Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Έβαλαν λουκέτο και στην ΕΒΖ

Το success story συνεχίζεται...
Τέτοιο success story ούτε στην αναπτυσσόμενη Μογγολία δεν υφίσταται! Πρέπει να είμεθα ευγνώμονες στην θεόσταλτη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου που φροντίζει πραγματικά για τη χώρα και τους πολίτες της ειδικά στον τομέα των θέσεων εργασίας. Πριν αλέκτωρ φωνήσαι, περί της οσονούπω ανάπτυξης και άλλων ευτράπελων, η συγκυβέρνηση προχωρά στο «λουκέτο» της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Και πως γίνεται αυτό;
Μα κατόπιν εισήγησης της εταιρίας συμβούλων «Kantor» στην οποία αν δεν απατώμαι, εργάζεται ως κορυφαίο στέλεχος σύζυγος κυβερνητικού ανδρός! Και τι προτείνει η συγκεκριμένη εταιρία; Βάλτε λουκέτο στα εργοστάσια Ορεστιάδας και Σερρών και κρατείστε αυτό στο Πλατύ Ημαθίας. Είναι κατανοητή η πρεμούρα τους να βάλουν λουκέτο σε όλες τις παραγωγικές μονάδες του Δημοσίου στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο λόγος είναι απλός. Το επιτάσσει ο νόμος που έχουν εισάγει κατόπιν εντολής της τρόικας και του Δ’ Οικονομικού Ράιχ , το οποίο προβλέπει τη δημιουργία των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών. Ήδη έχουν χαρακτηριστεί Θράκη και Δυτική Μακεδονία. Εκτός της παραπάνω προσέγγισης, πολλοί μιλούν για «συμφέροντα» πίσω από την κίνηση αυτή. Η πραγματικότητα ωστόσο, είναι τραγική με την πολιτική που εφαρμόζεται: κλείνουν ότι δημόσιο υπάρχει, για να εισάγουμε άγνωστης ποιότητας προϊόντα στο όνομα δήθεν κάποιας ανταγωνιστικότητας. Ειδικά στην ύπαιθρο γίνεται το έλα να δεις: έβαλαν λουκέτο στις ελληνικές ζωοτροφές και τα λιπάσματα. Ξεπούλησαν τις καπνοβιομηχανίες. Ψήφισαν την τροπολογία για το γάλα, με την οποία θα αναγκάσουν τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες σιγά σιγά τα παρατάνε κι αυτοί καθώς εισάγονται πλέον ξένα γάλατα, κρέατα, λαχανικά και φρούτα. Ελλάς στο μεγαλείο σου!
...........
Ставили ... катанац и ХСИ
Такав успех прича нити у развоју Монголију не постоји! Морамо бити захвални провиђења коалицији Самара - Венизелос ко стварно брине о земљи и њеним грађанима, посебно у области радних места. Пре фонисаи пенис на развоју осоноупо и други шаљив, коалиција сели у 'Катанац' грчки индустрије шећера. И како се то ради? Али, на препоруку консултантске фирме «Кантор» који, ако се не варам, ради као извршни горњем мужа Гувернер Андрос! И шта има ту посебну компанију? Пут фабрике падлоцк Орестиадас и Серес и држите га у Плати Иматхиас. Подразумева премоура да стави катанац на свим производним јединицама власти у источној Македонији и Тракији. Разлог је једноставан. Закон захтева да су ушли у ред Тројке и Четвртог Рајха економију, који предвиђа стварање посебне економске зоне. Већ су карактерисала западну Тракију и Македонију. Поред наведеног приступа, многи говоре о "интересима" иза овог потеза. Међутим, реалност је трагична с политиком спроводи: затварање јавност да је увођење непознате квалитетне производе у име наводно конкурентна. Посебно у селу је дошао да види: они ставили катанац на грчком хране и ђубрива. Продаја дуванских компанија. Гласали за амандмана на млеко, што ће приморати пољопривреднике и пољопривредници полако напустио и сада увозе као страног млека, меса, поврћа и воћа. Грчка у величини!
.............
They put ... padlock and HSI
Such a success story nor in developing Mongolia does not exist! We must be grateful to the providential coalition Samara - Venizelos who really cares about the country and its citizens especially in the area of jobs. Before fonisai cock on the osonoupo development and other waggish, the coalition moves to 'lock' the Greek Sugar Industry. And how is this done? But on the recommendation of the consultancy company «Kantor» which if I am not mistaken, working as a top executive husband Governor Andros! And what has this particular company? Put padlock factories Orestiadas and Serres and hold it in Platy Imathias. It is understood premoura to put a padlock on all production units of government in eastern Macedonia and Thrace. The reason is simple. The law requires that they have entered the order of the Troika and the Fourth Reich Economics, which provides for the creation of Special Economic Zones. Already have characterized Western Thrace and Macedonia. Besides the above approach, many talk about "interests" behind this move. The reality however, is tragic with the policy implemented: closing public that there is to introduce unknown quality products in the name of a supposedly competitive. Especially in the countryside is the come to see: they put a padlock on Greek feed and fertilizers. Sell tobacco companies. Voted for the amendment to the milk, which will force farmers and farmers slowly quit and are now imported as foreign milk, meat, vegetables and fruits. Hellas in greatness!
..............
Pusieron ... candado y HSI
Esta historia de éxito ni en el desarrollo de Mongolia no existe! Debemos estar agradecidos a la coalición providencial Samara - Venizelos que realmente se preocupa por el país y sus ciudadanos, especialmente en el área de trabajo. Antes polla fonisai en el desarrollo osonoupo y otra bromista, la coalición se traslada a 'bloquear' la Industria Azucarera griego. ¿Y cómo se hace esto? Pero, por recomendación de la empresa de consultoría «Kantor» que si no me equivoco, trabajando como un marido alto ejecutivo Gobernador Andros! Y lo que tiene esta empresa en particular? Fábricas candado Ponga Orestiadas y Serres y lo mantienen en su Platy Imathias. Se entiende premoura poner un candado en todas las unidades de producción del gobierno en el este de Macedonia y Tracia. La razón es simple. La ley requiere que ellos han entrado en la orden de la Troika y el Cuarto Reich de Economía, que prevé la creación de zonas económicas especiales. Ya han caracterizado a Tracia occidental y Macedonia. Además del enfoque anterior, muchos hablan de "intereses" detrás de este movimiento. La realidad, sin embargo, es una tragedia a la política aplicada: public cierre que hay en introducir productos de calidad desconocidos en nombre de una supuesta competencia. Especialmente en el campo es la vienen a ver: le pusieron un candado en la alimentación griega y fertilizantes. Vender las empresas tabacaleras. Votaron a favor de la enmienda a la leche, lo que obligará a los agricultores y los agricultores dejar de fumar poco a poco y ahora se importan como la leche extranjera, carne, verduras y frutas. Hellas en la grandeza!
....