира Путина и Руске Федерације. Начелник Управе за међународну часописа, познати британски новинар Едвард Лукас, последњи објављен у «Тиждењ», за геостратешка политику, поводом украјинског питања рекао: "Запад треба да почне навикавање на чињеницу да је Русија је главни игра. " Истовремено, након великих мулти-милијарде долара споразума у Латинској Америци, руски енергетски гигант Газпром, стиче контролу највећих складишта гаса у Европи, која се налази у Немачкој, стварајући највећој могућој мери Русију као кључног играча у Енерги.
Познати новинар у великој мери позива на односима између Русије - ЕУ скеверинг праксе и ставове Европљана да испита како санкција и енергетске политике у гасовода Јужни ток. То је јасно и познато часопис, да су директори Брисела покушали да наметну своја правила о томе, али, нажалост, Русија је била веома тешка играч. \\\ "ЕУ је сада размишља како да пронађу заједнички језик са Русијом, а не бави неким од већине интереса, тако игноришући правила треба да буде усвојен", каже Лукас подједнако важна тачка. новинар је утицај на земље Европске уније, јер је одлука о санкцијама Саис карактеристике: "Земље које су замрзнуте своје односе са Русијом због Криму, ће морати да објасни ово људима који су сада. ће платити за гас по вишој цени. "
Што се тиче врхова секретар Северноатлантског савеза, шеф међународне политике часописа напомиње да Русија не плаше НАТО. Уместо тога, Русија је прихватила изазов да тестира НАТО!
.................
Экономист: западники привыкли к господству России
С необычное время для исторической литературе, известный журнал «The Economist», в издании, полностью развенчивает "примат" Запада в глобальной дипломатической и экономической шахматной доске и одновременно хвалит Владимира Путина и Российскую Федерацию. Глава международного отдела журнала, известный британский журналист Эдвард Лукас, последний опубликовал в «Tiždenj», для геостратегического политики, по случаю украинского вопроса сказал: "Запад должен начинают привыкать к тому, что Россия является основным игра ". В то же время, после капитального долларовых соглашений многомиллиардных в Латинской Америке, России Газпром, приобретает контроль крупнейших хранилищ газа в Европе, расположенных в Германии, тем самым создавая максимальной степени Россию как ключевого игрока в энергии.
Известный журналист содержит обширные ссылки на отношениях между Россией - ЕС нанизанных на вертел практики и отношения европейцев к вопросу как санкций и энергетическую политику в Южный поток. Понятно и известный журнал, что директора Брюсселе пытались навязать свои правила на этом, но, к сожалению, Россия очень жестко игрок. \\\\\\\ "ЕС думает теперь, как найти общий язык с Россией и не обратиться к некоторым из самых интересов, игнорируя правила, которые будут приняты," говорит Лукас. одинаково важным моментом является журналист и влияние на страны ЕС, так как решения о санкциях Говорит характеристики:. "Страны, которые заморозили свои отношения с Россией, потому что Крым, придется объяснять это людям кто теперь будет платить газ по более высокой цене ".
Что касается пиков секретарем Североатлантического альянса, глава международной политики журнала отмечается, что Россия не боится НАТО. Вместо этого Россия приняла вызов, чтобы проверить НАТО!
.................
Economista: los occidentales acostumbrados a la dominación de Rusia
Con un tiempo inusual para la literatura histórica, la famosa revista «The Economist», en la publicación, desacredita completamente la "primacía" de Occidente en tablero diplomático y económico mundial y al mismo tiempo elogia Vladimir Putin y la Federación Rusa. El jefe del departamento internacional de la revista, el reconocido periodista británico Edward Lucas, el último publicado en «Tiždenj», para la política geoestratégica, con motivo de la cuestión ucraniana, dijo: "El Occidente se fueran haciendo al hecho de que Rusia es el juego principal ". Al mismo tiempo, después de grandes acuerdos multimillonaria en América Latina, el gigante energético ruso Gazprom, adquiere el control de las mayores instalaciones de almacenamiento de gas en Europa, situadas en Alemania, creando así mayor medida a Rusia como un actor clave en energía.
El reconocido periodista hace amplia referencia a las relaciones entre Rusia - UE ensartar las prácticas y actitudes de los europeos a la pregunta, tanto la política de sanciones y de la energía en la tubería South Stream. Es la revista claro y bien conocido, que los directores de Bruselas trató de imponer sus propias reglas al respecto, pero por desgracia, Rusia ha sido jugador muy difícil. \\\\\\\\\\\\\\\ "La UE está pensando ahora cómo encontrar un lenguaje común con Rusia y no se ocupa de algunos de los más interesa, ignorando así las exigencias que ella misma adoptar ", dice Lucas Un punto igualmente importante es el periodista y el impacto en los países de la UE ya que la decisión sobre las sanciones Dice características:.." Los países que han congelado sus relaciones con Rusia a causa de Crimea debe explicar esto a la gente, que ahora va a pagar el gas a un precio mayor ".
En cuanto a los picos de la Secretaría de la Alianza del Atlántico Norte, el jefe de la política internacional de la revista señala que Rusia no teme la OTAN. En su lugar, Rusia ha aceptado el reto de probar la OTAN!
.................