Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Αποχαιρετούν την Αλεξάνδρεια

Παίζουν το τελευταίο τους χαρτί οι επικυρίαρχοι ή αλλιώς τοκογλύφοι - δανειστές της χώρας μας. Ήταν κίνηση – ματ όχι του ανύπαρκτου πρωθυπουργού και των συνδαιτημόνων του, αλλά του Βερολίνου και των τραπεζιτών. Η απόπειρα εκβίασης της ψήφου των βουλευτών των συγκυβερνώντων κομμάτων είναι παλιά δοκιμασμένη και πετυχημένη συνταγή.
Οι εθνοπατέρες και εθνομητέρες, έχοντας κατά νου μόνον τον βιοπορισμό τους και τους παχυλές βουλευτικές αποζημιώσεις, θα παραστούν και θα δώσουν την ψήφο τους στη ψοφοδεή κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου ή αλλιώς την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Με μια άλλη οπτική γωνία, η κίνηση αυτή απλώς καταδεικνύει το γεγονός ότι οι καταστροφείς της χώρας, δεν έχουν τελειώσει το θεάρεστο έργο τους. Όπερ σημαίνει, η βαρβαρότητα θα συνεχιστεί και τα νέα «συμβόλαια» θα τεθούν προς υλοποίηση, αδιαφορώντας προφανώς για τον ελληνικό λαό και την ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει την χώρα. Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση των εντολοδόχων, παίζει «τα ρέστα της», σε μια απέλπιδα προσπάθεια να «φρενάρει» την πορεία της προς την διάλυσή της.
Κερδίζουν λίγο χρόνο παραμονής στην εξουσία ο πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χωρίς αυτό να θεωρείται θέσφατο.
Είναι σαφές όμως ότι «αποχαιρετούν την Αλεξάνδρεια» οσονούπω.
ΡΑΦ
...................
Goodbye Alexandria
They play their last paper the rulers or otherwise moneylenders - lenders of our country. It was moving - not matte non-existent Prime Minister and diners, but Berlin and bankers. The attempted extortion of the voting Members of the coalition parties is the old tried and successful formula. The ethnopateres ethnomiteres and, bearing in mind only their livelihood and their hefty parliamentary allowances, will attend and give their votes to psofodei government Samara - or else Venizelos government PASOK-ND. In another perspective, this move merely illustrates the fact that the destruction of the country, have not completed their pious work. Which means, the brutality will continue in the new "contracts" would be to implement, apparently oblivious to the Greek people and the humanitarian crisis in the country. In addition, the government agents, playing "the change of" a desperate attempt to "brake" on its way to its dissolution.
Earning a little time spent in office the Prime Minister and Deputy Prime Minister, without this constituting divine law. But it is clear that "goodbye Alexandria" shortly.
.................
Гоодбие Алекандриа
Они играју Њихов последњи папир владаре или на други начин зајмодаваца - даваоцима кредита у нашој земљи. Се кретао - није мат непостојеће премијера и Динерс, али Берлин и банкара. Покушао изнуђивање гласачких чланица Коалиције странака стари покушао и успешна формула. У етхнопатерес етхномитерес и, имајући у виду само своје приходе и своје високе цене парламентарне додатке, присуствоваће и дати своје гласове псофодеи владе Самара - иначе Венизелос владе ПАСОК-НД. У друге перспективе, овај потез само илуструје чињеницу да разарање земље, нису завршили побожна рад. Што значи, бруталност ће се наставити у новом "уговора" било би да спроведу, очигледно несвестан грчког народа и хуманитарне кризе у земљи. Поред тога, владини агенти, игра "промену" очајнички покушај "кочница" на путу ка њеном распаду.
Зарађују мало времена проведено у канцеларији премијера и заменика премијера, без овог конститутивне божанског закона.
Али је јасно да је "збогом Александрија" ускоро.