Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Κόμπανι


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Κόμπανι και συμπαράσταση στους Κούρδους
Εκδήλωση συμπαράστασης υπέρ του αγωνιζόμενου λαού της πόλης Κόμπανι στη Συρία, που, εδώ και ένα μήνα, βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας από την τρομοκρατική οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους, διοργανώνουν σύλλογοι, σωματεία και φορείς των Κούρδων στην Ελλάδα αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα στα Προπύλαια. Και στις 6 θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή! Θα είμαστε όλοι εκεί.

Όλοι γνωρίζουμε τις απίστευτες φρικαλεότητες που έχουν διαπράξει τα μέλη αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αποκεφαλισμοί, βασανισμοί, σφαγές ηλικιωμένων, απαγωγές γυναικών και παιδιών. Ό,τι πιο τρομερό μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου έχει διαπραχτεί από αυτούς τους εγκληματίες. Το Κόμπανι, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται υπό την απειλή μιας τρομερής σφαγής από τον αδίστακτο –και καλύτερα εξοπλισμένο- στρατό των τζιχαντιστών της ISIS, που μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να καταλάβει την πόλη. Στην ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι των Κούρδων στην Ελλάδα υπογραμμίζουν τα εξής: "Ζητάμε τα πολιτισμένα κράτη να δράσουν τώρα, υπέρ του Κόμπανι, πριν να είναι αργά. Ζητάμε να στηριχτούν οι μαχητές και ο λαός της πόλης. Ζητάμε να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος, ώστε να μπορεί να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια και, συγχρόνως, να μπορούν να μεταφέρονται οι τραυματίες μαχητές σε νοσοκομεία εκτός Συρίας. Σας καλούμε να ενώσετε τη φωνή σας μαζί μας. Να δείξουμε, όλοι μαζί, ότι ο ελληνικός λαός πάντα συμπαραστέκεται σε αυτούς που πολεμάνε για το δίκιο και την ελευθερία. Να δείξουμε τη στήριξή μας στον λαό του Κόμπανι, ενός νέου Μεσολογγίου στο Κουρδιστάν, για να αντέξει και να νικήσει.
Το Κόμπανι μας χρειάζεται όλους!
Επιτροπή των κουρδικών πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, Ελληνοκουρδικός σύνδεσμος φιλίας και συνεργασίας, Κουρδική κοινότητα στην Ελλάδα, Επιτροπή αλληλεγγύη και αντίσταση, Επιτροπή αλληλεγγύης στο Κουρδιστάν, Σύνδεσμος Επιστημόνων και Καλλιτεχνών για τα παιδιά της Συρίας, Πολιτιστικό κέντρο Κουρδιστάν".
......................
Rally to support the troupe and the Kurds
Expressions of sympathy for the struggling people of the city troupe in Syria, which, for a month, is under siege by the terrorist organization the Islamic State, organizing clubs, associations and bodies of Kurds in Greece tomorrow, Monday, October 13, at 5 pm Propylaea. And 6 will follow a path in the House! We will all be there.
We all know that the unbelievable atrocities committed by the members of this terrorist organization. Beheadings, torture, massacres elderly, abduction of women and children. What more terrible can capture the mind of man has been committed by these criminals. The troupe, currently is under the threat of a terrible slaughter by ruthless -and best exoplismeno- army of jihadists ISIS, which may at any time over the city. In their announcement of Kurdish Associations in Greece highlight the following: \ "We call civilized states to act now, for the troupe, before it's too late. Farmville build fighters and the people of the city. Farmville opened humanitarian corridor so can pass through humanitarian assistance and at the same time be able to transfer the wounded fighters in hospitals outside Syria. invite you to join your voice with us. To show all along, that the Greek people will stand forever in those wars right and freedom. To show our support to the people of the troupe, a new Messolonghi in Kurdistan, to endure and overcome.
The troupe takes us all!
Committee of Kurdish political parties in Greece, Ellinokourdikos link of friendship and cooperation, the Kurdish community in Greece, Commission solidarity and resistance in Kurdistan Solidarity Committee, Association of Scientists and Artists for children of Syrian Kurdistan Cultural Center \ ".
......................
Митинг подршке трупу и Курде
Изрази Симпатхи фор тхе боре људи града трупе у Сирији, који, за месец дана, је под опсадом од стране терористичке организације Исламска држава, организовање клубова, савеза и тела Курда у Грчкој сутра, у понедељак, 13. октобра, у 5 поподне Пропилаеа. И 6 ће пратити пут у кући! Ми сви ће бити тамо.
Ми сви знамо да Невероватно зверства починили припадници ове терористичке организације. Бехеадингс, мучење, масакри старију, отмицу жена и деце. Шта још може да ухвати страшно ум човека извршено од стране ових криминалаца. Трупа, тренутно је под претњом страшне клања од немилосрдног -И најбоље екоплисмено- војска џихадиста ИСИС, који може у сваком тренутку преко града. Фармвилле отворио хуманитарног коридора \\\ "Позивамо цивилизованих држава да делује сада, за трупе, пре него што буде прекасно Фармвилле изгради бораца и народ града: у њиховом саопштењу курдских удружења у Грчкој истакне следеће.. да би могли да добију хуманитарну помоћ и, истовремено, могу да се превозе рањене борце у болницама ван Сирији. Вас позивамо да се придружите ваш глас са нама. Да бисте приказали све време, да је грчки народ увек стоје они који се боре за права и слободу. Да бисте приказали нашу подршку за људе из трупе, нови Мессолонгхи у Курдистану, да издржи и превазиђе.
Трупа нас све води!
Комитет курдских политичких партија у Грчкој, Еллинокоурдикос линк пријатељства и сарадње, курдске заједнице у Грчкој, Комисија солидарности и отпора у Курдистану одбор солидарности, Удружење научника и уметника за децу Сиријска Културни центар \\\ Курдистан ".
......................
Митинг в поддержку труппу и курдов
Выражения сочувствия для борющегося народа городского труппы в Сирии, который, в течение месяца, находится под осадой террористической организации Исламское государство, организации клубов, организаций и органов курдов в Греции завтра, в понедельник, 13 октября, в 5 вечера Пропилеи. И 6 будет следовать по пути, в палате! Мы все будем там.
Мы все знаем, что невероятные зверства членами этой террористической организации. Обезглавливание, пытки, резне пожилая, похищение женщин и детей. Что страшнее может захватить разум человека было совершено этих преступников. Труппа, в настоящее время находится под угрозой страшной бойни безжалостными -И лучше exoplismeno- армии джихадистов ISIS, который может в любое время по городу. В их оглашения курдских ассоциаций в Греции выделить следующие: \\\\\\\ "Мы называем цивилизованные государства действовать сейчас, для труппы, пока не стало слишком поздно Farmville построить бойцов и жителей города мы называем.. чтобы открыть гуманитарный коридор, чтобы иметь возможность получить гуманитарную помощь и, одновременно, может транспортироваться раненых бойцов в больницы за пределами Сирии. приглашаем вас присоединиться к свой голос с нами. Чтобы показать все вместе, что греческий народ всегда стоит тех, кто борется за права и свободы. Чтобы показать нашу поддержку народу труппы, новый Messolonghi в Курдистане, чтобы вынести и преодолеть.
Труппа принимает всех нас!
Комитет курдских политических партий в Греции, Ellinokourdikos ссылке дружбы и сотрудничества, курдской общины в Греции, комиссии солидарности и сопротивления в Комитет Курдистана солидарности, ассоциации ученых и художников для детей сирийских культурный центр Курдистана \\\\\\\ " .
......................
Concentración de apoyo a la compañía y los kurdos
Las expresiones de simpatía para las personas que luchan de la compañía teatral de la ciudad en Siria, que, durante un mes, está sitiada por la organización terrorista Estado Islámico, la organización de clubes, asociaciones y entidades de kurdos en Grecia mañana lunes, 13 de octubre a las 5 pm Propileos. Y 6 seguirán un camino en la casa! Todos vamos a estar allí.
Todos sabemos que las atrocidades increíbles cometidos por los miembros de esta organización terrorista. Las decapitaciones, torturas, masacres de ancianos, el secuestro de mujeres y niños. Lo más terrible puede capturar la mente del hombre ha sido cometido por estos delincuentes. La compañía, que actualmente se encuentra bajo la amenaza de una terrible masacre por el ejército despiadado -y mejor exoplismeno- de yihadistas ISIS, que podrá, en cualquier momento sobre la ciudad. En su anuncio de Asociaciones kurdas en Grecia destacan: \\\\\\\\\\\\\\\ "Llamamos a los Estados civilizados que actuar ahora, para la compañía, antes de que sea demasiado tarde Farmville construir el. combatientes y el pueblo de la ciudad. Farmville abrir un corredor humanitario para que pueda obtener la ayuda humanitaria y, al mismo tiempo, se pueden transportar combatientes heridos en hospitales fuera de Siria. invitarles a unirse a su voz con nosotros. Para mostrar todos juntos, que el pueblo griego siempre se destacan por los que luchan por el derecho y la libertad. Para mostrar nuestro apoyo a la gente de la compañía, un nuevo Messolonghi en el Kurdistán, para resistir y vencer.
La compañía nos lleva a todos!
Comité de los partidos políticos kurdos en Grecia, enlace Ellinokourdikos de la amistad y la cooperación, la comunidad kurda en Grecia, la solidaridad y la resistencia Comisión en el Comité de Solidaridad Kurdistán, Asociación de Científicos y Artistas for Kids sirio Cultural Centre Kurdistán \\\\\\\\ \\\\\\\ ".
......................