Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ερωτήματα από έναν αδαή...

Πήγε, μαθαίνω, ο νικητής της Eurovision Κοντσίτα στο Ευρωκοινοβούλιο για να μιλήσει για την ομοφοβία. Εγώ ρωτάω χωρίς να έχω κάποια προκατάληψη: εκπρόσωπος ποιας κοινωνικής ομάδας ήταν; Ως τι μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτός ο τύπος που φοράει φουστάνια; Διότι δεν μας έχει ξεκαθαρίσει το φύλο του. Τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω.
Και επί τέλους για να καταλάβω: όποιος φοράει φούστα ή φόρεμα θα έχει και θηλυκό όνομα; Αυτό προσδιορίζει και τη σεξουαλικότητα κάποιου ανθρώπου; Ερωτήματα αδαούς….
...................
Questions from a naive ....
Went, I learn, the winner of the Eurovision Conchita in the European Parliament to talk about homophobia. I ask without having any bias: representative of what social group was? As you spoke in the European Parliament this guy wearing dresses? Because we do not have clear gender. At least I do not know. And finally to understand: who wears a skirt or dress will have female names? This determines the sexuality of a person? Questions from a ... ignorant.
...................
Питања наивна ....
Вент, учим, победник Евровизије Цонцхита у Европском парламенту да разговарају о хомофобије. Питам без било какве предрасуде: представника шта друштвена група била? Као што сте говорили у Европском парламенту овог момка носила хаљине? Јер немамо јасну род. Бар ја не знам. И коначно да схвате: ко носи сукњу или хаљину имати женске имена? То одређује сексуалност особе? Питања ... незналице.
...................
Вопросы от наивная ....
Пошел я узнать, победитель Евровидения Кончита в Европарламенте говорить о гомофобии. Я спрашиваю, не имея никакого смещения: представителя о том, что социальная группа была? Как вы говорили в Европарламенте этот парень носить платья? Потому что у нас нет четкого пол. По крайней мере, я не знаю. И, наконец, понять: кто носит юбку или платье будет иметь женские имена? Это определяет сексуальность человека? Вопросы от ... неведении.
...................