Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Δεν το κλείνετε το μαγαζί;

Είναι πλέον σαφές ακόμη και στους αδαείς περί της διπλωματίας και της πολιτικής, ότι το διευθυντήριο των Βρυξελλών, κατ’ όνομα ηγεσία της Ε.Ε., άγεται και φέρεται κατά τις επιταγές των ΗΠΑ. Το ερώτημα είναι γιατί; Ρητορικό. Δεν πέρασαν λίγα εικοσιτετράωρα από την συμφωνία ειρήνευσης για την Ουκρανία και ο τύπος που λέει ότι είναι πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε. (αλήθεια ποιος τον εξέλεξε;), ανακοίνωσε νέες κυρώσεις.
Και ο λογικός νους ρωτάει; Γιατί νέες κυρώσεις τη στιγμή που εξελίσσεται η διαδικασία ειρήνευσης; Και η απάντηση είναι: μα διότι το αποφάσισαν οι ΗΠΑ. Και αυτό δεν επιδέχεται διάψευσης. Το τραγικότερο στην υπόθεση είναι ότι, λίγο μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ η οποία ήταν στη γραμμή «ναι μεν κυρώσεις αλλά μπορούμε και να τις αποσύρουμε», εμφανίστηκε ο Ρομπάι και δήλωσε με τη σειρά του «η Ε.Ε. ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να αποσύρει ή να αναπροσαρμόσει τις κυρώσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις στο ουκρανικό»! μιλάμε για απόλυτο συντονισμό και ταύτιση! Ρε λεβέντες εκεί στις Βρυξέλλες, δεν το κλείνετε το μαγαζί να το παραδώσετε κατευθείαν στην Ουάσιγκτον; Θα ξέρουμε τουλάχιστον ποιον έχουμε αφεντικό!
........
Do not close the store?
It is now clear even to the layman on the diplomacy and politics, that the directors of Brussels, nominally led by the EU, and allegedly conducted by the requirements of the USA. The question is why? Rhetorical. It took few days of the peace agreement for Ukraine and the guy who says he is president of the EU Council (Truth who elected him?) Announced new sanctions. And the rational mind asks? Why new sanctions currently evolving peace process? And the answer is, but because the United States decided. And this non-rebuttal. In the tragic case is that, shortly after the announcement by the government of the United States which was the line "Although sanctions but may withdraw them," Rompuy appeared and said to turn "the EU at any moment is ready to withdraw or adjust penalties, depending on developments in the Ukrainian "! talking about absolute coordinate and match! Hey there lads in Brussels, do not close the shop to deliver it straight to Washington? You know at least what we boss!
........
Не затварајте радњу?
Сада је јасно чак и лаика о дипломатији и политици, да су директори Брисела, номинално на челу ЕУ, а наводно спроводе захтевима САД. Питање је зашто? Реторичка. Требало је неколико дана мировног споразума за Украјину и момка који каже да је председник Савета ЕУ (Истина која га је изабрала?) Најавио нове санкције. И рационални ум пита? Зашто нове санкције тренутно развија мировни процес? А одговор је, већ зато што Сједињене Државе одлучио. И ово није побијање. У трагичном случају је да, убрзо након објављивања од стране Владе Сједињених Држава који је линија "Иако санкције, али може да их повуче," Ромпеј појавио и рекао да се окрену "ЕУ у сваком тренутку спреман да се повуче или прилагодите казне, у зависности од кретања у украјинском "! говорим о апсолутно координацију и одговара! Хеи тхере момци у Бриселу, не затворити радњу да га испоручи директно у Вашингтон? Знате бар шта смо газда!
........
Не закрывать магазин?
Теперь ясно, даже для неспециалиста по дипломатии и политике, что директора Брюсселе, номинально во главе с ЕС, и, как утверждается, проведенное требованиям США. Вопрос в том, почему? Риторический. Прошло несколько дней мирного соглашения для Украины и парень, который говорит, что он является президентом Совета ЕС (Правда, кто избрал его?) Объявлен новые санкции. И рациональный ум спрашивает? Почему новые санкции в настоящее время развивается мирный процесс? И ответ, а потому, что Соединенные Штаты решили. И это не-опровержение. В трагическом случае в том, что, вскоре после объявления правительством США, который был линия "Хотя санкций, но может выйти их," появились Ромпей и сказал, чтобы включить "в ЕС в любой момент готова вывести или настроить наказания, в зависимости от развития событий в украинском "! говорить о абсолютной координаты и соответствовать! Привет ребята в Брюсселе, не закрывайте магазин, чтобы доставить его прямо в Вашингтон? Вы знаете, по крайней мере, то, что мы босс!
........
No cierre la tienda?
Ahora está claro incluso para los profanos en la diplomacia y la política, que los directores de Bruselas, llevaron nominalmente por la UE, y, al parecer realizadas por los requisitos de la EE.UU.. La pregunta es ¿por qué? Retórica. Le tomó unos días del acuerdo de paz para Ucrania y el tipo que dice que es el presidente del Consejo de la UE (Verdad que lo eligieron?) Anunció nuevas sanciones. Y la mente racional le pregunta? ¿Por qué nuevo las sanciones actualmente en evolución proceso de paz? Y la respuesta es, sino porque los Estados Unidos decidió. Y esto no refutación. En el caso trágico es que, poco después del anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos, que era la línea "A pesar de las sanciones, pero puede retirarlos," Rompuy apareció y dijo a su vez "la UE en cualquier momento está listo para retirar o ajustar sanciones, dependiendo de la evolución de la ucraniana "! hablando de absoluta coordinar y combinar! Hey allí chavales en Bruselas, no cierran la tienda para entregarlo directamente a Washington? Sabes al menos lo que el jefe!
........