Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Τέτοια ευρωξεφτίλα!


Το διευθυντήριο των Βρυξελλών έβαλε όλους τους ευρωβουλευτές να κάθονται προσοχή και να ακούν τον Ποροσένκο να τους μιλάει στο βίντεογουόλ της αίθουσας, με αφορμή λέει τη συμφωνία! Τι λέτε ωρέ! Με ποια αιτιολογία ωρέ! Ποιος είναι αυτός; Κάνατε το ίδιο πράγμα και για τις υπόλοιπες χώρες; Οποία ξεφτίλα!

Την ίδια στιγμή, έξω από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας έπεφτε άγριο ξύλο μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών της φασιστικής οργάνωσης «Πράβι Σέκτορ», που συνεργάζεται με την πραξικοπηματική κυβέρνηση του Κιέβου. Πρώτα, οι φασίστες πέταξαν έναν βουλευτή σε σκουπιδοτενεκέ! Καταλάβατε ποιους έχουν αναγάγει σε βασικούς συνομιλητές;
........
Such evroxeftila!
The directors of Brussels put all their attention MEPs sit and listen to them talking Porosenko vinteogouol in the hall, on the occasion said the deal! How ore! On what ground ore! Who is he? You did the same thing and for the rest? Which xeftila!
At the same time, outside the Parliament of Ukraine fell wild wood between police and supporters of the fascist organization "Sheep Sektor", which collaborates with the coup government of Kiev. First, the fascists threw a Member in the dustbin! Know who have made it a key interlocutors?
........
Такав еврокефтила!
Директори Бриселу ставили сву своју пажњу посланици седе и слушају да им говори Поросенко винтеогоуол у сали, поводом рекао договор! Како Оре! На основу чега руде! Ко је он? Сте урадили исту ствар и за остале? Што кефтила!
Истовремено, испред парламента Украјине пала Вилд Воод између полиције и присталица фашистичке организације "овце Сектор", који сарађује са владом пуча Кијева. Прво, фашисти бацили члана у сметлиште! Знам ко су га кључни саговорници направио?
........
Такое evroxeftila!
Руководители Брюсселе поставить все свое внимание депутаты Европарламента сидеть и слушать их разговор Porosenko vinteogouol в зале, по случаю заявил, что сделка! Как руда! На каком измельченной руды! Кто он? Вы сделали то же самое и для остальных? Какие xeftila!
В то же время, за пределами Верховной Рады Украины упал дикий древесина между полицией и сторонниками фашистской организации «Овцы Sektor», которая сотрудничает с переворота правительства Киева. Во-первых, фашисты бросили Участник в помойку! Знайте, кто сделал это одним из ключевых собеседники?
........