Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα όπως στην γερμανική κατοχή του 1940


Και άλλο «χαστούκι» από τις Βρυξέλλες. «Είναι πολύ νωρίς, να πούμε ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ» λέει ο Ντάιζενμπλουμ. Δηλαδή πόσο πια να το κάνουν λιανά οι άνθρωποι; Ομως την ίδια στιγμή έχουμε ένα ακόμη επίτευγμα της συγκυβέρνησης, της γνωστής κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ) που \"μάχονται\" για το καλό της χώρας! Ετσι λένε.
Μιλάμε για success story και το αποδεικνύουν οι άνθρωποι. Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, λένε ότι τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 892.763 και τα μέλη τους σε 2.529.005 (!).


Και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.023 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 10.547 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Δηλαδή, φανταστείτε να ανεβάσουν το ποσό στις 10.000 ευρώ, πόσοι θα είναι οι νεόπτωχοι Έλληνες! Προφανώς είνςι η ανάπτυξη ….ανόητε πολίτη!
Στο μεταξύ.... εκφράζοντας τις ανησυχίες του, το Σαββατοκύριακο, ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, παρομοίασε την Ελλάδα με «έναν ασθενή που κάπνιζε τρία πακέτα τσιγάρα τη μέρα, έπινε δύο μπουκάλια ουίσκι και έτρωγε οχτώ χοτ ντογκ» όταν ξέσπασε η κρίση. Μάλλον μας μπέρδεψε με τους γερμαναράδες ο άσχετος. Άκου χοτ ντογκ!
..............
Poverty rates in Greece as the German occupation of 1940
And another "slap" from Brussels. "It's too early to say that Greece will leave the euro," says Ntaizenmploum. That is how much longer do people Liana? But at the same time we have another achievement coalition, known as government-Samara Venizelos (PASOK - SW) that \ "battle \" for the good of the country! So they say.
Talk about success story and show people. The official data of the NSSG say that households at risk of poverty is estimated at 892 763 and their members in 2,529,005 (!).
And according to the same data, the poverty amounts to 5,023 per year per person and 10,547 euros for households with two adults and two dependent children under 14 years. That is, imagine to raise the amount to $ 10,000, how many will be the new poor Greeks! Obviously einsi development ... .anoite citizen!
Meanwhile .... Concerned, weekend, senior EU official in Brussels, Greece likened to "a patient who smoked three packs of cigarettes a day, drank two bottles of whiskey and ate eight hot dogs" when the crisis broke. Rather puzzled us with the Germans irrelevant. Listen hotdogs!
..............
Стопе сиромаштва у Грчкој, као немачке окупације 1940
А други "Слап" из Брисела. "То је сувише рано да се каже да ће Грчка напустити евро", каже Нтаизенмплоум. То је колико дужи Да ли људи Лиана? Али, у исто време, имамо још једну коалицију дело, познату као влада Самара Венизелос (ПАСОК - СВ) која \\\ "\\\ бори" за добробит земље! Тако кажу.
Разговарајте о прича о успеху и приказују људи. Званични подаци кажу да је НССГ домаћинства у ризику од сиромаштва процењена је на 892 763 и њихови чланови 2,529,005 (!).
И према истим подацима, сиромаштво износи 5.023 годишње по особи и 10.547 евра за домаћинства са двоје одраслих и двоје малолетне деце испод 14 година. То јест, замислите да се подигне износ до $ 10.000, колико ће бити нових сиромашних Грци! Очигледно је еинси развој ... .аноите Цитизен!
У међувремену .... забринуте, викенд, високи званичник ЕУ у Бриселу, Грчка описао као "пацијент који пушио три паклице цигарета дневно, пили две боце вискија и појео осам виршле" када разбио криза. Уместо нас збуњен са Немцима ирелевантно. Слушајте Хотдогс!
..............
Уровень бедности в Греции как время немецкой оккупации 1940
И еще "пощечина" из Брюсселя. "Еще слишком рано, чтобы сказать, что Греция покинет евро", говорит Ntaizenmploum. То есть, как долго делать людей Liana? Но в то же время у нас есть еще одно достижение коалицию, известную как правительством Самарской Венизелос (ПАСОК - SW), которые \\\\\\\ "\\\\\\\ борьбу" на благо страны! Так они говорят.
Разговор о история успеха и показать людям. Официальные данные НССГ сказать, что домохозяйства с риском бедности оценивается в 892 763, а их члены в 2529005 (!).
И в соответствии с теми же данными, бедность составляет 5023 в год на человека и 10 547 евро для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми на иждивении в возрасте до 14 лет. То есть, представьте себе, чтобы поднять количество до $ 10000, сколько будет новых бедных греков! Очевидно einsi развитие ... .anoite гражданин!
Между тем .... обеспокоена, выходные, высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе, Греция уподобить "пациент, который курил по три пачки сигарет в день, выпили две бутылки виски и съел восемь хот-доги", когда разразился кризис. Вместо нас озадачило с немцами не относящихся к делу. Слушайте хот-доги!
..............
Las tasas de pobreza en Grecia como la ocupación alemana de 1940
Y otra "bofetada" de Bruselas. "Es demasiado pronto para decir que Grecia deje el euro", dice Ntaizenmploum. Eso es cuánto tiempo más lo hacen las personas Liana? Pero al mismo tiempo tenemos otra coalición logro, conocido como Venizelos (PASOK - SW) Samara gobierno-que \\\\\\\\\\\\\\\ "luchando \\\\\\\\\\ \\\\\ "por el bien del país! Eso dicen.
Hable acerca de la historia de éxito y mostrar a la gente. Los datos oficiales de la NSSG dicen que los hogares en riesgo de pobreza se estima en 892 763 y sus miembros en 2.529.005 (!).
Y de acuerdo con los mismos datos, la pobreza asciende a 5.023 al año por persona y € 10.547 para los hogares con dos adultos y dos hijos a cargo menores de 14 años. Es decir, imaginar para elevar la cantidad a $ 10.000, cuántos serán los nuevos pobres griegos! Desarrollo Obviamente einsi ... ciudadano .anoite!
Mientras tanto .... Preocupado, fin de semana, alto funcionario de la UE en Bruselas, Grecia comparó a "un paciente que fumaba tres paquetes de cigarrillos al día, bebió dos botellas de whisky y se comió ocho perros calientes" cuando estalló la crisis. Más bien nos desconcertado con los alemanes irrelevantes. Escuchar perritos calientes!
..............