Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Οδομαχίες Κούρδων - ισλαμοφασιστών και συγκρούσεις σε όλη την Τουρκία

Οι Μονάδες Προστασίας του Κουρδικού Λαού (YPG) μάχονται "από σπίτι σε σπίτι" στα ανατολικά της πόλης Κομπάνι, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ημιεπίσημης τοπικής Ένωσης Ελεύθερων Μέσων Ενημέρωσης, Μουστάφα Μπάλι. Τα ΜΜΕ σιωπούν, ενώ στην Τουρκία οι δολοφονίες Κούρδων συνεχίζονται. Διεθνής σιωπή των ΜΜΕ.
Περισσότεροι από 400 Κούρδοι έχουν σκοτωθεί στο πολιορκημένο από τους τζιχαντιστές Κομπανί, ενώ την ίδια στιγμή, πληροφορίες κάνουν λόγο για δολοφονίες 18 Κούρδων από την τουρκική αστυνομία στις βίαιες συγκρούσεις σε όλη την Τουρκία. Μόνο στην Κωνσταντινούπολη,
συνελήφθησαν περίπου 100 άτομα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Παράλληλα, σε όλη σχεδόν την Τουρκία, υπάρχουν βίαιες συγκρούσεις. Η κυβέρνηση Ερντογάν χρησιμοποιεί, αύρες, δακρυγόνα και σφαίρες για να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές. Ξημερώματα Τετάρτης ο τουρκικός στρατός μπήκε στο Ντιγιάρμπακίρ με τανκς. Διαδηλώσεις και συγκρούσεις ξεσπούν και σε άλλες πόλεις ανατολικά. Ωστόσο, ο ξεσηκωμός των Κούρδων είναι πλέον πανευρωπαϊκός, για τη σφαγή στο Κομπανί αλλα και για την περίεργη όπως τη χαρακτηρίζουν στάση Ερντογάν.
...........................
Street fighting Kurds - islamofasiston and conflicts throughout Turkey
The Protection Units of the Kurdish People (YPG) battle \ "from house to house \" in the east of the city troupe, as the head of the local semi-official Association of Free Media, Mustafa ball. The media are silent, while in Turkey the Kurdish killings continue. International media silence.
More than 400 Kurds have been killed in the besieged by jihadists troupe, while at the same time, information refer to killing 18 Kurds by the Turkish police in violent clashes throughout Turkey. Only in Istanbul arrested about 100 people, according to the same information. Furthermore, almost all in Turkey, there are violent conflicts. The Erdogan government uses, auras, tear gas and bullets to deal with protesters. At dawn Wednesday, the Turkish army entered Diyarbakir with tanks. Protests and clashes erupt in other cities east. However, the uprising of the Kurds is now pan-European, for slaughter in other troupes and strange as the typical attitude of Erdogan.
...........................
Стреет Фигхтинг Курде - исламофасистон и сукобе широм Турске
Заштита Јединице курдског народа (ИПГ) бори \\\ "од куће до куће \\\" на истоку града трупе, као шеф локалног полу-званичне Асоцијације слободних медија, Мустафа лопту. Медији ћуте, док је у Турској курдски убиства настављају. Међународни медији тишина.
Више од 400 Курда убијено у под опсадом џихадиста трупе, док је у исто време, информација погледајте убијања 18 Курда од стране турске полиције у насилним сукобима широм Турске. Само у Истанбулу ухапсила око 100 људи, према истим информацијама. Поред тога, скоро сви у Турској, постоје насилни сукоби. Ердоган влада користи, ауре, сузавац и метке да се са демонстрантима. У зору у среду, турска војска ушла Дијарбакир са тенковима. Протести и сукоби избити у другим градовима источно. Међутим, устанак Курда сада пан-европска, за клање у другим трупама и чудно као типични став Ердоганом.
...........................
Уличные бои курдов - islamofasiston и конфликтов по всей Турции
Защита Единицы курдского народа (YPG) борется \\\\\\\ "от дома к дому \\\\\\\" в восточной части города труппы, как глава местной официозной Ассоциации свободных СМИ, Мустафа Бали . СМИ молчат, в то время как в Турции курдские убийства продолжаются. Международный медиа-тишина.
Более 400 курдов были убиты в осажден джихадисты труппы, и в то же время, информация, обратитесь в убийстве 18 курдов турецкой полицией в результате ожесточенных столкновений по всей Турции. Только в Стамбуле арестовали около 100 человек, в соответствии с той же информации. Кроме того, почти все в Турции, есть конфликты с применением силы. Правительство Эрдогана использует, ауры, слезоточивый газ и пули для борьбы с демонстрантами. На рассвете среды, турецкая армия вошла Диярбакыр с танками. Протесты и столкновения вспыхивают в других городах восточной. Тем не менее, восстание курдов в настоящее время общеевропейская, на убой в других трупп и странно, как типичного отношения Эрдогана.
...........................
Calle luchando kurdos - islamofasiston y conflictos a través de Turquía
Las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG) luchando \\\\\\\\\\\\\\\ "de casa en casa \\\\\\\\\\\\\\\" en el este de la ciudad troupe, como el jefe de la Asociación semioficial local del Free Media, bola Mustafa. Los medios de comunicación están en silencio, mientras que en Turquía los kurdos asesinatos continúan. Silencio mediático internacional.
Más de 400 kurdos han muerto en los sitiados por yihadistas compañía, mientras que al mismo tiempo, la información se refiere a matar a 18 kurdos por la policía turca en enfrentamientos violentos en toda Turquía. Sólo en Estambul arrestaron a unas 100 personas, según la misma información. Por otra parte, casi todos en Turquía, hay conflictos violentos. El gobierno de Erdogan utiliza, auras, gases lacrimógenos y balas para hacer frente a los manifestantes. Al amanecer del miércoles, el ejército turco entró en Diyarbakir con tanques. Las protestas y enfrentamientos estallan en otras ciudades del este. Sin embargo, el levantamiento de los kurdos es ahora pan-europea, para la masacre en otras compañías y extraño como la actitud típica de Erdogan.
...........................