Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Η καλύτερη δυνατή λύσηΗ χώρα μας βρίσκεται μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, ήτοι μεταξύ δύο κακών. Το πρώτο, να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, πράξη που συνεπάγεται την εθνική υποτέλεια της Ελλάδος, την μετατροπή της σε μια αποικία υπό κηδεμονία των δανειστών, την εκποίηση των κρατικών επιχειρήσεων και υποδομών και την εξαγορά των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Μια μακροχρόνια οικονομική ύφεση θα επακολουθήσει συνοδευόμενη από την μετανάστευση του εργατικού δυναμικού, ιδίως μορφωμένου, λόγω δυσμενών συνθηκών εξεύρεσης απασχόλησης.
Όλη αυτή η οικονομική δυσπραγία, η μιζέρια, που οδηγεί σε φτωχοποίηση του λαού, επέρχεται από την παραμονή στην Ευρωζώνη και την συνέχιση εξυπηρέτησης του χρέους μέχρι το 2057! Αναφορικά με το δεύτερο κακό, να εξέλθει η χώρα από τη ζώνη του ευρώ, είναι πράξη που συνεπάγεται την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, που απωλέσθη με την υπογραφή των επαχθών Μνημονίων από τις ανάλγητες ελληνικές κυβερνήσεις την τελευταία τετραετία. Το κατεξοχήν στοιχείο που καθορίζει την εθνική ανεξαρτησία ενός κράτους και την εθνική κυριαρχία του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας, είναι η δύναμη της έκδοσης του δικό του νομίσματος και η χρηματοδότηση των δημοσιονομικών αναγκών μέσω της δικής του κεντρικής τράπεζας. Εάν το κράτος- έθνος χάσει αυτή τη δύναμη, χάνει επίσης και τη δύναμη της χρηματοδότησης των ελλειμμάτων μέσω της δημιουργίας νέου χρήματος από την κεντρική τράπεζα, ενώ οι άλλες μέθοδοι δανειοδότησης υπόκεινται στην εξάρτηση από τις «διαθέσεις» των αγορών κεφαλαίου. Επιπλέον η ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη σήμαινε αυτόματα την απώλεια της νομισματικής πολιτικής, διότι στερήθηκε του δικαιώματος της συναλλαγματικής υποτίμησης και της αλλαγής των επιτοκίων.

The best solution Our country is between Scylla and Charybdis, ie between two evils. The first, to remain in the euro area, which leads to a national subjugation of Greece, its transformation into a colony under guardianship of lenders, the sale of state enterprises and infrastructure and the acquisition of resources. A long economic recession will ensue accompanied by labor migration, especially educated, because of unfavorable conditions employability. All this economic hardship, misery, leading to ftochopoiisi people, occurred on the eve of the Eurozone and the continuing debt service until 2057! Regarding the second evil, to leave the country in the euro area, is an act that involves the recovery of national sovereignty, which was lost with the signing of Memoranda of burdensome callous Greek governments in the last four years. The prime factor which determines the national independence of a country and the sovereignty of Parliament and of democracy, the power of issuing its own currency and finance budgetary needs through its own central bank. If the member-nation lost this power, loses also the power of financing deficits through the creation of new money by the central bank and other lending methods subject to dependence on the "mood" of the capital markets. Moreover, the country's accession to the Eurozone automatically mean the loss of monetary policy because it was denied the right to exchange devaluation and the change in interest rates.

La mejor solución Nuestro país se encuentra entre Escila y Caribdis, es decir, entre dos males. La primera, a permanecer en la zona del euro, lo que conduce a una subyugación nacional de Grecia, su transformación en una colonia bajo la tutela de los prestamistas, la venta de empresas estatales y la infraestructura y la adquisición de recursos. Una recesión económica a largo sobrevendrá acompañado de la migración laboral, sobre todo educada, debido a las condiciones desfavorables de empleo. Todo esto las dificultades económicas, la miseria, lo que lleva a ftochopoiisi personas, se produjo en la víspera de la zona euro y el servicio de la deuda continuó hasta 2057! Con respecto al segundo mal, a salir del país en la zona del euro, es un acto que consiste en la recuperación de la soberanía nacional, que se había perdido con la firma de memorandos de gobiernos griegos insensibles onerosos en los últimos cuatro años. El factor principal que determina la independencia nacional de un país y la soberanía del Parlamento y de la democracia, el poder de emitir su propia moneda y finanzas necesidades presupuestarias a través de su propio banco central. Si el miembro de la nación perdió ese poder, pierde también el poder de los déficit de financiación a través de la creación de nuevo dinero por el banco central y otros métodos de préstamos sujetos a la dependencia en el "estado de ánimo" de los mercados de capitales. Por otra parte, la adhesión del país a la zona euro implica automáticamente la pérdida de la política monetaria, ya que se le negó el derecho a intercambiar la devaluación y el cambio en las tasas de interés.


Лучшее решение
Наша страна находится между Сциллой и Харибдой, то есть между двух зол. Первый, чтобы остаться в зоне евро, что приводит к национальному покорения Греции, превращения ее в колонию под опеку кредиторов, продажа государственных предприятий и инфраструктуры и приобретение ресурсов. Длительный экономический спад наступит сопровождается трудовой миграции, особенно образованного, из-за неблагоприятных условий трудоустройства. Все это экономические трудности, страдания, приводит к ftochopoiisi человек, произошла накануне в еврозоне и продолжающегося обслуживания долга до 2057! Что касается второго зло, покинуть страну в еврозоне, является актом, который включает в себя восстановление национального суверенитета, который был потерян в результате подписания меморандумов о обременительных бездушных греческих правительств в последние четыре года. Премьер-фактором, который определяет национальную независимость страны и суверенитет парламента и демократии, власть выдачи собственную валюту и финансирования бюджетных потребностей через собственную центрального банка. Если член-страна потеряла эту власть, теряет и силу дефицита финансирования путем создания новых денег со стороны центрального банка и других методов кредитования, подлежащих зависимости от «настроения» рынков капитала. Кроме того, присоединение страны к еврозоне автоматически означать потерю денежно-кредитной политики, поскольку он был лишен права обменяться девальвацию и изменение процентных ставок.