Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Χιλιάδες πολίτες στο Κόμπανι υπό την απειλή σφαγής!

Τώρα πρέπει να αναληφθεί δράση για να αποφύγουμε μια μεγάλη σφαγή που μπορεί να συμβεί από στιγμή σε στιγμή στο Κόμπανι!
Η τρομοκρατική οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους προελαύνει, δυστυχώς, προς την πόλη του Κόμπανι, στο Δυτικό Κουρδιστάν (Βόρεια Συρία). Ήδη κατάφεραν να μπουν σε μερικές συνοικίες της πόλης.
Οι κουρδικής δυνάμεις άμυνας, YPG, αμύνονται ηρωϊκά για την πόλη και τους πολίτες, ενάντια στις επιθέσεις της ISIS, με πολύ περιορισμένο οπλισμό και καθόλου τεχνική υποστήριξη ενάντια στα προηγμένα όπλα της ISIS. Τα όπλα που έχουν δεν είναι αποτελεσματικά κόντρα στο βαρύ οπλισμό που κατάσχεσε η ISIS από τον τακτικό στρατό του Ιράκ.

Χιλιάδες πολίτες στο Κόμπανι βρίσκονται υπό την επικείμενη απειλή της σφαγής. Χιλιάδες πολίτες στα σύνορα με την Τουρκία βρίσκονται επίσης υπό την απειλή επιθέσεων από την ISIS.
Ο Πρόεδρος του καντονιού του Κόμπανι, κ. Enver Muslim, προειδοποίησε τις διεθνείς δυνάμεις για τον κίνδυνο πριν από δυο μέρες. Ζήτησε από τη διεθνή συμμαχία να σπάσει τη σιωπή της και δήλωσε: "Αν η IS μπει στο Κόμπανι και διαπράξει μια σφαγή χιλιάδων ανθρώπων, όλες οι διεθνείς δυνάμεις θα είναι υπεύθυνες". Χιλιάδες ανθρώπων πρόκειται να σφαγιαστούν μπροστά στα μάτια μας. "Πρέπει να δράσουμε τώρα, για να αποφευχθεί η σφαγή που μπορεί να συμβεί, από στιγμή σε στιγμή στο Κόμπανι!"' Αναφέρει το Εθνικό Συμβούλιο Κουρδιστάν.
....................
Thousands of people in the troupe under the threat of slaughter!
Now action must be taken to avoid a great slaughter that may occur from time to time in the troupe!
The terrorist organization the Islamic State marching, unfortunately, to the city's troupe in West Kurdistan (northern Syria). Already managed to get in some neighborhoods.
The Kurdish defense forces, YPG, heroically to defend the city and its citizens against attacks of ISIS, with very limited weaponry and no technical support against the advanced weaponry of ISIS. The weapons are not effective against the heavy weapons seized from the ISIS regular Iraqi army.
Thousands of people in the troupe are under imminent threat of slaughter. Thousands border with Turkey are also under threat of attacks from ISIS. The President of the Canton of Kompania, Mr. Enver Muslim, warned international forces to risk two days ago. He asked the international coalition to break the silence and said: \\\ "If the ISIS into the troupe and committed a massacre of thousands of people from all the international forces will be responsible \\\". Thousands of people will be slaughtered before our eyes. \\\ "We must act now to avoid the slaughter that may occur from time to time in the troupe! \\\" \\\ 'Says the National Council of Kurdistan.
....................
Тысячи людей в труппе под угрозой убой!
Теперь необходимо принять меры, чтобы избежать большую резню, которая может возникнуть, время от времени в труппе!
Террористическая организация Исламское государство походный, к сожалению, в труппе города в Западной Курдистана (северная Сирия). Уже удалось получить в некоторых районах.
Курдские силы обороны, YPG, героически защищать город и его жителей от набегов ISIS, с очень ограниченным вооружением и не технической поддержки против современного оружия из ISIS. Оружие не эффективны против тяжелых вооружений, захваченных из регулярного иракской армии ISIS.
Тысячи людей в труппе находятся под непосредственной угрозой убой. Тысячи граница с Турцией, также находятся под угрозой нападений со ISIS. Президент кантона КОМПАНИЯ, г-н Энвер мусульманин, предупредил международные силы рисковать два дня назад. Он попросил международной коалиции нарушить молчание и сказал: \\\\\\\ "Если в ISIS в труппу и совершил массовое убийство тысяч людей со всех международных сил будет отвечать \\\\\\\". Тысячи людей будут убиты на наших глазах. \\\\\\\ "Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать резни, которые могут возникнуть, время от времени в труппе! \\\\\\\" \\\\\\\ 'Говорит Национальный совет Курдистан.
....................
Хиљаде људи у трупи под претњом клања!
Сада мере морају се предузети да се избегне велики покољ који могу настати с времена на време у трупи!
Терористичка организација Исламска држава марш, нажалост, у град трупе у Западној Курдистана (северна Сирија). Већ успео да се у неким насељима.
Курдски одбрамбене снаге, ИПГ, јуначки да бране град и његови грађани од напада ИСИС, са веома ограниченим оружјем и без техничке подршке против напредног наоружања ИСИС. Оружје нису ефикасни против тешког наоружања одузетом од редовног ирачке војске ИСИС.
Хиљаде људи у трупи под непосредне ратне опасности клања. Хиљаде граници са Турском су под претњом напада из ИСИС. Председник кантона Предузеће, господин Енвер муслиман, упозорио међународне снаге да ризикујем пре два дана. Он је затражио међународну коалицију да прекину тишину и рекао: \\\\\\\\\\\\\\\ "Ако ИСИС у трупи и починили масакр хиљада људи из свих међународних снага ће бити одговоран \ \\\\\\\\\\\\\\ ". Хиљаде људи ће бити поклани пред нашим очима. \\\\\\\\\\\\\\\ "Морамо деловати сада да избегне покољ који могу настати с времена на време у трупи! \\\\\\\\\\\\ \\\ "\\\\\\\\\\\\\\\", каже Национални савет Курдистана.