Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Εκλογές στη Λετονία.

Θριάμβευσαν οι ρωσόφωνοι στις εκλογές στη Λετονία. Το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα των ρωσόφωνων «Αρμονία» λαμβάνει το 23,26% των ψήφων, το Κόμμα εθνικής Ενότητας 21.62% και η Ένωση των Πρασίνων και των Αγροτών συγκεντρώνει το 19.74%.
Η προσέλευση στις εκλογές εκτιμάται στο 58.78%, το οποίο περιλαμβάνει τα εκλογικά τμήματα στη Λετονία και στο εξωτερικό, διεθνείς αποστολές στο Αφγανιστάν και την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. ΟΙ εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε πέντε εκλογικές περιφέρειες για να εκλεγούν 100 μέλη στην βουλή.
..............
Triumphed in elections Russian speakers in Latvia. The Social Democratic Party of Russian-speaking "Harmony" receives 23.26% of the vote, the Party of National Unity 21.62%, and the Union of Greens and Farmers collects 19.74%. Turnout in elections is estimated at 58.78%, which includes polling stations in Latvia and abroad, international missions in Afghanistan and the Central African Republic. The elections were held in five constituencies to elect 100 members to parliament.
.....................
Тријумфовао на изборима говорника руског језика у Летонији. Социјалдемократска партија руског говорног подручја "Хармонија" добија 23,26% гласова, Партија националног јединства 21.62%, а Унија зелених и пољопривредника скупља 19.74%. Излазност на изборима се процењује на 58,78%, што укључује бирачких места у Летонији и иностранству међународне мисије у Авганистану и Централноафричкој Републици. Избори су одржани у пет изборних јединица за избор 100 чланова у парламенту.
..........
Победил в выборах русскоязычных в Латвии. Социал-демократическая партия русскоязычного "Гармония" получает 23,26% голосов, Партия национального единства 21,62%, и Союз зеленых и крестьян собирает 19,74%. Явка на выборах оценивается в 58,78%, которая включает избирательные участки в Латвии и за рубежом, международных миссий в Афганистане и Центральноафриканской Республике. Выборы прошли в пяти избирательных округах избрать 100 членов парламента.