Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Η ιστορία της Αργεντινής έρχεται στην Ελλάδα


Οι ξένοι τοκογλύφοι - δανειστές με τον επιχειρησιακό τους βραχίονα την Τρόικα επανέρχονται δριμύτεροι. Πλέον ζητάνε την υλοποίηση όλων όσων υποσχέθηκε η συγκυβέρνηση των προσκυνημένων, εντολοδόχων. Αυτή τη φορά θα βγουν ολα στο φως και αυτά που έκρυψαν τεχνηέντως.
Ο θίασος που λέει οτι κυβερνά, μάταια προσπαθεί μέσω των ΜΜΕ να δημιουργήσει εικόνα "επαναστάτη". Παραπαίει. Ούτε συνοχή πια δεν υπάρχει.

Η αγωνιώδης προσπάθεια να πείσει τον λαό ότι "βγαίνουμε απο το μνημόνιο" και ετσι να διασωθεί, δεν αποφέρει καρπούς. Πέφτουν. Πέφτουν και με παταγώδη τρόπο. Τα διαπλεκόμενα (νταβατζήδες είχαν ονομαστεί) ψάχνουν για λύση που θα σώσει το σάπιοολιτικό σύστημα. Τα ψέμματα όμως, όπως λέει ο σοφός λαός, έχει κοντά πόδια! Έχουν καταστεί πλέον ανίκανοι να κανουν το οτιδήποτε. Η μόνη λύση πλέον είναι πρόωρες εκλογές. Να παραδώσουν την χειροβομβίδα κατά τον Σαμαρά στον επόμενο πρωθυπουργό. Έτσι θα διασωθούν. Με απόδραση μέσω των εκλογών! Δεν γνωρίζει κανείς τους όμως τι θα συμβεί! Ούτε οι αποχωρούντες εντολοδόχοι των ξένων τοκογλύφων - δανειστών, ούτε οι ερχόμενοι και πολλά υποσχόμενοι. Η ιστορία της Αργεντινής τώρα έρχεται στη χώρα μας! VENCEREMOS!
...............
The history of Argentina is coming to Greece
The foreign moneylenders - lenders with their operational arm Troika back fiercely. Now ask the embodiment of everything promised by the coalition proskynimenon, trustees. This time will come to light and all those artfully concealed.
The Company says that governs vain attempts by the media to create image \ "revolutionary \". Falters. Neither cohesion no longer exists. The desperate attempt to convince people that \ "we go by the Memorandum \" and so be saved, not working. Fall. Fall and resounding way. Interlocking (pimps were called) looking for a solution that will save your sapioolitiko system. The lies, however, in the words of wise people, has short legs! They have now become unable to do anything. The only solution is early elections now. To deliver the grenade when Samaras next prime minister. This will be rescued. With escape through elections! No one knows them but what happens! Neither outgoing attorneys foreign usurers - creditors, nor known and promising. The history of Argentina is now in our country! VENCEREMOS!
...............
Историја Аргентине долази у Грчку
Страни Зајмодавци - лендерс са својим оперативна рука Тројка Назад жестоко. Сада питајте оличење свега обећао Коалиције проскинименон, повереници. Овај пут ће доћи на видело и сви они вешто скривена.
Компанија каже да је влада Ваин покушаји медија да створе слику \\\ "револуционарни \\\". Фалтерс. Ни кохезија више не постоји. Очајнички покушај да убеди људе да \\\ "долазе из Меморандума \\\" и тако бити спасени, не ради. Фалл. Јесен и одјекује начин. Преплитање (Звали макрои) у потрази за решењем које ће спасити ваш сапиоолитико систем. Лажи, међутим, по речима мудрих људи, има кратке ноге! Они су сада постали у стању да уради било шта. Једино решење је превремени избори сада. Да достави бомбу када Самарас нови премијер. Ово ће бити спасени. Са побегне кроз изборе! Нико их не зна, али шта се дешава! Ни Одлазни адвокати страним повериоцима, зеленаши - ни познати и обећавајући. Историја Аргентине сада је у нашој земљи! Венцеремос!
...............
История Аргентины приезжает в Грецию
Иностранные ростовщики - кредиторы с их оперативным подразделением Тройка назад яростно. Теперь спросите воплощение всего обещанного коалиционного proskynimenon, попечителей. На этот раз выйдет на свет, и все те, искусно скрывал.
Компания говорит, что управляет тщетные попытки СМИ, чтобы создать изображение \\\\\\\ «революционный \\\\\\\". Затормозится. Ни сплоченность больше не существует. Отчаянная попытка убедить людей, что \\\\\\\ ", выходящие из Меморандума \\\\\\\" и так спастись, не работает. Осень. Падение и громкое способ. Переплетение (сутенеры были названы), ищет решение, которое сэкономит Ваше sapioolitiko систему. Ложь, однако, по словам мудрых людей, имеет короткие ноги! Они теперь стали не в состоянии ничего сделать. Единственным решением является досрочные выборы сейчас. Чтобы доставить гранату, когда Самарас следующим премьер-министром. Это будет спасен. С побега через выборы! Никто не знает их, но то, что происходит! Ни исходящие адвокаты иностранные ростовщики - кредиторы, ни известны и перспективным. История Аргентины в настоящее время в нашей стране! Мы победим!
...............
La historia de Argentina está llegando a Grecia
Los prestamistas extranjeros - prestamistas con su brazo operativo Troika ferozmente. Ahora pida a la encarnación de todo lo prometido por el proskynimenon coalición, fideicomisarios. Esta vez va a salir a la luz y todos aquellos ingeniosamente oculta.
La compañía dice que gobierna vanos intentos por parte de los medios de comunicación para crear una imagen \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ revolucionaria". Vacila. Ni la cohesión ya no existe. El desesperado intento de convencer a la gente que \\\\\\\\\\\\\\\ "que salen del Memorando \\\\\\\\\\\\\\\", y así se salvó, no fructífera. Fall. Caída y forma rotunda. Enclavamiento (proxenetas fueron llamados) en busca de una solución que salvará a su sistema sapioolitiko. Las mentiras, sin embargo, en las palabras de los sabios, tiene patas cortas! Ahora han vuelto incapaces de hacer nada. La única solución es adelantar las elecciones ahora. Para entregar la granada cuando Samaras próximo primer ministro. Esta será rescatado. Con escape a través de las elecciones! Nadie los conoce, pero lo que pasa! Ni los abogados salientes usureros extranjeros - los acreedores, ni conocido y prometedor. La historia de Argentina está ahora en nuestro país! VENCEREMOS!