Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Συγκλόνισε η ομολογία – σοκ γερμανού δημοσιογράφου

"Μας διέταξαν να προκαλέσουμε πόλεμο Ευρώπης-Ρωσίας"
- Τσιράκια της ελίτ που κυβερνούν τον κόσμο οι ιδιοκτήτες διεθνών ΜΜΕ
Του Απόστολου Ρόσσιου
Συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα η ομολογία – σοκ του γνωστού γερμανού δημοσιογράφου και πρώην μεγαλοστελέχους της Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte, ο οποίος ανέφερε ότι είμαστε εκπαιδευμένοι να γράφουμε ψέματα, να παραπλανούμε την Κοινή Γνώμη και ειδικά στο ζήτημα της Ουκρανίας, ήμασταν εντεταλμένοι να γράφουμε κατά της Ρωσίας, προκειμένου να προκαλέσουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο!
Και προφανώς δεν πρόκειται για κάποιον τυχαίο άνθρωπο αλλά για τον επί σειρά ετών σύμβουλο της κυβέρνησης Κολ και στέλεχος από το 1993 – 2003 του ιδρύματος Konrad Adenaouer και γνώστη των διεθνών θεμάτων λόγω της πολυετούς εμπειρίας στα εξωτερικά θέματα.
Στη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο RT, ο γερμανός δημοσιογράφος, ανέφερε ότι επί 25 χρόνια δημοσιογραφίας, εκπαιδευόταν πώς να κρύβει στα κείμενά του, την αλήθεια ανάμεσα στα ψέματα, έτσι ώστε το κοινό να μην μπορεί να κατανοήσει τι πραγματικά συνέβη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως λέει ο ίδιος, η «αόρατη λογοκρισία» που έπεσε στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, όταν στη διάρκεια της ομιλίας της προέδρου της Αργεντινής Cristina Fernández de Kirchner στη συνεδρίαση του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη, «κόπηκε» στον αέρα η ζωντανή μετάδοση μόνο και μόνο επειδή η πρόεδρος της Αργεντινής, προειδοποίησε το κοινό για τις εγκληματικές εκστρατείες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή! Γιατί ήταν σημαντικό αυτό; Μα για τον προφανή λόγο, για να μην μάθει την αλήθεια ο κόσμος και όπως ο ίδιος επισημαίνει, προειδοποιώντας τους πολίτες: «Ζούμε σε μια τεράστια ψευδαίσθηση την οποία προσαρμόζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι αποτελούν μέρος μιας ελίτ, τσιράκια που κυβερνά τον κόσμο μέσα από τα ψέματα και τη χειραγώγηση που ασκούν».
Πλύση εγκεφάλου
Ωστόσο, εξηγώντας ο ίδιος ο δημοσιογράφος, την πραγματικά σοβαρή επισήμανση περί «Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου», υποστήριξε ότι θέλουν να προκαλέσουν αυτόν τον πόλεμο και οι άνθρωποι που αγνοούν το τι πραγματικά συμβαίνει, να δεχθούν στη συνέχεια περίπου ως σωτήρα της ανθρωπότητας τη Νέα Τάξη Πραγμάτων»!
Και αυτό πετυχαίνεται εύκολα με την πλύση εγκεφάλου που γίνεται, που σημαίνει ότι όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε μέσω των ΜΜΕ, στην πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση. Ο γερμανός δημοσιογράφους που εργάστηκε επί 25 χρόνια στην ελίτ των γερμανικών ΜΜΕ, συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα με τις αποκαλύψεις του, σχετικά με τη δύναμη της προπαγάνδας και την χειραγώγηση της διεθνούς κοινότητας, που στόχο είχε την πρόκληση του τρίτου παγκοσμίου πολέμου.
Καμία ελευθερία
Ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο οποίος στο βιβλίο του περιγράφει λεπτομερώς πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, με την προπαγάνδα τους θα μπορούσαν να την εξαφανίσουν από τον πλανήτη, ανέφερε ο ίδιος. Τους τελευταίους μήνες αποφάσισα να αποκαλύψω τα ψέματα που ελέχθησαν στην αμερικανική και γερμανική Κοινή Γνώμη για να προκαλέσουν έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο πόλεμος δεν έρχεται ποτέ από μόνος του. Οι άνθρωποι κρυφά τον υποκινούν και οι πολιτικοί εχουν μερίδιο ευθύνης. Στην πραγματικότητα όμως, το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι για αυτό». Αναφορικά δε, με το θέμα της ελευθερίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο γερμανός δημοσιογράφος ήταν κάθετα αρνητικός. «όπως ξέρετε, δεν υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.
Ως παράδειγμα, ανέφερε ο ίδιος ότι εκείνος και οι συνάδελφοί του «είχαν ως εντεταλμένη υπηρεσία», αυστηρά, μέσω της δουλειάς των, να υποκινήσουν την Ευρώπη να έρθει σε δυναμική σύγκρουση με την Ρωσία. «Είχα μια αυστηρά καθορισμένη εργασία να είμαι φιλοαμερικανός, εναντίον της Ρωσίας», είπε ο Uldo Ulfkotte και πρόσθεσε: "Έπρεπε να υποστηρίξουμε την CIA και την NSA, και την Διατλαντική σύμβαση Ευρώπης και τις ΗΠΑ, ώστε να φανεί ως κάτι καλό, ακόμη και αν όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι τόσο καλό όσο αυτό δεν είναι καλό να πάει σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες».
................
Shocked confession - shock German journalist
\ "We were told to provoke war Europe-Russia \"
- Minions of the elite who rule the world by the international media owners
Apostle Rossi
Shocked the world community confession - shock known German journalist and former big-the Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte, who said that we are trained to write lies, to mislead public opinion, especially on the issue of Ukraine, we were instructed to write in Russia, in order to cause the Third World War! And obviously it is not a coincidence but the man for many years director of the Kohl government and member of the 1993 - 2003 the Foundation Konrad Adenaouer and connoisseur of international issues because of the many years of experience in foreign affairs.
In an interview with television network RT, the German journalist said that journalism for 25 years, was trained how to hide in his writings, the truth lies in between, so that the public can not understand what really happened. A typical example, he says, the "invisible censorship" that went to American media, when during the speech of the President of Argentina Cristina Fernández de Kirchner at the UN meeting last month in New York, 'space' in the air live just because the president of Argentina, warned the public about the criminal campaigns of the United States in the Middle East! Why was this important? But for the obvious reason, not to learn the truth of the world and as he points out, warning citizens: "We live in a huge illusion which adjust the media and the media owners who are part of an elite , minions who rules the world through lies and manipulation exercising. "
Brainwashing
However, explaining himself a journalist, really serious label of 'Third World War', claimed that they want to provoke this war and people who ignore what is really happening, then accept as some savior of mankind the New World Order "!
And this is achieved easily with the brainwashing done, which means that what we see and hear through the media, the reality is an illusion. The German journalists who worked for 25 years in the elite of the German media, shocked the world community with the revelations concerning the power of propaganda and the manipulation of the international community, which was intended to cause the third world war.
No freedom
The German journalist, who in the book describes in detail how the media in Europe, with their propaganda could wipe out the planet, he said. In recent months, I decided to reveal the lies that were tested on American and German public opinion to provoke a war with Russia. You should know that war never comes alone. People secretly incite and politicians have shared responsibility. In reality, the majority due to the media and journalists who are trained for this. " Regarding it, the issue of freedom of the media, the German journalist were strongly negative. "As you know, there," he said.
As an example, he said that he and his colleagues "were designated service ', strictly through the work, to incite Europe to come in strong conflict with Russia. "I had a strictly defined work to be pro-American, anti-Russian," said Uldo Ulfkotte and added: \ "I had to support the CIA and the NSA, and the Transatlantic contract Europe and the USA, to be seen as a good thing, even though everyone knows that it is not as good as it is not good to go to war with the United States. "
................
Shocked confesión - choque periodista alemán
\\\ "Nos ordenaron provocar la guerra Europa-Rusia \\\"
- Esbirros de la élite que gobiernan el mundo por los propietarios de medios internacionales
Apóstol Rossi
Impresionado la confesión comunidad mundial - choque conocido periodista alemán y ex big-el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte, quien dijo que estamos capacitados para escribir mentiras, para engañar a la opinión pública, sobre todo en el tema de Ucrania, nos instruyó para escribir en Rusia, con el fin de causar la Tercera Guerra Mundial! Y, obviamente, no es una coincidencia, sino el hombre durante muchos años director del gobierno de Kohl y miembro de la 1993 - 2003 la Fundación Konrad Adenaouer y conocedor de las cuestiones internacionales, debido a los muchos años de experiencia en asuntos exteriores.
En una entrevista con la cadena de televisión RT, el periodista alemán dijo que el periodismo durante 25 años, fue entrenado como esconder en sus escritos, la verdad se encuentra en el medio, de manera que el público no puede entender lo que realmente sucedió. Un ejemplo típico, dice, la "censura invisible" que fue a los medios de comunicación estadounidenses, cuando durante el discurso de la Presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en la reunión de la ONU el mes pasado en Nueva York, 'espacio' en el aire vivo sólo porque el presidente de Argentina, advirtió al público sobre las campañas criminales de los Estados Unidos en el Medio Oriente! ¿Por qué era tan importante? Pero por la razón obvia, no para aprender la verdad del mundo y como él mismo señala, advirtiendo a los ciudadanos: "Vivimos en una enorme ilusión que ajustar los medios de comunicación y los dueños de los medios que forman parte de una élite , esbirros que gobierna el mundo a través de la mentira y la manipulación de hacer ejercicio. "
Lavado de cerebro
Sin embargo, explica el propio periodista, etiqueta realmente serio de 'Tercera Guerra Mundial', afirmaron que quieren provocar esta guerra y las personas que ignoran lo que realmente está sucediendo, entonces aceptar como un salvador de la humanidad del Nuevo Orden Mundial "!
Y esto se logra fácilmente con el lavado de cerebro hecho, lo que significa que lo que vemos y oímos a través de los medios de comunicación, la realidad es una ilusión. Los periodistas alemanes que trabajaron durante 25 años en la élite de los medios de comunicación de Alemania, conmocionaron a la comunidad mundial con las revelaciones sobre el poder de la propaganda y la manipulación de la comunidad internacional, la cual fue la intención de causar la tercera guerra mundial.
No hay libertad
El periodista alemán, que en el libro describe en detalle cómo los medios de comunicación en Europa, con su propaganda podría acabar con el planeta, dijo. En los últimos meses, he decidido revelar las mentiras que se probaron en la opinión pública estadounidense y alemana para provocar una guerra con Rusia. Usted debe saber que la guerra nunca viene sola. La gente en secreto incitan y los políticos han compartido la responsabilidad. En realidad, la mayoría debido a los medios de comunicación y periodistas que están capacitados para ello. " En cuanto a ella, la cuestión de la libertad de los medios de comunicación, el periodista alemán fue fuertemente negativa. "Como ustedes saben, ahí", dijo.
Como ejemplo, dijo que él y sus colegas "se designaron servicio ', estrictamente a través de la obra, para incitar a Europa para venir en fuerte conflicto con Rusia. "Yo tenía un trabajo estrictamente definido para ser pro-estadounidense, anti-ruso", dijo Uldo Ulfkotte y ha añadido: \\\ "Tuve que soportar la CIA y la NSA, y el contrato transatlántico Europa y los EE.UU., a ser visto como algo bueno a pesar de que todo el mundo sabe que no es tan bueno, ya que no es bueno para ir a la guerra con los Estados Unidos ".
................