Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Οι ....προοδευτικοί Έλληνες


Σε ένα ευνομούμενο και προηγμένο κράτος κατά γενική ομολογία, όπως είναι η Αυστραλία, όταν λένε ότι παίρνουν μέτρα το εννοούν. Ο πρωθυπουργός Άμποτ σταμάτησε άμεσα τη χορήγηση βίζας σε ισλαμιστές μουλάδες και τους απαγόρευσε την είσοδο στην Αυστραλία.
Το δεύτερο βήμα είναι οι απελάσεις. Αυτά στην Αυστραλία, διότι εδώ στο Ελλαδιστάν της προοδευτικής μεταρρυθμιστικής και κεντρώας Αριστεράς αλλά και της σύγχρονης φιλελεύθερης Δεξιάς δεν το συζητάμε. Τι θέλετε, να μας χαρακτηρίσουν ρατσιστές;
.....................................
The progressive Greeks ....
In a well-governed state and advanced admittedly, such as Australia, when they say that they take the steps mean. Prime Minister Abbott immediately stopped granting visas to Islamist mullahs and refused entry to Australia. The second step is the expulsions. These in Australia, because here in Helladistan progressive centrist and reformist Left and Right of modern liberal does not talk about it. What do you want us to characterize racists?
.....................................
Прогресивним Грци ....
У добро управља државом и Адванцед додуше, као што су Аустралија, када кажу да су се кораци значе. Премијер Абботт одмах престали одобравања виза исламских мула и одбили улазак у Аустралији. Други корак је протеривање. Ови у Аустралији, јер је овде у Хелладистан прогресиван центра и реформског лево и десно модерне либералне не прича о томе. Шта ви желите да окарактерише расисти?
.....................................