Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας...


Το σάπιο πολιτικό σύστημα για να κρατηθεί λίγο ακόμη στη ...ζωή, επινοεί νέο κόλπο. Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Πριν απο δύο χρόνια ηταν κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας.
Την ώρα που τα κομματικά επιτελεία έχουν βγάλει τα μολύβια προκειμένου να καταγράψουν όλους τους πιθανούς συσχετισμούς δυνάμεων ενόψει της κρίσιμης μάχης για την ψήφο εμπιστοσύνης αλλά και την επικείμενη για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, έρχεται η ομάδα των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών να δώσει τη "σανίδα σωτηρίας" στο σάπιο σύστημα και βέβαια αυτό σημαίνει συνέχεια των παχυλών βουλευτικών αποζημιώσεων.


Για να κάνουν πιο "συναισθηματική" την παρεμβασή τους, όπως λένε οι πληροφορίες, μέλη της ομάδας που προέρχονται τόσο από την λεγόμενη κεντροδεξιά όσο και από την επισης λεγόμενη κεντροαριστερά, ετοιμάζουν κείμενο – μανιφέστο με το οποίο θα υποστηρίζουν την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής και την σύνταξη «εθνικού – πατριωτικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας το οποίο πρέπει να υλοποιήσει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που θα σχηματιστεί από την ΠΑΡΟΥΣΑ Βουλή. Προσέξτε, δεν ζητούν εκλογές! Πριν είχαμε έναν Καρατζαφερη, τώρα προέκυψαν και από την κεντροαριστερά!
Την συγκεκριμένη άποψη – με επιμέρους διαφοροποιήσεις - που αναπτύχθηκε κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της ΚΟ φαίνεται να υποστηρίζει η πλειοψηφία των δεκαπέντε ανεξάρτητων Δημοκρατικών βουλευτών μεταξύ των οποίων οι Πάρις Μουτσινάς, Γιώργος Κασαπίδης, Μίμης Ανδρουλάκης, Χρυσούλα Γιαταγάνα κ.α.
Μα και βέβαια, είναι δυνατόν να χάσουμε τον βουλευτικό μισθό μας, μέρες που είναι; Να τους χαιρόμαστε!! Ειδικά τους "Δημοκράτες" βουλευτές, που αντί να ζητήσουν εκλογές όπως επιτάσσει το πραγματικά δημοκρατικό καθήκον, ζητάνε εσπευσμένα απο την παρούσα Βουλή σχηματισμό νέας "κίβδηλης" κυβέρνησης! Αιδώς!
..............
Government of National Unity ...
The rotten political system to keep a little more in life ..., invents new trick. Government of National Unity. Two years ago was the National Salvation Government.
While the partisan staffs have send pencils to record all possible power relations in view of the critical battle for the vote of confidence and the upcoming election for the President of the Republic, is a group of Independent Democrat MPs to give \ "board salvation \ "the rotten system and of course this means hefty continuity of parliamentary allowances.
To make more \ "emotional \" their intervention, as they say information, team members from both the so-called center-right and the center-left episis called, prepare text - manifesto which will support the need for policy change and syntax 'national - patriotic project of reconstruction which must implement a national salvation government that will be formed by this parliament. Be careful not seek election! Before we had a KARATZAFERI now emerged from the center-left!
On this view - with individual variations - developed during last night's meeting of the CR seems to support the majority of the fifteen independent Democrat MPs including the Paris Moutsinas George Kasapidis, Mimis Androulakis, Chryssoula Yataganas etc.
But of course, it is possible to lose the parliamentary salary our days is? Happy birthday !! Especially the \ "Democrats \" deputies, who instead seek election as required by truly democratic duty, asking rushed by this House form a new \ "spurious \" government! Shame!
..............
Влада националног јединства ...
Трули политички систем да мало више у животу ..., измишља нови трик. Влада националног јединства. Пре две године је влада националног спаса.
Док су партизанске штабови морају послати оловке да забележи све могуће односе моћи у светлу критичке битке за гласање о поверењу и предстојећим изборима за председника Републике, је група независних посланика Демократске дати \\\ "Лифелине \\\" трули систем и наравно то значи тежак континуитет парламентарних додатака.
Да више \\\ "емотивну \\\" своју интервенцију, како кажу информације, чланови тима из обе такозване десног центра и левог центра еписис зове, припрема текст - манифест који ће подржати Потребно је да промените политику и израду "Национални - Патриотски пројекат реконструкције који мора да спроведе националног спаса владу која ће бити формирана у том парламенту. Будите опрезни да не траже избор! Пре него што смо имали КАРАТЗАФЕРИ сада изашла из левог центра!
На овом приказу - са индивидуалним варијацијама - развијена током састанка синоћњег о ЦР чини да подржи већину петнаест независног посланика Демократске укључујући Париз Моутсинас Георге Касапидис, Мимис Андроулакис, Цхриссоула Иатаганас итд
Али наравно, могуће је изгубити парламентарне плату наши дана се? Хаппи Биртхдаи !! Посебно \\\ "демократе \\\" Чланови који уместо да траже изборе као што је прописано истински демократска дужност, тражећи пожурио из формирања новог парламента Овај \\\ "фалсификованог \\\" Влада! Срамота!
..............
Правительство национального единства ...
Гнилой политическая система, чтобы держать немного больше в жизни ..., изобретает новый трюк. Правительство национального единства. Два года назад был правительство национального спасения.
В то время как партизанские штабы должны отправить карандаши, чтобы записать все возможные отношения мощности в связи с критическим битве за вотум доверия и предстоящих выборах в Президенты Республики, представляет собой группу независимых демократов депутатов дать \\\ \\\\ "спасательным кругом \\\\\\\" гнилой системы и, конечно, это означает, здоровенный непрерывность парламентских пособий.
Для того, чтобы больше \\\\\\\ «эмоциональный \\\\\\\" их вмешательства, как говорится информация, члены команды и от так называемого правоцентристской и левоцентристской episis называемой, подготовить текст - манифест, который будет поддерживать необходимость изменения политики и разработке "национально - патриотического проекта реконструкции, которые должны осуществлять национальную спасения правительство, которое будет формироваться по этим парламентом. Будьте осторожны, чтобы не добиваться избрания! Прежде, чем мы имели KARATZAFERI сейчас вышел из левоцентристской!
С этой точки зрения - с индивидуальными вариациями - разработаны во время встречи вчерашнего ЧР, кажется, поддерживает большинство пятнадцать независимой демократической депутатов в том числе Париж Moutsinas Джорджа Kasapidis, Мимис Androulakis, Chryssoula Yataganas т.д.
Но, конечно, это можно потерять парламентскую зарплату наших дней? С Днем Рождения !! Особенно \\\\\\\ "демократы \\\\\\\" Пользователи, которые вместо того, чтобы добиваться избрания в соответствии с требованиями подлинно демократического долга, прося бросился от формирования нового парламента это \\\\\\\ "фальшивых \\\\\\\ "правительство! Позор!
..............