Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Το υβριδικό τέρας

Απέδειξε ακόμα μία φορά, ότι ο Καπιταλισμός (“καπιταλισμός", και όχι “οικονομία της αγοράς”, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο) απαιτεί Αυταρχικές λύσεις και Ολοκληρωτικού τύπου καθεστώτα, για την προάσπιση των συμφερόντων του.
Η Ελλάδα και εννοώ ιδιατέρως όλη την πολιτική ηγεσία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτή η εποχή, δεν είναι απλά μία εποχή κρίσης του συστήματος που εμφανίζεται στην Δυτική Ευρώπη ή στις ΗΠΑ.
Τα χρηματιστήρια και όλες οι κεφαλαιαγορές, τη στιγμή που ενώθηκαν από την δεκαετία του 90, και τη στιγμή που ενσωματώνονται και άλλες χώρες με τα χρηματιστήρια και τα τραπεζικά τους συστήματα, στο σύστημα των ελεύθερων κεφαλαιακών συναλλαγών, μεγαλώνουν το υβριδικό τέρας, με τα πολλά κεφάλια.

Το τέρας έχει όνομα. Και λέγεται Απληστία. Μία απληστία που είναι ικανή να τα εξαφανίσει όλα, για να χορτάσει. Αλλά δεν χορταίνει ποτέ. Και έπειτα, θα μείνει μόνο του με ένα χρηματοκιβώτιο αγκαλιά, να κοιτάει τα αποκαϊδια.
Ας πέσουν στο τραπέζι λοιπόν λογικές λύσεις, για το πώς θα αποδεσμευτούμε τάχιστα, όχι μόνο από το τοξικά, δηλητηριώδες Ευρώ, αλλά τελικά και από την ίδια την Ε.Ε.Δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικές ρυθμίσεις εντός της Ε.Ε.στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, γιατί πολύ απλά και να ήθελαν, δεν μπορούν.Κάθε αργοπορία θα έχει και μεγαλύτερο κόστος για την Ελλάδα. Αλλά αυτή τη φορά, να είναι σίγουροι, ότι αυτό το κόστος δεν θα το πληρώσει ο Ελληνικός Λαός.
Οι αυταπάτες τελείωσαν.

The hybrid monster It proved once again that capitalism ("capitalism \", and not "market economy", there is something) requires authoritarian solutions integrator type schemes, for the protection of his interests.
The mean idiateros Greece and all the political leadership that is currently in the spotlight, you have to realize that this season is not just a time of crisis the system shown in Western Europe or the USA.
Stock markets and all markets, when joined by the 90s, and when incorporated with other countries stock markets and banking systems, the system of free capital transactions, grow the hybrid monster with many heads .
The monster has a name. And called Greed. A greed that is able to annihilate them all to full. But do not ever get enough. And then you left alone with a safe lap, staring the and debris.
Let's drop the table therefore reasonable solutions on how to disengage rapidly, not only from the toxic, poisonous Euro, but ultimately from the very E.E.Den be made within the actual settings E.E.sto financial capital , simply because they wanted to and not boroun.Kathe delay will have higher costs to Greece. But this time, be sure that this cost will not pay for the Greek people.
The illusions are over.

 Гибридный монстр Это в очередной раз доказал, что капитализм ("Капитализм \\\", а не "рыночная экономика", есть нечто) требуется авторитарные типовые схемы решения интегратор, для защиты своих интересов.
Средние idiateros Греция и все политическое руководство, что в настоящее время в центре внимания, вы должны понимать, что в этом сезоне это не просто время кризиса системы показано в Западной Европе или США.
Фондовые рынки и все рынки, когда присоединился 90-х годов, и, если они включены с другими странами фондовых рынков и банковских систем, системы свободных операций с капиталом, растут гибридный монстр с многими главами .
Чудовище имеет имя. И называется жадностью. Жадность, которая способна уничтожить их всех до полного. Но никогда не получить достаточно. И тогда вы оставили в покое с безопасным коленях, глядя и мусора.
Давайте удалить таблицу поэтому разумные решения о том, как быстро абстрагироваться, не только от токсического, ядовитых евро, но в конечном счете с самого E.E.Den быть произведена в течение фактические параметры E.E.sto финансового капитала , просто потому, что они хотели, а не boroun.Kathe задержка будет иметь высокие расходы на Греции. Но на этот раз, убедитесь, что эта стоимость не будет платить за греческого народа.
Иллюзии закончились.

 El monstruo híbrido Se demostró una vez más que el capitalismo ("Capitalismo \\\\\\\" y no "economía de mercado", hay algo) requiere esquemas de tipo integrador de soluciones autoritarias, para la defensa de sus intereses.
Los idiateros medias Grecia y toda la dirigencia política que está actualmente en el centro de atención, usted tiene que darse cuenta de que esta temporada no es sólo un momento de crisis del sistema se muestra en la Europa Occidental o los EE.UU..
Los mercados de valores y los mercados, cuando se unen por los años 90, y cuando se incorpora con otros países los mercados de valores y sistemas bancarios, el sistema de transacciones de capital libres, crecer el monstruo híbrido con muchas cabezas .
El monstruo tiene un nombre. Y se llama codicia. Una avaricia que es capaz de aniquilar a todos a pleno. Pero nunca lo suficiente. Y luego te fuiste a solas con una vuelta segura, mirando el y escombros.
Dejemos la mesa, por lo tanto las soluciones razonables sobre cómo desactivar rápidamente, no sólo desde el tóxico, Euro venenosa, pero en última instancia, desde el E.E.Den hacerse dentro del capital financiero los ajustes reales E.E.sto , simplemente porque quería y no boroun.Kathe retraso tendrán mayores costos a Grecia. Pero esta vez, asegúrese de que este costo no pagará por el pueblo griego.
Las ilusiones se han acabado.