Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόωρες εκλογές μονόδρομος για Σαμαρά


Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου αποσυντίθεται. Τα επτά εμπόδια (τα περισσότερα) που θα διαβάσετε είναι ανυπέρβλητα για τον θίασο που λέγεται κυβέρνηση. Παράλληλα, η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού αποτελεί ένα ακόμη κομβικό σημείο. Ετσι οι πρόωρες εκλογές φαντάζουν ως σανίδα σωτηρίας ειδικά για τον Σαμαρά, καθώς θα περάσει την "καυτή πατάτα" στην επόμενη κυβέρνηση.
Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια που εχει μπροστά της η συγκυβέρνηση;


1) Δημοσιονομικό κενό του 2015: Η Κυβέρνηση το υπολογίζει στα 900 εκατ. ευρώ, η τρόικα στα 2 δις ευρώ. Οι δανειστές, αναμένεται να ζητήσουν νέα μέτρα κάλυψης του κενού, πέρα από τη διατήρηση της έκτακτης εισφοράς για ακόμα ένα έτος.
2) Αναθεώρηση του ΦΠΑ: Το ΔΝΤ έχει ζητήσει ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ και κατάργηση των χαμηλών συντελεστών στα νησιά.
3) Πλειστηριασμοί ακινήτων. Η τρόικα επιμένει στην κατάργηση της προστασίας για την πρώτη κατοικία, της οποίας η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.
4) Νέο ασφαλιστικό: Η τρόικα δεν δέχεται καμία «κόκκινη» γραμμή από την Κυβέρνηση. Έρχονται νέες μειώσεις στις συντάξεις.
5) Εργασιακά – συνδικαλιστικό: Το ΔΝΤ επιμένει στη θέσπιση νόμου για το lock out (δικαίωμα των εργοδοτών σε ανταπεργία), τον περιορισμό των συνδικαλιστικών αδειών, καθώς και τη δια νόμου απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα.
6) Ενιαίο μισθολόγιο: Θα πρέπει να ψηφιστεί έως το Νοέμβριο ώστε να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2015, με περικοπές πρόσθετων αμοιβών, όπως νυχτερινά, εκτός έδρας, οδοιπορικά κτλ.
7) Απολύσεις στο Δημόσιο: Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να αποχωρήσουν από το Δημόσιο 5.500, όπως προβλέπεται το Μνημόνιο.
Απ.Ρ.
.............................
Early elections one way to Samara
It is a mathematical certainty that the government Samara - Venizelos decomposed. The seven obstacles (most) to be read is insurmountable for the troupe called government. Furthermore, the adoption of the new budget is another focal point. Thus early elections seem as lifeline especially for Samara, and will get the \ "hot potato \" the next government.
So what are the obstacles in front of the coalition?
1) Financial gap of 2015: The Government estimates it at 900 million. Euros, the troika at 2 billion. Lenders are expected to seek new measures to bridge the gap, in addition to maintaining the special levy for another year.
2) Revision of VAT: The IMF has called for uniform VAT rate and elimination of low rates to islands.
3) Auctions estate. The Troika insists on abolishing protection for their first home, whose objective value does not exceed EUR 200,000.
4) New insurance: The troika accepts no "red" line from the Government. They come further reductions in pensions.
5) Labor - union: The IMF insists on a law to lock out (right of employers to lockout), the restriction of trade licenses and the law by releasing the redundancies in the private sector.
6) Single payroll: You need to be voted in November to be implemented by January 2015, with no bonus cuts, as night away from home, travel etc..
7) Layoffs in Public: By the end of the year will have to leave the State 5500, as provided in the Memorandum.
.............................
Ванредни избори Један од начина да Самара
То је математички извесно да Влада Самара - Венизелос разлаже. Седам препреке (највише) да се чита је непремостив за трупе зове Влада. Осим тога, усвајање новог буџета је још један поен. Тако је превремени избори изгледају као Лифелине, посебно за Самара, и да ће добити \\\ "врућ кромпир \\\" нову владу.
Дакле, шта су препреке испред коалиције?
1) финансијски јаз од 2015: Влада процењује на 900 милиона евра, тројке на 2 милијарде.. Зајмодавци се очекује да траже нове мјере да се премости јаз, поред одржавању посебне дажбине за још годину дана.
2) Ревизија ПДВ: ММФ је позвао на јединственој стопи ПДВ-а и елиминисање ниским стопама до острва.
3) Аукције Естате. Тројка инсистира на укидању заштите за свој први дом, чији је циљ вредност не прелази 200.000 евра.
4) осигурање: Троика не прихвата "Црвена" линија из Владе. Они долазе даље смањење пензија.
5) рад - Унион: ММФ инсистира на закону ради спречавања (право послодаваца да Лоцкоут), ограничење трговинских дозвола и закон тако што ћете ослободити вишка запослених у приватном сектору.
6) Сингле платни списак: Потребно је да се гласа у новембру ће се спроводити до јануара 2015, без бонус посекотина, као ноћ далеко од куће, путовати и сл ..
7) отпуштања у јавности: До краја године ће морати да напусти државу 5500, као што је предвиђено у Меморандуму.
.............................
Досрочные выборы в одну сторону в Самару
Это математическая уверенность, что правительство Самарской - Венизелос разлагается. Семь препятствия (наиболее), чтобы быть прочитаны является непреодолимым для труппы под названием правительство. Кроме того, принятие нового бюджета является еще одним фокусом. Таким образом досрочные выборы, кажется, как спасательный круг, особенно для Самары, и получите \\\\\\\ "горячую картошку \\\\\\\" следующее правительство.
Так каковы препятствия перед коалиции?
1) Финансовый разрыв 2015: Правительство оценивает его в 900 млн евро, тройки на 2000000000.. Кредиторы, как ожидается, искать новые меры для преодоления разрыва, в дополнение к сохраняя специальный налог на один год.
2) Пересмотр НДС: МВФ призвал к единой ставке НДС и ликвидации малых скоростях до островов.
3) Аукционы недвижимости. Тройка настаивает на отмене защиту для своего первого дома, чья объективная ценность не превышает EUR 200 000.
4) Новая страховая: Тройка не несет "красный" линию от правительства. Они приходят дальнейшего сокращения пенсий.
5) Трудовое - союз: МВФ настаивает на законе, чтобы заблокировать (право работодателей Lockout), ограничение торговых лицензий и закон, выпуская избыточности в частном секторе.
6) Одноместный заработной платы: Вы должны быть проголосовали в ноябре будет осуществляться января 2015 года, без каких бонусных сокращений, как ночь вдали от дома, путешествовать и т.д. ..
7) Увольнения в общественных: К концу года придется покинуть страну 5500, как это предусмотрено в Меморандуме.
.............................
Las primeras elecciones de ida a Samara
Es una certeza matemática que el gobierno Samara - Venizelos descompuesto. Los siete obstáculos (la mayoría) que se deben leer es insuperable para la compañía llamado gobierno. Por otra parte, la aprobación del nuevo presupuesto es otro punto focal. Así elecciones anticipadas parecen como línea de vida especialmente para Samara, y tendrán la \\\\\\\\\\\\\\\ "papa caliente \\\\\\\\\\\\\\\ "el próximo gobierno.
¿Cuáles son los obstáculos en frente de la coalición?
1) las brechas financieras de 2015: El Gobierno estima en 900 millones de euros, la troika a los 2 mil millones.. Se espera que los prestamistas a buscar nuevas medidas para cerrar la brecha, además de mantener la tasa especial por un año más.
2) Revisión de IVA: El FMI ha pedido tasa uniforme del IVA y la eliminación de tarifas bajas a las islas.
3) Subastas de inmuebles. La troika insiste en la abolición de la protección de su primera vivienda, cuyo valor objetivo no exceda de 200.000 euros.
4) Nueva seguros: La troika no acepta ninguna línea "roja" del Gobierno. Vienen nuevas reducciones de las pensiones.
5) Trabajo - union: El FMI insiste en una ley para bloquear (derecho de los patronos al paro), la restricción de las licencias comerciales y la ley por la liberación de los despidos en el sector privado.
6) nómina Individual: Es necesario que se votará en noviembre para ser implementado en enero de 2015, sin cortes de bonificación, como la noche fuera de casa, viajar, etc ..
7) Los despidos en público: A finales de año tendrá que salir del Estado de 5500, según lo previsto en el Memorando.
.............................