Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια;

Ετοιμάζεται και νέα αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια με βάση τα Αμερικανικά σχέδια, όπως αναφέρουν σοβαρές πληροφορίες. Η Σερβία και αυτή τη φορά θα βρεθεί και πάλι σε κυκλώνα, καθώς μεθοδεύουν την απόσχιση της Βοϊβοντίνας και τη δημιουργία νέου έθνους!! Και δεν θα είναι η μοναδική χώρα. Παράλληλα, η έντονη κινητικότητα στο "αλβανικό" ζήτημα, οι υπόγειες και παρασκηνιακές κινήσεις στο λεγόμενο "σκοπιανό" ζήτημα, η κατάσταση στη Σερβική Δημοκρατία, η κατάσταση στη Θράκη και οι κινήσεις της Άγκυρας απλώς επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των ξένων κέντρων εξουσίας και πρέπει να μας ανησυχούν πλέον, για το που οδηγούν την κατάσταση οι επικυρίαρχοι!

Οφείλουμε επιτέλους να κατανοήσουμε ότι πρέπει να ενωθούμε κατα της Νέας Τάξης Πραγμάτων και των εγχώριων υποχείριων της. Ο γεωστρατηγικός προσανατολισμός όλων των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου προς την Ευρασιατική Ένωση είναι μονόδρομος για την ίδια την ύπαρξη των χωρών μας, την ύπαρξη των εθνών μας, την ύπαρξη των πολιτισμών μας ακόμη και για την ίδια τη δική μας ύπαρξη! Το σχέδιο τους που φαίνεται καθαρά πλέον, έχει ως βάση τη νέα χάραξη συνόρων ειδικά στην ευρύτερη περιοχή μας. Ο λεγόμενος ενεργειακός πόλεμος έρχεται με γοργά βήματα στην περιοχή μας. Απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε, η δημιουργία ισχυρού ενωτικού πανβαλκανικού μετώπου κατά της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, (που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πολτοποίηση των εννοιών έθνος, πολιτισμός, θρησκεία, ιδεολογία, ελευθερία, δημοκρατία), με τον ύπουλο και ψεύτικο μανδύα της "προόδου" και της "διαφορετικότητας".
Παράλληλα, η στροφή μας με την γεωστρατηγικού χαρακτήρα συμμαχία και συνεργασία με τις χώρες της Ευρασιατικής Ένωσης, που εχουν ως βασικό άξονα τη Ρωσία, θα μας δώσει αφενός την αίσθηση της ασφάλειας σε οικονομικο-διπλωματικό και στρατιωτικό επιπεδο και αφετέρου θα επιστρέψουμε η μάλλον θα ανακαλύψουμε εκ νέου όλες τις ιστορικές και κοινωνικές αξίες που η Νέα Τάξη Πραγμάτων και τα ανδρείκελα τους ανά τις χώρες, έχουν ισοπεδώσει.
.......................
Changing borders in the Balkans?
Prepare and new border changes in the Balkans by the American plans, as reported serious information. Serbia and this time it will be found again in the cyclone, as cartels secession of Vojvodina and the creation of new nation !! And it will not be the only country. At the same time, the strong mobility \ "Albanian \" issue, the underground scenes and movements in the so called \ "Skopjan \" issue, the situation in the Republika Srpska, the situation in Thrace and the movements in Ankara only confirm the existence of foreign power centers and should we worry now, for leading the state the rulers!
We finally understand that we must unite against the New World Order and the subservient domestic. The geostratigical orientation of all countries of the Balkan peninsula in the Eurasian Union is the only way for the very existence of our country, the existence of our nation, the existence of our cultures and even our very own existence! The plan that seems most clearly, is based on the new demarcated borders especially in our region. The so-called energy war comes haste in our region. Needed more than ever, the creation of a strong Unionist panvalkanikou forehead against the so-called globalization, (which is nothing else but mashing the concepts nation, culture, religion, ideology, freedom, democracy), the insidious and false cloak \ "progress \ "and \" otherness \ ".
At the same time, our turn with the character geostrategic alliance and cooperation with the countries of the Eurasian Union, whose main axis Russia will give us both a sense of security in economic and military-diplomatic level and the other will probably return to discover re all historical and social values that the New World Order and the dummies at the countries have leveled.
.......................
Промена граница на Балкану?
Припрема и нова промена граница на Балкану од стране америчког плана, како је наведено озбиљне информације. Србија и овај пут ће се поново наћи у циклона, као картели отцепљење Војводине и стварање нове нације !! И то неће бити једина земља. Истовремено, јак мобилности \\\ "албански \\\" питања, подземне сцене и покрети у \\\ називом "Скопље \\\" питања, ситуација у Републици Српској, ситуација у Тракији, а покрети у Анкари само потврђују постојање страних центара моћи и треба да нас брине највише, за вођење државе владаре!
Коначно смо схватити да се морамо ујединити против Новог светског поретка и подређени домаћи. Геостратигицал оријентација свих земаља Балканског полуострва у евроазијском унији је једини начин за само постојање наше земље, постојање нашег народа, постојање наших култура, па чак и наш врло властити постојање! План који најјасније изгледа, заснива се на новим одређене границе, посебно у нашем региону. Такозвани рат енергија долази брже у нашем региону. Потребно више него икад, стварање снажног синдикалног панвалканикоу чело против тзв глобализације, (што није ништа друго него пасирање концептима нација, култура, религија, идеологија, слобода, демократија), подмукла и лажни огртач \\\ "Напредак \\\" и \\\ "\\\ Диверсити".
У исто време, наша ред са карактером геостратешком савез и сарадњу са земљама Евроазијске уније, чији је главни правац Русија ће нам дати како осећај сигурности у економском и војно-дипломатском нивоу, а други ће се можда вратити да открије Ре свим историјским и друштвеним вредностима које Нови светски поредак и лутке на земље изједначити.
.......................
Изменение границ на Балканах?
Подготовка и новые изменения границ на Балканах по американским планам, как сообщает серьезной информации. Сербия и на этот раз он будет найден снова в циклоне, как картели отделения Воеводины и создание новой нации !! И это не будет единственной страной. В то же время, сильный мобильности \\\\\\\ "албанский \\\\\\\" вопрос, подземные сцены и движения в \\\\\\\ называемой «Скопье \\\\\\\" вопросу Ситуация в Республике Сербской, ситуация во Фракии и движения в Анкаре только подтверждают существование зарубежных энергетических центров и должны беспокоиться нам больше всего, что приводит к ситуации правителей!
Мы, наконец, понять, что мы должны объединиться против нового мирового порядка и подчиняться внутренний. Geostratigical ориентация всех стран Балканского полуострова в Евразийский союз является единственным способом для самого существования нашей страны, существование нашей нации, существование наших культур и даже наш собственный существование! План, который кажется наиболее четко, основана на новых демаркированных границ, особенно в нашем регионе. Так называемая энергия приходит война поспешность в нашем регионе. Необходима как никогда ранее, создание сильного юнионистской panvalkanikou лбом к так называемой глобализации, (который не что иное, как пюре из понятия нации, культуры, религии, идеологии, свободы, демократии), коварный и ложное плащ \\\ \\\\ "\\\\\\\ прогресс» и \\\\\\\ "\\\\\\\ разнообразия".
В то же время, наша очередь с характером геостратегического союза и сотрудничества со странами Евразийского союза, чья главная ось Россия даст нам обоим чувство безопасности в экономической и военно-дипломатическом уровне, а другой, вероятно, вернемся, чтобы обнаружить Re всех исторических и социальных ценностей, что Новый Мировой Порядок и манекены в странах выровняли.
.......................