Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Σοκαριστική διαδήλωση Κούρδων στην Τουρκία

Πληθαίνουν ανά την Ευρώπη οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της σφαγής των Κούρδων στη Συρία και των δολοφονιών αθώων πολιτών και αγωνιστών στην Τουρκία. Χθες στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έδειχνε την πραγματική φρίκη και το αληθινό πρόσωπο της κυβέρνησης της Άγκυρας. Διαδηλωτές κρατούσαν στα χέρια τους νεκρούς - δολοφονημένους πολίτες Κούρδους που έπεσαν από σφαίρες καθεστωτικών.
Ενα σοκαριστικό θέαμα που αποτυπώνει την πραγματικότητα που βιώνουν οι Κούρδοι στην ευρύτερη περιοχή και που δεν τόλμησε κανένα μέσο ενημέρωσης να προβάλει. Το θέμα έγινε γνωστό με μεγάλη δυσκολία δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χάρη στην επιμονή νεαρών Κούρδων πολιτών. Συμπαριστάμεθα ολόψυχα στον αγώνα των αδερφών Κούρδων που μάχονται για τη ζωή τους, για την Ευρώπη για όλους μας χωρίς διάθεση υπερβολής, ενάντια στον επεκτατισμό και τον μισανθρωπισμό των ισλαμιστών φασιστών και των αφεντικών τους.
...........
Shocking demonstration of Kurds in Turkey
There is increasing across Europe and concentrations protest against the massacre of Kurds in Syria and killings of innocent civilians and militants in Turkey. Yesterday in Istanbul held a large rally that showed the real horrors and the real face of the government in Ankara. Protesters were holding dead - murdered Kurdish citizens who fell from the regime's bullets. A shocking spectacle that captures the reality of the Kurds in the region and not dared no means to raise awareness. The issue became known with great difficulty through social media, thanks to the perseverance of young Kurdish citizens. Symparistametha wholeheartedly in the struggle of Kurdish brothers fighting for their lives, for Europe for all our available without exaggeration, against imperialism and misanthropismo Islamic fascists and their bosses.
...........
Шокантно демонстрација Курда у Турској
Ту расте широм Европе и концентрације протестују против масакра Курда у Сирији и убијању невиних цивила и милитаната у Турској. Јуче у Истанбулу одржан велики митинг који је показао стварне страхоте и право лице владе у Анкари. Демонстранти држали Деад - убијене курдске грађане који су пали од метака режима. Шокантно спектакл који снима реалност Курда у региону, а не усудили нема средстава за подизање свести. Питање је постао познат са великим тешкоћама путем друштвених медија, захваљујући истрајности младих курдских грађана. Симпаристаметха свесрдно у борби курдских браће боре за своје животе, за Европу за све наше доступне без икаквог претеривања, против империјализма и мисантхрописмо исламских фашиста и њихових шефова.
...........
Шокирующая демонстрация курдов в Турции
Там растет по всей Европе и концентрации знак протеста против резни курдов в Сирии и убийствах мирных жителей и боевиков в Турции. Вчера в Стамбуле провели массовый митинг, который показал реальные ужасы и истинное лицо правительства в Анкаре. Протестующие держали в руках мертвых - убитых курдских граждан, погибших от пуль режима. Шокирующий зрелище, которое захватывает реальность курдов в регионе, а не не смел ни одного средства для повышения информированности. Вопрос стал известен с большим трудом через социальные медиа, благодаря настойчивости молодых курдов. Symparistametha искренне в борьбе курдских братьев борется за свою жизнь, для Европы все наши доступны без преувеличения, против империализма и misanthropismo исламскими фашистами и их боссов.
...........
Demostración impactante de los kurdos en Turquía
Hay cada vez más en toda Europa y las concentraciones de protesta contra la masacre de los kurdos en Siria y los asesinatos de civiles inocentes y militantes en Turquía. Ayer en Estambul celebró una gran manifestación que mostraba los horrores reales y la verdadera cara del Gobierno de Ankara. Los manifestantes sostenían muertos - ciudadanos kurdos asesinados que cayeron de las balas del régimen. Un espectáculo impactante que capta la realidad de los kurdos en la región y no se atrevió ningún medio para aumentar la concienciación. El tema llegó a ser conocido con gran dificultad a través de medios de comunicación social, gracias a la perseverancia de los jóvenes ciudadanos kurdos. Symparistametha de todo corazón en la lucha de los hermanos kurdos que luchan por sus vidas, para Europa para todas nuestras sin exageración, contra el imperialismo y misanthropismo fascistas islámicos y sus jefes.
...........