Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Πολιτικοί απατεώνες και τυχοδιώκτες της πολιτικής.


Διώξαμε το ΔΝΤ …ολέ! Μου θυμίζει τις δηλώσεις που έλεγαν οι ίδιοι ότι δεν θα πάρουν άλλα μέτρα. Και μας τσάκισαν στη φορολογία. Ελπίζω να μη συμβεί κάτι ανάλογο.
Για να το κατανοήσουμε: Όταν λένε ότι διώχνουν το ΔΝΤ τι εννοούν; Τα γνωστά παπαγαλάκια μπορούν να μας εξηγήσουν πως γίνεται να διώχνουμε το ΔΝΤ και να είμαστε υπό αυστηρή επιτήρηση και ενόψει σύναψης νέων δανείων, που υποδηλώνουν μνημόνια;

Ωστόσο, πρέπει να ετοιμαστείτε για το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα ίδια παπαγαλάκια θα αρχίσουν να μιλάνε για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές! Θα αντλήσει 9 δις για να καλύψει το χρέος του ΔΝΤ! Καταλάβατε τι δούλεμα πέφτει; Αυτό είναι το καλό νέο που θα μας σερβίρουν! Το επιτόκιο; Περίπου 6%! Όταν τα επιτόκια είναι …κάτω του μηδενός! Ντροπή σας!
Την ίδια στιγμή τον γύρο του κόσμου κάνει μία αφίσα που εμφανίστηκε σε στάση λεωφορείων στο Λονδίνου, η οποία αναφέρει μέσα σε 13 γραμμές αριθμών την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία της Ελλάδος. Γράφει στην αφίσα: 1) 1 εκατ. έχασαν την δουλειά τους 2) 30% των επιχειρήσεων έκλεισαν 3) 38% μείωση μισθών 4) 45% μείωση συντάξεων 5) 25% μείωση του ΑΕΠ 6) 30% μείωση του οικογενειακού εισοδήματος 7) 42,8% αύξηση της παιδικής θνησιμότητας 8) 190,5% αύξηση της ανεργίας 9) 272,7% αύξηση του δείκτη κατάθλιψης 10) 35,5% αύξηση του δημόσιου χρέους 11) 84,3% μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας 12) 98,2% αύξηση του δείκτη φτώχειας 13) 2 αυτοκτονίες κάθε μέρα. Όλα αυτά υποδηλώνουν success story το οποίο θέλουν να το συνεχίσουν!
..........
Civil and political adventurers Cheats
Banish the IMF ... ole! It reminds me of the statements they were saying that it would take other measures. And we crushed taxation. I hope you do something similar happen.
To understand: When you say that the IMF drove what they mean? Known budgies can explain to us how it's done to turn away IMF and be under strict supervision and given new loans, suggesting understandings?
However, it should be ready for the next time. The same parrots begin to talk about the exit of Greece in the markets! You raise 9 billion to cover the debt of the IMF! Do you understand what business falls? This is the good news that will be served! The rate? About 6%! When interest rates are below zero ...! Shame on you!
At the same time around the world making a poster that appeared in the London bus, which states in 13 lines of numbers on the tragic situation in the economy of Greece. Written on the poster: 1) one million. They lost their job 2) 30% of businesses closed 3) 38% pay cut 4) 45% reduction in pensions 5) 25% reduction of GDP 6) 30% reduction in household income 7) 42 8% increase in child mortality 8) 190.5% increase in unemployment 9) 272.7% increase in the depression 10) 35.5% increase in public debt 11) 84.3% reduction in construction activity 12) 98, 2% increase in the poverty index 13) 2 suicides every day. All these indicate success story they want to continue!
..........
Грађанским и политичким авантуристи Цхеатс
Прогнати ММФ ... Оле! То ме подсећа на изјаве које су говорили да ће предузети друге мере. И ми сломила опорезивање. Надам се да ти се нешто слично деси.
Да бисте разумели: Када кажете да је ММФ возио шта они значе? Познати будгиес може да нам објасни како се то ради да се окрену ММФ и бити под строгим надзором и дати нове кредите, што указује на споразуме?
Међутим, требало би да буде спреман за следећи пут. Исти папагаји почињу да говоре о изласку Грчке на тржиштима! Подигнете 9 милијарди да покрије дуг ММФ! Да ли разумете шта Бусинесс падне? То је добра вест да ће бити задовољена! Стопа? Око 6%! Када су каматне стопе су испод нуле ...! Срам вас било!
У исто време у целом свету што плакат који се појавио у Лондон Бус на која држава у 13 линија бројева на трагичну ситуацију у привреди Грчке. Пише на плакату:. Један милион 1) Они су изгубили свој посао 2) 30% предузећа затворен 3) 38% смањење плате 4) смањење 45% пензије 5) 25% смањења БДП-а 6) 30% смањење прихода домаћинства 7) 42 пораст 8% у смртности деце 8) повећање 190.5% незапослености 9) повећање 272,7% у депресији 10) 35,5% Повећање јавног дуга 11) смањење 84,3% у грађевинске активности 12) 98, пораст 2% у индексу сиромаштва 13) 2 самоубиства сваки дан. Све ово указује на успешну причу желе да наставе!
..........
Гражданские и политические авантюристы Коды
Блокировка МВФ ... оле! Это напоминает мне о заявлениях они говорили, что это было бы принять другие меры. И мы раздавлены налогообложения. Я надеюсь, что вы делаете нечто подобное произойдет.
Чтобы понять: Когда вы говорите, что МВФ поехали, что они означают? Известные волнистых попугайчиков может объяснить нам, как это делается, чтобы отвернуться МВФ и находиться под строгим наблюдением и получать новые кредиты, предлагая понимание?
Тем не менее, она должна быть готова в следующий раз. Те же попугаи начинают говорить о выходе Греции на рынках! Вы поднимаете 9000000000 для покрытия долга МВФ! Вы понимаете, что бизнес падает? Это хорошая новость, что будет подан! Скорость? Около 6%! Когда процентные ставки ниже нуля ...! Как вам не стыдно!
В то же время во всем мире делает плакат, который появился в автобусе Лондоне, в котором говорится, в 13 строк чисел на трагической ситуации в экономике Греции. Написано на плакате:. 1) один миллион они потеряли свою работу 2) 30% предприятий закрывается 3) 38% зарплаты 4) сокращение пенсий 5) снижение ВВП 6) снижение доходов населения 7 30% 25% 45%) 42 8% увеличение детской смертности 8) 190,5% роста безработицы 9) 272,7% увеличением депрессии 10) 35,5% увеличение государственного долга 11) снижение строительной активности 12) 98 84.3%, 2% рост индекса бедности 13) 2 самоубийства каждый день. Все это указывает история успеха они хотят продолжать!
..........
Ladrones y aventureros política Civil
Desterrar el FMI ... ole! Me recuerda a las declaraciones que decían que tomaría otras medidas. Y aplastamos tributación. Espero que hagas algo similar suceda.
Para entender: Cuando usted dice que el FMI llevó a lo que significan? Periquitos conocidos pueden explicarnos cómo se hace para alejarse del FMI y estar bajo estricta supervisión y nuevos préstamos concedidos, lo que sugiere entendimientos?
Sin embargo, debe estar listo para la próxima vez. Los mismos loros empiezan a hablar de la salida de Grecia en los mercados! Levantas 9 mil millones para cubrir la deuda del FMI! ¿Entiendes lo que las empresas cae? Esta es la buena noticia que será servida! La tasa? Alrededor del 6%! Cuando las tasas de interés están por debajo de cero ...! Qué vergüenza!
Al mismo tiempo, todo el mundo haciendo un cartel que apareció en el autobús de Londres, que establece en 13 líneas de números en la trágica situación de la economía de Grecia. Escrito en el cartel:. 1) de un millón perdieron su trabajo 2) 30% de los negocios cerrados recorte salarial 4) reducción de 3) 38% 45% de las pensiones 5) reducción del 25% del PIB 6) reducción del 30% en los ingresos del hogar 7) 42 aumento del 8% en la mortalidad infantil 8) aumento de 190,5% en el desempleo 9) aumento de 272,7% en la depresión 10) aumento de 35,5% de la deuda pública 11) reducción de 84,3% en la actividad de construcción 12) 98, aumento del 2% en el índice de la pobreza 13) 2 suicidios cada día. Todo esto indica historia de éxito que desean continuar!
..........