Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Εκλογικός θρίαμβος του Έβο Μοράλες


Σαρωτική νίκη με ποσοστό περίπου 60% πέτυχε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής ο Βολιβιανός πρόεδρος Έβο Μοράλες, νικώντας (σύμφωνα με το 97% ανεπίσημης καταμέτρησης των αποτελεσμάτων) τον αντίπαλό του, τσιμεντοβιομήχανο Σάμουελ Ντόριαν Μεδίνα που πήρε 25%.
Χιλιάδες λαού γιόρτασαν τη νίκη του προέδρου κατακλύζοντας ενθουσιασμένοι στους δρόμους. Ο Μοράλες αφιέρωσε τη νίκη του στον Κουβανό ηγέτη Φιντέλ Κάστρο και στον αποβιώσαντα πρώην πρόεδρο και πραγματικό ηγέτη της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.Ο ηγέτης Μοράλες
Ένα μεγάλο μέρος της ευημερίας της πόλης Λα Παζ οφείλεται στη διοίκηση του Έβο Μοράλες, στη διάρκεια της προεδρίας του.
Ήταν ο πρώτος πρόεδρος που προήλθε από τα κοινωνικά κινήματα και βέβαια ο ίδιος προέρχεται απο τους αυτόχθονες ιθαγενείς. Στις εκλογές, υποσχέθηκε να κυβερνά υπέρ των ιθαγενών που είναι πλειοψηφία της Βολιβίας, η οποία είχε υποστεί ανά τους αιώνες περιθωριοποίηση και διακρίσεις.
Ένας ορκισμένος σοσιαλιστής, που η πολιτική ιδεολογία του συνδυάζει ιδέες της αριστεράς με έμφαση στις παραδοσιακές αξίες των ιθαγενών των Άνδεων και τις έννοιες της κοινωνικής οργάνωσης.
Αλλά η πρώτη του κίνηση, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ήταν να ξεκινήσει η διαδικασία της υπαγωγής των πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Βολιβίας υπό κρατικό έλεγχο. Έως τα μέσα του 2006, είχε επανεθνικοποιήσει τις βιομηχανίες πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Βολιβίας.
Η αυξημένη φορολογία εσόδων επέτρεψε στη Βολιβία να αυξήσει σημαντικά τις δημόσιες επενδύσεις και βοήθησε στην ενίσχυση των συναλλαγματικών διαθέσιμων της χώρας.
Με τα χρήματα του φυσικού αερίου, η κυβέρνηση του Προέδρου Μοράλες έγιναν επενδύσεις με σημαντικά ποσά σε δημόσια έργα και κοινωνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας, που μειώθηκε κατά 25% κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του. Η ακραία φτώχεια μειώθηκε κατά 43%.
Εν μέσω διαμαρτυριών και διαφωνιών, κέρδισε ένα δημοψήφισμα τον Αύγουστο του 2008, σχετικά με το αν θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του, και στη συνέχεια, λίγους μήνες αργότερα, ένα δημοψήφισμα για ένα νέο σύνταγμα.
Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2009, περί καθορισμού των δικαιωμάτων των ιθαγενών πλειοψηφία, δόθηκε περιφερειακή και τοπική αυτονομία σε αυτούς και επαναπροσδιορίστηκε η Βολιβία ως "multi-ethnic και πολυ-πολιτισμικό" έθνος.
...........
Electoral victory of Evo Morales

Landslide victory with about 60% achieved in presidential elections Sunday, the Bolivian president, Evo Morales, defeating (according to 97% of informal counting results) his opponent, Samuel Cement Dorian Medina got 25%.
Thousands of people celebrated the victory of President inundating the streets excited. Morales has dedicated his victory to the Cuban leader Fidel Castro and the deceased former president and true leader of Venezuela, Hugo Chavez.

The leader Morales
Much of the prosperity of the city La Paz due to the administration of Evo Morales, during his presidency.
He was the first president to come from social movements and of course he comes from the indigenous natives. In elections, promised to rule in favor of the indigenous majority is Bolivia, which had been for centuries marginalization and discrimination.
An avowed socialist political ideology that combines the ideas of the left, with emphasis on traditional values of indigenous Andean and concepts of social organization.
But the first move, a few months after taking office was to begin the process of placing the rich gas fields in Bolivia under state control. By mid-2006, had renationalise the oil and gas sector in Bolivia.
The increased tax revenue allowed Bolivia to substantially increase public investment and helped to strengthen the foreign reserves of the country.
With the gas money, the government of President Morales was invested substantial amounts in public works and social programs to fight poverty, which fell by 25% during his government. Extreme poverty fell by 43%.
Amid protests and disagreements, won a referendum in August 2008, on whether it should remain in place, and then a few months later, a referendum on a new constitution.
The law came into force in February 2009, establishing the rights of the indigenous majority, given regional and local autonomy and redefined them in Bolivia as \ "multi-ethnic and multi-cultural \" nation.
...........
Изборна победа Ева Моралеса

Убедљиву победу са око 60%, остварен у председничким изборима у недељу, председник Боливије, Ево Моралес, победивши (по 97% од неформалних резултата бројања) свог противника, Самуел Цемент Дориан Медина добио 25%.
Хиљаде људи прославили победу председника изливања у улицама узбуђен. Моралес је посветио своју победу на кубански лидер Фидел Кастро, а преминули бивши председник и прави лидер Венецуеле, Уго Чавез.

Лидер Моралес
Већи део просперитета града Ла Паз због администрацији Ево Моралес, током његовог председавања.
Он је био први председник који долази из друштвених покрета и наравно да долази из аутохтоних домороцима. На изборима, обећао да ће пресудити у корист аутохтоне већине је Боливија, која је вековима маргинализације и дискриминације.
Заклети социјалистички политичка идеологија која комбинује идеје леве стране, са акцентом на традиционалним вредностима аутохтоног Анда и концептима друштвене организације.
Али први потез, неколико месеци након ступања на дужност била је да почне процес постављања богате поља гаса у Боливији под државном контролом. До средине 2006, имао је ренатионалисе сектору нафте и гаса у Боливији.
Повећао приход порез дозвољено Боливију да се значајно повећа јавне инвестиције и помогли да ојача девизне резерве земље.
Са гасом новцем, влада председника Моралеса уложено знатне количине у јавним радовима и социјалних програма за борбу против сиромаштва, који је пао за 25% током његове владе. Екстремно сиромаштво је пала за 43%.
Усред протеста и неслагања, освојио је референдум у августу 2008, о томе да ли треба да остане на свом месту, а затим неколико месеци касније, референдум о новом уставу.
Закон је ступио на снагу у фебруару 2009, утврђивање права староседелаца већине, с обзиром регионалне и локалне аутономије и редефинисане их као Боливији \\\ "мултиетничког и мултикултурног \\\" нације.
...........
Избирательная победа Эво Моралеса

Уверенную победу со около 60% достигается в президентских выборах в воскресенье, президент Боливии Эво Моралес, победив (по 97% неформальных результатов подсчета) своего противника, Сэмюэл цементных Dorian Медину получил 25%.
Тысячи людей праздновали победу Президента наводнившие улицы возбуждаемые. Моралес посвятил свою победу кубинского лидера Фиделя Кастро и покойного экс-президента и правда лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

Лидер Моралес
Большая часть процветания города Ла-Пас в связи с введением Эво Моралеса, во время его президентства.
Он был первым президентом, чтобы прийти от социальных движений и, конечно, он происходит от коренных жителей. В выборах, обещал решение в пользу коренного большинства является Боливия, которая существовала в течение веков маргинализации и дискриминации.
Общепризнанная социалистическая политическая идеология, которая сочетает в себе идеи слева, с акцентом на традиционных ценностей коренного Анд и концепций социальной организации.
Но первый шаг, через несколько месяцев после вступления в должность был начаться процесс размещения богатые газовые месторождения в Боливии под контролем государства. К середине 2006, было национализировать нефтяную и газовую отрасль в Боливии.
Увеличение налоговых поступлений позволили Боливии существенно увеличить государственные инвестиции и способствовало укреплению валютных резервов страны.
С газовой денег, правительство президента Моралеса было вложено значительное количество в общественных работ и социальных программ по борьбе с бедностью, который упал на 25% во время его правления. Крайняя нищета упала на 43%.
На фоне протестов и разногласий, выиграл референдум в августе 2008 года, о том, следует ли оставаться на месте, а затем спустя несколько месяцев, референдум по новой конституции.
Закон вступил в силу в феврале 2009 года, установление прав коренного большинства, учитывая региональные и местные автономии и переопределить их как Боливия \\\\\\\ "многонациональная и мультикультурная \\\\\ \\ "нация.
...........

La victoria electoral de Evo Morales

Victoria aplastante con un 60% logró en las elecciones presidenciales el domingo, el presidente boliviano, Evo Morales, derrotando (de acuerdo con el 97% de los resultados del conteo informales) a su rival, Samuel Cemento Dorian Medina obtuvo el 25%.
Miles de personas celebraron la victoria del presidente inundando las calles excitados. Morales ha dedicado su victoria al líder cubano Fidel Castro y el ex presidente fallecido y verdadero líder de Venezuela, Hugo Chávez.

El líder Morales
Gran parte de la prosperidad de la ciudad de La Paz debido a la administración de Evo Morales, durante su presidencia.
Él fue el primer presidente que venir de los movimientos sociales y, por supuesto, que proviene de los nativos indígenas. En las elecciones, se comprometió a gobernar a favor de la mayoría indígena es Bolivia, que había sido durante siglos la marginación y la discriminación.
Una ideología política socialista confeso que combina las ideas de la izquierda, con énfasis en los valores tradicionales de indígenas andinos y conceptos de organización social.
Pero el primer movimiento, pocos meses después de asumir el cargo fue para comenzar el proceso de colocación de los campos de gas rico en Bolivia bajo el control estatal. A mediados de 2006, tuvo renacionalizar el sector de petróleo y gas en Bolivia.
El aumento de los ingresos fiscales permitió a Bolivia incrementar sustancialmente la inversión pública y ayudó a fortalecer las reservas de divisas del país.
Con el dinero de la gasolina, el gobierno del presidente Morales fue investido cantidades importantes en obras públicas y programas sociales para combatir la pobreza, que se redujo en un 25% durante su gobierno. La pobreza extrema se redujo en un 43%.
En medio de protestas y desacuerdos, ganó un referéndum en agosto de 2008, sobre si debe permanecer en su lugar, y luego de unos meses más tarde, un referéndum sobre una nueva constitución.
La ley entró en vigor en febrero de 2009, se establecen los derechos de la mayoría indígena, dada la autonomía regional y local y los redefine como Bolivia \\\\\\\\\\\\\\\ "multi-étnica y nación \\\\\\\\\\\\\\\ multicultural ".
...........