Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ο Μπέπε Γκρίλο κάνει δημοψήφισμα για το ευρώ

Προφανώς είναι η είδηση της εβδομάδας στην Ευρώπη: Ο ιδρυτής του κινήματος Πέντε Αστέρων, Μπέπε Γκρίλο, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αρχίσει να συλλέγει άμεσα υπογραφές για να ζητήσει την προκήρυξη δημοψηφίσματος με στόχο την έξοδο της Ιταλίας από το ευρώ.

Παράλληλα, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κινήματος Πέντε Αστέρων έκαναν γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εγκαταλείψουν οριστικά τις αίθουσες της ιταλικής βουλής και γερουσίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι. Έτσι λειτουργούν οι πραγματικοί πατριώτες – ηγέτες.
................
El Bepe Grillo hace un referéndum sobre el euro
Al parecer, la noticia de la semana en Europa: El fundador del movimiento Cinco Estrellas Bepe Grillo, anunció que comenzará de inmediato la recolección de firmas para convocar un referéndum para preguntar a salir de Italia del euro.
Mientras tanto, los representantes electos del Movimiento Cinco Estrellas dieron a conocer que existe una gran oportunidad para salir finalmente por los pasillos del parlamento y el senado italiano, en protesta contra la política económica del gobierno de Mateo Renzo. Esta es la forma en verdaderos patriotas - líderes.
................
The Bepe Grillo makes a referendum on the euro
Apparently the news of the week in Europe: The founder of the movement Five Star Bepe Grillo, announced that it will immediately begin collecting signatures to call a referendum to ask to go out of Italy from the euro.
Meanwhile, the elected representatives of the Five Star Movement made known that there is a great chance to finally leave the halls of the Italian parliament and senate, in protest against the economic policy of the government Mateo Renzo. This is how real patriots - leaders.
................
БЕПЕ Грилло прави референдум о евру
Очигледно вест седмице у Европи: Оснивач покрета Фиве Стар БЕПЕ Грилло, најавио је да ће одмах почети прикупљање потписа за расписивање референдума да питам да изађе из Италије из евра.
У међувремену, изабрани представници Фиве Стар Покрета обзнанио да постоји велика шанса да се коначно напусти ходницима италијанског парламента и Сената, у знак протеста против економске политике владе Матео Рензо. Овако је прави патриота - лидери.
................
Bepe Грилло делает референдум о евро
Видимо новости недели в Европе: основатель движения Пять звезд Bepe Грилло, объявил, что он будет сразу же начать сбор подписей, чтобы объявить референдум, чтобы спросить, чтобы выйти из Италии от евро.
Между тем, представители, избираемые на Five Star Движения доведены, что есть большой шанс, наконец, оставить залы итальянского парламента и сената, в знак протеста против экономической политики правительства Матео Ренцо. Это, как настоящие патриоты - лидеры.
................