Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Είναι ο άνθρωπος τελικά τον οποίο εμπιστεύονται οι ξένοι τοκογλύφοι δανειστές! Υποστηρικτής της μνημονιακής πολιτικής σε σημείο που προβληματίζει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Προφανώς ειναι αποτελεσματικός. Ηταν ο υπουργός Εργασίας του πρώτου μνημονίου, ενθυμείστε τι συνέβη, έκτοτε δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ήταν ο υπουργός Υγείας, έκτοτε δεν υπάρχει σύστημα Υγείας και τώρα υπουργός Παιδείας!
Τι περιμένει άραγε την Εκπαίδευση;
.....................
He is the man who finally trust foreign moneylenders lenders! Supporter of mnimoniakis policy point of concern. Can not be explained otherwise. Obviously it is effective. He was the Minister of Labour of the first memorandum, remembers what happened, since there are no collective agreements, was the Minister of Health, since no system is now Minister of Health and Education! What awaits Does Education?
.....................

Он је човек који је коначно верују страних зајмодаваца кредитора! Присталица мнимониакис политике тачке интереса. Не може се другачије објаснити. Очигледно је ефикасан. Он је био министар рада првог меморандума, сећа шта се десило, јер не постоје колективни уговори, био министар здравља, јер не постоји систем је сада министар здравља и образовања! Шта очекује ли образовање?
.....................
Он является человеком, который, наконец, доверять иностранные ростовщики кредиторов! Сторонник mnimoniakis политической точки беспокойства. Не может быть объяснено иначе. Очевидно, что это является эффективным. Он был министром труда первого меморандума, помнит, что произошло, так как нет коллективных договоров, был министром здравоохранения, так как ни одна система не является в настоящее время министр здравоохранения и образования! Что ждет ли образование?
.....................
Él es el hombre que finalmente confía prestamistas prestamistas extranjeros! Partidario de mnimoniakis punto de preocupación política. No se puede explicar de otra manera. Obviamente es eficaz. Él era el Ministro de Trabajo del primer memorando, recuerda lo que pasó, ya que no existen convenios colectivos, fue el Ministro de Salud, ya que ningún sistema es ahora Ministro de Salud y Educación! ¿Qué le espera Does Educación?