Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Για όσους δεν το γνωρίζουν:Άρθρο 14 του Συμφώνου της Δημοσιονομικής Προσαρμογής
Μέχρι το 2040 περίπου θα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη “δίπτυχη δέσμη μέτρων” (two – pack) για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, που άρχισε να εφαρμόζεται και επισήμως μόλις πρόσφατα.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του εν λόγω, απολύτως δεσμευτικού νομικού πλαισίου, το οποίο φυσικά έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα, ακόμα και μετά τη λήξη ενός Μνημονίου, "τα κράτη – μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το Πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη – μέλη, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους – μέλους".

For the uninitiated:
Article 14 of the Covenant of Fiscal Adjustment
Until about 2040 it is under the enhanced surveillance Greek economy, according to the "two-pronged package" (two - pack) for the economic governance of the Eurozone, which was launched officially recently. According to Article 14 of that, absolutely binding legal framework, which of course is a signatory and Greece, even after the expiry of a Memorandum, \ "Member - shall be under supervision after the program as long as a minimum of 75 % of the financial assistance received from one or more other member states - the European Stability Mechanism (ESM) or the European Financial Stability Fund (EFSF). The Board on a proposal from the Commission, may extend the duration of the surveillance after program if there is still a risk to the financial viability of the Member State - State \ ". Para los no iniciados:
Artículo 14 del Pacto de Ajuste Fiscal
Hasta alrededor de 2040, es bajo la vigilancia economía griega mejorada, de acuerdo con el "paquete de dos puntas" (dos - pack) para la gobernanza económica de la zona euro, que fue lanzado oficialmente hace poco. De acuerdo con el artículo 14 de dicho marco jurídico absolutamente vinculante, que por supuesto es signatario y Grecia, incluso después de la expiración de un Memorando \\\ "Miembro - estará bajo supervisión después del programa, siempre y cuando un mínimo 75% de la ayuda financiera recibida de uno o más Estados miembros -. del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá prorrogar la duración del ejercicio supervisión posterior al programa si todavía hay un riesgo para la viabilidad financiera del Estado miembro - Estado \\\ ".

 Для непосвященных:
Статья 14 Пакта бюджетной консолидации
Примерно до 2040 он не находится под усиленной наблюдения греческой экономики, в соответствии с "двуединого пакета" (два - пакет) для управления экономикой еврозоны, который был запущен официально недавно. В соответствии со статьей 14, что, абсолютно обязательным правовая база, что, конечно, является участником и Греция, даже после истечения срока действия Меморандума \\\\\\\ "членов - должны находиться под наблюдением после программы, если не заплатил по крайней мере, 75% финансовой помощи, полученной от одного или нескольких других государств-членов -. Европейского механизма стабильности (ESM) или Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Совет по предложению Комиссии, может продлить продолжительность наблюдения после программы, если есть еще риск для финансовой жизнеспособности государства-члена - Государственный \\\\\\\ ".