Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Με το ζόρι κυρώσεις κατά της ΡωσίαςΤην ίδια στιγμή, που ο πρόεδρος Πούτιν επιμένει και έχει πετύχει σε μέγιστο βαθμό την πολιτική λύση για το ουκρανικό ζήτημα, οι ευρωπαίοι πέταξαν και τα τελευταία προσχήματα. Τελικά απογυμνώθηκαν εντελώς οι Ευρωπαίοι. Και αναφέρομαι στο λεγόμενο διευθυντήριο όπως το αποκαλούν. Για τρεις συνεχείς ημέρες, η ηγεσία της Ε.Ε. ζητάει από τους πρεσβευτές των «28» να αποφασίσουν για το θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Και οι πρεσβευτές αποφασίζουν αρνητικά. Όχι στις κυρώσεις λένε! Και όμως, το διευθυντήριο των Βρυξελλών, ζητάει εκ νέου συνεδρίαση! Δηλαδή μέχρις ότου αποφασίσουν θετικά οι πρεσβευτές. Απίστευτο και όμως αληθινό! Τέτοια εθελόδουλη και προσκυνημένη στις ΗΠΑ ευρωπαϊκή ηγεσία, δε νομίζω να είχε ποτέ η Ευρώπη!


Barely sanctions against Russia At the same time that President Putin insists and has achieved maximally political solution to the issue of Ukrainian, European and threw the last pretenses. Eventually stripped completely Europeans. And referring to the so-called directors as they call it. For three consecutive days, the leadership of the EU ask our ambassadors '28' to decide on the issue of sanctions against Russia. And the ambassadors decided negative. No sanctions say! And yet, the directors of the Brussels meeting request again! That is until they decide positively ambassadors. Unbelievable but true! Such ethelodouli proskynimeni the USA and European leadership, I do not think Europe has ever had!


Не прошло и санкции против России В то же время, что президент Путин настаивает и добился максимально политическое решение к проблеме украинской, европейской и бросил последние притворяться. В конце концов лишил полностью европейцев. И идет о так называемых директоров как они это называют. В течение трех дней подряд, руководство ЕС Спросите наших послов 28 ', чтобы решение по этому вопросу санкций против России. И послы решили отрицательным. Никаких санкций не сказать! И все же, руководители запроса совещания в Брюсселе снова! То есть, пока они не решили положительно послов. Невероятно, но факт! Такие ethelodouli proskynimeni США и Европейский лидерство, я не думаю, что Европа еще не было!


Једва санкције против Русије У исто време када је председник Путин тврди и да је постигнут максимално политичко решење питања украјинске, европског и бацио последње претензије. На крају скинули потпуно Европљани. А односе се на тзв директора како га они зову. За три узастопна дана, руководство ЕУ аск наши амбасадори '28' одлучује о питању санкција против Русије. И амбасадори одлучили негативан. Без санкција кажу! А ипак, директори захтева састанка у Бриселу поново! То је све док не одлучи позитивно амбасадора. Невероватно али истинито! Такве етхелодоули проскинимени САД и Европске вођство, ја не мислим да је Европа икада имала!

 Apenas sanciones contra Rusia Al mismo tiempo que el presidente Putin insiste y se ha logrado una solución política al máximo a la cuestión de la ucraniana, europea y lanzó los últimos pretextos. Finalmente despojado completamente europeos. Y refiriéndose a los llamados directores como ellos lo llaman. Durante tres días consecutivos, el liderazgo de la UE pedir a nuestros embajadores "28" para decidir sobre la cuestión de las sanciones contra Rusia. Y los embajadores decidieron negativo. No hay sanciones dicen! Y, sin embargo, los directores de la convocatoria de reunión de Bruselas de nuevo! Eso es hasta que decidan embajadores positivamente. Increíble, pero cierto! Tales ethelodouli proskynimeni los EE.UU. y el liderazgo europeo, no creo que Europa ha tenido alguna vez!