Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά το ΔΝΤ νέο ...ΔΝΤ


Ετοιμαστείτε για το νέο success story Σαμαρά! Επιστρέφει στην Ελλάδα, "τροπαιοφόρος" ετοιμάζοντας τις εκλογές με το σύνθημα "τέλος η τρόικα", "δώστε μας δϋναμη για διαπραγμάτευση στη συνέχεια". Τι έχει συμβεί; Ο πρωθυπουργός της αποικίας χρέους που λέγεται Ελλάδα, πήρε την "εντολή": το υπόλοιπο ποσό ορισμένων δις ευρώ που οφείλει το "προτεκτοράτο" στο ΔΝΤ, θα το καταβάλλει ο γνωστός ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης ESM. Τι σημαίνει αυτό; Νέο "πρόγραμμα βοήθειας" και νέο "πρόγραμμα σταθερότητας". Με απλά ελληνικά: νέο δάνειο και νέο μνημόνιο με ότι αυτό συνεπάγεται. Φθηνό και παλιό αλλά πάντα πιάνει το κόλπο αυτό στο Ελλαδιστάν! Ο πρώτος μέντορας αυτής της πρακτικής ειναι ο κ. Σημίτης με τα γνωστά swaps καθοδηγούμενος πάντα απο τον αρχιμαέστρο του Δ´ οικονομικού Ράϊχ κ. Χέλμουτ Κόλ. Την ίδια στιγμή, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο από τα 39 δις που ήταν το 2009 έφθασαν αισίως περίπου στα 72 δις ευρώ! Διπλασιάστηκαν! Ουσιαστικά η χώρα χρεωκόπησε! Βρίσκεται σε στάση πληρωμών! Ποια η καταληξή του; Ρητορικό ερώτημα. Γνωρίζοντας αυτά αυτά τα πραγματικά δεδομένα, οι οικονομολόγοι και οι πάσης φύσεως σύμβουλοι του αριστερού Αλέξη Τσίπρα, τελευταία, "χτυπούν καμπανάκι" στον εν δυνάμει πρωθυπουργό για τις "παροχές" που εξαγγέλλει. Γνωρίζουν καλά τι θα συμβεί και προετοιμάζουν τους ψηφοφόρους, για τις "δυσκολίες" που θα συναντήσει η μελλοντική κυβέρνηση Τσίπρα, ώστε να μετριάσουν τις προσδοκίες. Με μαθηματική ακρίβεια, το σάπιο σύστημα θα τον οδηγήσει στο παρασκηνιακό σχέδιο Κόλ-Σημίτη που δεν είναι άλλο από την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, καθώς η εν δυνάμει κυβέρνηση Τσίπρα απλώς δεν θα "αντέξει". Έτσι θα ελέγξει το παιχνίδι, θα πάρει σημαντική ανάσα και θα οργανωθεί καλύτερα το εγχώριο κατεστημένο, οι σύγχρονοι γκαουλάιτερς. Δυστυχώς για άλλη μια φορά, το σύνηθες υποζύγιο, ο ελληνικός λαός, θα κληθεί να πληρώσει τις επιλογές του!
.................
After the new IMF ... IMF
Get ready for the new success story Samara! He returned to Greece, \ "martyr \" preparing the elections with the slogan \ "end the troika \", \ "give our forces to negotiate then \". What has happened? The premier of the colony called debt Greece took the \ "command \": the balance of certain billion owed by the \ "protectorate \" the IMF will make known the European support mechanism ESM. What does this mean? New \ "assistance program \" and new \ "stability program \". Simply Greek: new loan and a new memorandum with all that this entails. Cheap and old but always gets the trick is to Helladistan! The first mentor this practice is Mr. Simitis with known swaps guided always by the S'economic archimaestro Mr. Reich. Helmut Kohl. At the same time, indebted to the State of the 39 bis, which was successfully concluded in 2009 reached about 72 billion! Doubled! Essentially, the country went bankrupt! Located in default! What is the suffix? Rhetorical question. Knowing what these facts, economists and consultants of all kinds left Alexis Tsipra last, \ "knocking bell \" the potential for the Prime Minister \ "benefits \" advocated. Know well what will happen and prepare voters for the \ "problems \" that will meet the future government Tsipra to dampen expectations. Mathematically rotten system will lead to draft Cole backstage-Simitis who is none other than the government of national salvation, and the potential government Tsipra simply not \ "last \". This will control the game will take a significant breath and better organize the domestic establishment, modern Gauleiter. Unfortunately, once again, the common beast of burden, the Greek people will be asked to pay for options!
.................
После новог ММФ ... ММФ
Спремите се за нови успех приче Самара! Он се вратио у Грчку, \\\ "мучеником \\\" припрема изборе са слоганом \\\ "прекинули Тројка \\\" \\\ "дај наше снаге да се онда преговара \\\". Шта се десило? Премијер колоније зове дуга Грчке, преузео \\\ "команду \\\" равнотежу одређеног милијарди дугује \\\ "протекторат \\\" ММФ ће обзнанити Европској механизам подршке ЕСМ. Шта то значи? Нови \\\ "\\\ програма помоћи", и нове \\\ "\\\ програма стабилности." Једноставно грчки: Нови кредит и нови Уговор са свим што то подразумева. Јефтино и стари али увек добије трик је да Хелладистан! Први Ментор Ова пракса је господин Симитис са познатим свопови вођене увек од стране С'ецономиц арцхимаестро господин Рајх. Хелмута Кола. Истовремено, дугујем стању 39 бис, који је успешно завршен у 2009 достигао око 72 милијарди! Удвостручио! У суштини, земља банкротирала! Смештен у дефаулт! Шта је суфикс? Реторичко питање. Знајући шта ове чињенице, економисти и консултанти свих врста напустили Алексис Тсипра недавно \\\ "куцају звоно \\\" потенцијал за премијера \\\ "користи \\\" залагао. Знају добро шта ће се десити и припреме за бираче \\\ "\\\ тешкоће" које ће задовољити будућа влада Тсипра да ублаже очекивања. Математички трули систем ће довести до нацрт Цоле Бацкстаге-Симитис, који је нико други него владе националног спаса, а потенцијални Влада Тсипра једноставно не \\\ "последњи \\\". То ће контролисати игру ће значајан дах и боље организују домаћи оснивање, модеран Гаулајтер. На жалост, још једном, заједнички Беаст оф Бурден, грчки народ ће се тражити да плати за опције!
.................
После нового МВФ ... МВФ
Приготовьтесь к новой истории успеха Самарской! Он вернулся в Грецию, \\\\\\\ "мученик \\\\\\\" подготовки выборов с лозунгом \\\\\\\ "конца тройка \\\\\\\" \\\ \\\\ "дают нам возможности для переговоров, то \\\\\\\". Что случилось? Премьер колонии под названием долг Греции, взял "команду \\\\\\\" \\\\\\\ баланс определенного млрд задолженности в \\\\\\\ "протекторат \\\ \\\\ "МВФ будет возвещать европейский механизм поддержки ESM. Что это значит? Новый \\\\\\\ "\\\\\\\ программа помощи" и новая \\\\\\\ "\\\\\\\ программа стабилизации." Просто греческий: новый кредит и новый меморандум со всем, что это влечет за собой. Дешевый и старый, но всегда получает фокус в том, чтобы Helladistan! Первый наставник эта практика является г-н Симитиса с известными свопов экскурсии всегда по S'economic archimaestro г-н Рейх. Гельмута Коля. В то же время, в долгу перед государством из 39 бис, которая была успешно завершена в 2009 году составил около 72 млрд! Двойное! По сути, страна обанкротилась! Расположенный в умолчанию! Что такое суффикс? Риторический вопрос. Зная, что эти факты, экономисты и консультанты всех видов оставил Alexis Tsipra недавно \\\\\\\ "стучать колокол \\\\\\\" потенциал для Prime \\\\\ \\ "преимущества \\\\\\\" выступал. Знайте также, что произойдет и подготовить избирателей за \\\\\\\ "\\\\\\\ трудности", которые будут соответствовать будущим правительством Tsipra, чтобы ослабить ожидания. Математически гнилой системы приведет к проекту Коул кулисами-Симитисом которые есть не что иное, чем правительство национального спасения, и потенциальное правительство Tsipra просто не \\\\\\\ "последний \\\\\\ \ ". Это будет контролировать игру займет значительное дыхание и лучше организовать внутреннее учреждение, современный гауляйтера. К сожалению, в очередной раз, общая вьючное животное, греческий народ будет предложено заплатить за варианты!
.................
Después de que el nuevo FMI ... FMI
¡Prepárate para la nueva historia de éxito Samara! Regresó a Grecia, \\\\\\\\\\\\\\\ "mártir \\\\\\\\\\\\\\\" preparar las elecciones con el lema \\\\\\\ \\\\\\\\ "poner fin a la troika \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ "dar a nuestras fuerzas para hacer frente entonces \\\\\\\\\\\\\\\ ". ¿Qué ha sucedido? El primer ministro de la colonia llamada deuda de Grecia, tomó \\\\\\\\\\\\\\\ "comando \\\\\\\\\\\\\\\" el equilibrio de ciertas bis EUR tiene el "protectorado \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ el FMI dará a conocer el mecanismo de ayuda europeo ESM. ¿Qué quiere decir esto? "\\\\\\\\\\\\\\\ Programa de asistencia" y la nueva \\\\\\\\\\\\\ Nueva \\\\\\\\\\\\\\\ \\ "\\\\\\\\\\\\\\\ programa de estabilidad." Simplemente griego: nuevo préstamo y un nuevo memorando con todo lo que ello conlleva. Barato y viejo, pero siempre obtiene el truco es Helladistan! El primer mentor de esta práctica es el Sr. Simitis con swaps conocidos guiados siempre por el S'economic archimaestro señor Reich. Helmut Kohl. Al mismo tiempo, en deuda con el Estado de las 39 bis, que se celebró con éxito en 2009 alcanzaron cerca de 72 mil millones! Duplicado! En esencia, el país se declaró en quiebra! Situado en defecto! ¿Cuál es el sufijo? Pregunta retórica. Saber lo que estos hechos, economistas y consultores de todo tipo dejaron Alexis Tsipra recientemente \\\\\\\\\\\\\\\ "tocando la campana \\\\\\\\\\\ \\\\ "la posibilidad de que el Primer \\\\\\\\\\\\\\\" beneficios \\\\\\\\\\\\\\\ "abogó. Conoce bien lo que va a ocurrir y preparar a los votantes para \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ dificultades" que satisfaga el futuro gobierno Tsipra para mitigar las expectativas. Matemáticamente podrido sistema conducirá a redactar Cole backstage-Simitis que no es otro que el gobierno de salvación nacional, y el gobierno potencial Tsipra simplemente no \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ soportar." Esto controlará el juego tendrá un soplo significativo y organizar mejor el establecimiento doméstico, Gauleiter moderna. Por desgracia, una vez más, la bestia de carga común, el pueblo griego se le pedirá que pagar por las opciones!
.................