Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Τσακίζουν την Ε.Ε. τα ρωσικά αντίμετρα και το ουκρανικό

- Αδιέξοδο για τις Βρυξέλλες και φόβοι για διάλυση της ευρωζώνης
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ήδη παραπαίουσες οικονομίες της ΕΕ, οι οποίες συμπιεζόμενες από τη γενική οικονομική αστάθεια και τη γερμανική λιτότητα από τη μία και το ουκρανικό ζήτημα και το ρωσικό εμπάργκο από την άλλη, οδηγούνται σε νέο κύκλο σοβαρής ύφεσης.
Ο συνδυασμός της σκληρής λιτότητας με την απαγόρευση των εξαγωγών στον βασικό εμπορικό εταίρο τη Ρωσία, έχουν γονατίσει τους ευρωπαίους παραγωγούς και τις βιομηχανίες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι πέρσι το ένα τρίτο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών είχαν προορισμό στη Ρωσία, όπως επίσης και το ένα τέταρτο των εξαγωγών βοείου κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Ρωσία των τροφίμων ανήλθαν σε € 5,2 δις. το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο για το ποσό που ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες μέσω του ταμείου αποζημιώσεων, είναι σαφές ότι πρόκειται για παρωδία. Μόλις 420 εκατομ. θα μοιραστούν οι ευρωπαίοι αγρότες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι η ρωσική αγορά είναι ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Περίπου το 75% των εξαγωγών της ΕΕ των λαχανικών πουλήθηκε στη Ρωσία την περασμένη χρονιά, το 63% για τις τομάτες, 57% για τα αχλάδια, 54% για τα ροδάκινα και 52% των μήλων της συνολικής ποσότητας για εξαγωγή. Τα ρωσικά αντίμετρα όμως έχουν προκαλέσει και έναν επιπρόσθετο πονοκέφαλο στις χώρες της Ε.Ε. και αυτό είναι η κάθετη πτώση των τιμών χονδρικής, λόγω του πλεονάσματος των τροφίμων. Σε ολόκληρη την ΕΕ, τα φρούτα παραμένουν στα δέντρα και τα λαχανικά σαπίζουν στο έδαφος, καθώς έχει γίνει ασύμφορη η συγκομιδή. Σύμφωνα με τις οργανώσεις παραγωγών, η ευρωπαϊκή γεωργία συνολικά έχει υποστεί απώλειες λόγω των αντίμετρων πάνω από € 10 δις. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η Γερμανία από το ρυθμό ανάπτυξης 0,8% κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους στο ΑΕΠ, (έχει τους μεγαλύτερους και περισσότερους εμπορικούς δεσμούς με τη Ρωσία), συρρικνώθηκε στο 0,2% το δεύτερο τρίμηνο. Επίσης, η Ιταλία, εξίσου μεγάλος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, ξαναμπαίνει σε τροχιά ύφεσης.
Ένας διάχυτος φόβος επικρατεί στις Βρυξέλλες για το ίδιο το μέλλον της ευρωζώνης. Και ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικός για το σύνολο της Ευρωζώνης από μια όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων.
ΡΑΦ
...............
Crimp the EU Russian and Ukrainian countermeasures
- Deadlock in Brussels and fears of eurozone break-up
In alarm mode are already struggling economies of the EU, which squeezable by the general economic instability and German austerity on one hand and the Ukrainian question and the Russian embargo on the other, led to a new cycle of severe recession.
The combination of austerity banning exports to key trading partner Russia have kneel European producers and industries. Suffice to considering that last year a third of the fresh fruit and vegetables were in Russia, as well as the quarter of beef exports of the European Union.
EU exports to Russia totaled food € 5,2 billion. the previous year, according to recent estimates by the European Commission. As for the amount notified by the Brussels through the compensation fund, it is clear that this is a parody. Just 420 million. Would share European farmers in trouble. The fact that the Russian market is of vital importance for European producers. Approximately 75% of EU exports of vegetables sold in Russia last year, 63% for tomatoes, 57% for pears, 54% for peaches and 52% of the total quantity of apples for export. Russian countermeasures but have an additional cause headache in EU countries and this is the sharp fall in wholesale prices, the surplus food. Across the EU, the remaining fruit trees and vegetables rot in the ground, as it has become unprofitable to harvest. According to producer organizations, European agriculture has suffered total losses of countermeasures over € 10 billion. euro.
At the same time, Germany is the growth rate of 0.8% during the first three months of the year to GDP (it has the largest and most commercial ties with Russia), declined to 0.2% in the second quarter. Italy also equally large trading partner of Russia re-enters recession in orbit.
A pervasive fear prevails in Brussels on the future of the eurozone. And the risk is real for the entire Eurozone from a deepening of geopolitical tensions.
RAF
...........
Цримп ЕУ Руских и украјинских контра
- Застој у Бриселу и страх од распада еврозоне
У алармном моду већ боре економије ЕУ, који скуеезабле општом економском нестабилношћу и немачког штедње с једне стране и украјински питања и Руске ембарга на друге стране, довело до новог циклуса тешке рецесије.
Комбинација штедње забрани извоз главних трговинских партнера Русије клекну европске произвођаче и индустрије. Довољно да с обзиром да је трећина свежег воћа и поврћа прошле године били у Русији, као и четвртина извоза говедине Европске уније.
Извоз ЕУ у Русију износио храну милијарди € 5,2. претходну годину, у складу са недавним проценама Европске комисије. Као и за износ обавештен од стране Брисела преко компензационог фонда, јасно је да је ово пародија. Само 420 милиона. Би делили европски фармери у невољи. Чињеница да руско тржиште је од виталног значаја за европске произвођаче. Око 75% извоза у ЕУ поврћа продатих у Русији прошле године, 63% за парадајз, 57% за крушке, 54% за брескве и 52% од укупне количине јабука за извоз. Руски противмере али имају додатни узрок главобоља у земљама ЕУ а ово је оштар пад у велепродајне цене, вишак хране. Широм ЕУ, преостали Обстбауме и поврће труну у земљи, јер је постало неисплативо жетве. Према организацијама произвођача, Европска пољопривреда је претрпело укупне губитке од преко 10 милијарди контра €. Еуро.
Истовремено, Немачка је стопа раста од 0,8% током прва три месеца ове године у односу на БДП (има највећи и трговинске везе са Русијом), одбио је да 0,2% у другом кварталу. Италија је такође подједнако велики трговински партнер Русије поново улази у рецесију у орбити.
Прожима страх превладава у Бриселу о будућности еврозоне. А ризик је реалан за целу еврозону од продубљивања геополитичких тензија.
РАФ
............
Обжимные ЕС Российские и украинские контрмеры
- Тупик в Брюсселе и страхи в еврозоне распадом
В режиме тревоги уже борются экономик ЕС, который податливый общей экономической нестабильности и немецкой строгости, с одной стороны, и в украинском вопросе и российского эмбарго на другой, привело к новому циклу тяжелой рецессии.
Сочетание жесткой экономии, запрещающего экспорт в ключевой торговый партнер России есть на колени европейских производителей и отраслей. Достаточно учесть, что в прошлом году треть свежих фруктов и овощей были в России, а также четверть экспорта говядины Европейского Союза.
Экспорт ЕС в Россию составил пищу 5,2 млрд €. в предыдущем году, согласно последним оценкам Европейской комиссии. Что касается количества уведомление от Брюсселя через компенсационный фонд, то ясно, что это пародия. Просто 420000000. Бы поделиться европейских фермеров в беде. Тот факт, что рынок России имеет жизненно важное значение для европейских производителей. Около 75% экспорта ЕС овощей, продаваемых в России в прошлом году, 63% для помидоров, 57% для груш, 54% для персиков и 52% от общего количества яблок на экспорт. Российские контрмеры, но имеют дополнительный вызвать головную боль в странах ЕС и это резкое падение оптовых цен, прибавочной пищи. Через ЕС, остальные фруктовые деревья и овощи гнить в земле, так как это стало невыгодно собирать. Согласно организаций-производителей, европейское сельское хозяйство страдает общие потери контрмер более 10 миллиардов €. евро.
В то же время, Германия является темп роста 0,8% в течение первых трех месяцев этого года к ВВП (он имеет самый большой и самый коммерческие связи с Россией), снизился до 0,2% во втором квартале. Италия также одинаково большой торговый партнер России вновь входит рецессии на орбите.
Распространенной страх преобладает в Брюсселе о будущем еврозоны. И риск является реальным для всей еврозоны от углубления геополитической напряженности.
RAF