Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Που το πάτε κύριοι;


Μαθηματικά βέβαιο ότι πάμε για πρόωρες εκλογές. Υποθέτω στις 22 Νοεμβρίου. Γί αυτό ακριβώς τον λόγο έρχονται ενισχύσεις από τις Βρυξέλλες την Παρασκευή. Ο Ζαν Κλόντ Γιούνγκερ. Ο γνωστός "φίλος" της Ελλάδας με την προτίμηση στο ....μοσχοφίλερο. Θυμήθηκα μια αποστροφή του πρώην πρωθυπουργού (ο γνωστός με τα παϊδάκια) που έλεγε: το μνημόνιο θα φάει αρκετές κυβερνήσεις!
Η πολιτική κατάσταση πάντως μυρίζει .....χλωροφόρμιο.

Τι συμβαίνει τελικά στην κυβέρνηση; Απίστευτα διαλυτικά φαινόμενα. Παραιτήσεις, μαχαιρώματα εσωκομματικά, δυσπραγία, διαφωνίες στην κορυφή κλπ. Παράλληλα, δηλώσεις "τρομοκρατικές" προς τους πολίτες για τις τράπεζες. Από την άλλη, στην πλευρά της αντιπολίτευσης, σιγή ιχθύος.
Μην ξεχνάμε ότι οι επικυρίαρχοι, αφού κάνουν τη δουλειά τους, σε φέρουν εκεί που θελουν. Αντιμέτωπο με το ...χάος. Διακυβεύονται τεράστια ποσά! Πολλά τρις, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής. Δεν θα διστάσουν για τίποτε....
Αυτοί που ευθύνονται για την καταστροφή, για την ανθρωπιστική κρίση, για την κατάρρευση της Ελλάδας, τώρα την ολοκληρώνουν. Για να σας θυμίσω, στην Αργεντινή, στα ελικόπτερα ανέβηκαν οι .... επόμενοι.
..........................
Where the gentlemen go?
Mathematics sure go for early elections. I guess on 22 November. This is why precisely why aid coming from Brussels Friday. Jean-Claude Juncker. The famous \ "friend \" of Greece to prefer .... moschofilero. I remembered an aversion of former Prime Minister (known under the ribs) saying the memorandum will eat several governments!
The political situation, however, smells ..... chloroform. What eventually happens to the government? Incredibly solvents phenomena. Resignations, stabbings party matters, distress, disagreements, etc. on top. Moreover, statements \ "terrorist \" to the citizens for the banks. On the other side of the opposition, silent.
Do not forget that the rulers, because they do their work, bearing in there that they want. Faced with ... chaos. The stakes are huge amounts! Many ter must not escape attention. I will not hesitate about anything ....
Those responsible for the disaster, the humanitarian crisis, the collapse of Greece, now complete. To remind you, in Argentina, the helicopter climbed .... next.
..........................
Где су господа иду?
Математика сигурно ићи на ванредне изборе. Претпостављам да 22. новембра. То је разлог зашто Управо зато долази помоћ из Брисела петка. Жан-Клод Јункер. Познато \\\ "\\\ пријатељ" Грчке да воле .... мосцхофилеро. Сетио сам се аверзију бившег премијера (познат под ребрима) рекавши Меморандум ће појести неколико владе!
Политичка ситуација, међутим, мирише ..... хлороформ. Шта се дешава на крају влади? Невероватно раствараче појава. Оставке, убода парти ствари, узнемиреност, неслагања, итд на врху. Штавише, изјаве \\\ "терориста \\\" грађанима за банке. На другој страни опозиције, ћути.
Не заборавите да владаре, јер они раде свој посао, имајући ту да они желе. Суочен са ... хаос. Улози су огромни износи! Многи тер не сме да побегне пажњу. Нећу оклевати ни о чему ....
Они који су одговорни за катастрофу, хуманитарна криза, колапс Грчке, сада завршена. Да вас подсетим, у Аргентини, хеликоптер попео .... следећи.
..........................
Где господа идти?
Математика уверен пойти на досрочные выборы. Я думаю, 22 ноября. Вот почему именно поэтому помощь приходит от Брюсселя пятницу. Жан-Клод Юнкер. Известно \\\\\\\ "\\\\\\\ друг" Греции, предпочитают .... moschofilero. Я вспомнил отвращение бывшего премьер-министра (известный под ребрами) говорят меморандум съест несколько правительств!
Политическая ситуация, однако, пахнет ..... хлороформ. Что в конечном итоге происходит с правительством? Невероятно растворители явления. Отставки, нападение с ножом партийные вопросы, бедствия, разногласия и т.д. сверху. Более того, заявления \\\\\\\ "террорист \\\\\\\" гражданам для банков. С другой стороны оппозиции, молчит.
Не забывайте, что правители, потому что они делают свою работу, имея в там, что они хотят. Столкнувшись с ... хаоса. Колья огромные суммы! Многие тер не должны бежать внимание. Я, не колеблясь ни о чем ....
Лица, ответственные за аварии, гуманитарный кризис, крах Греции, завершена. Напомню, в Аргентине, вертолет поднялся .... следующий.
..........................
¿Dónde van los caballeros?
Matemáticas seguro van a elecciones anticipadas. Supongo que el 22 de noviembre. Esta es la razón, precisamente, la razón por la ayuda que viene de Bruselas viernes. Jean-Claude Juncker. El conocido \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ amigo" de Grecia a preferir .... Moschofilero. Me acordé de una aversión del ex primer ministro (conocido bajo las costillas) diciendo que el memorando comerá varios gobiernos!
La situación política, sin embargo, huele ..... cloroformo. Lo que finalmente sucede al gobierno? Dos solventes Increíblemente fenómenos. Renuncias, apuñalamientos asuntos del partido, la angustia, discrepancias, etc en la parte superior. Además, las declaraciones \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ terrorista" a banco de los ciudadanos. En el otro lado de la oposición, en silencio.
No se olvide que los gobernantes, ya que hacen su trabajo, teniendo en allí que ellos quieren. Ante ... caos. Hay mucho en juego grandes cantidades! Muchos ter no debe escapar a la atención. No dudaré en nada ....
Los responsables de la catástrofe, la crisis humanitaria, el colapso de Grecia, ha finalizado. Para recordarle, en Argentina, el helicóptero subió .... siguiente.