Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Στο σφυρί και το ...ΣΕΦ


Στο …σφυρί βγάζουν τμήμα – τμήμα και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως ανακοίνωσε το κέντρο «αξιοποίησης» της Δημόσιας Περιουσίας, το γνωστό ΤΑΙΠΕΔ, αρχίζει διεθνής διαγωνισμός για να «αξιοποιηθούν» τμήματα του ακινήτου».
Στόχος είναι όπως λέει η ήπια ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης γύρω από το στάδιο, διατηρώντας και αναβαθμίζοντας τον κοινωνικό και αθλητικό της χαρακτήρα! Τι θα ξεπουλήσουν για να αναβαθμίσουν την περιοχή; Μια έκταση περίπου 220 στρεμμάτων και την μαρίνα Αθηνών, για να αναδειχθεί ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας της περιοχής (sic).
...........
The hammer and the SEF
The hammer ... earn section - section and the Peace and Friendship Stadium. As announced by the center "use" of public property, known HRADF, enter international contest to "exploit" portions of the property. " The aim is says mild development of the coastal area around the stadium, maintaining and upgrading the social and sporting character! What will sell out to upgrade the site? An area of about 220 acres and the marina of Athens to highlight the recreational character of the area (sic).
...........
Чекић и СЕФ
Чекић ... Зарадите секција - одељка и мира и пријатељства стадион. Као што је најављено од стране Центра "употребу" јавне својине, познатог ХРАДФ, унесите међународни конкурс за "искористе" делове имовине. " Циљ је, каже блага развој приобалног подручја око стадиона, одржавање и унапређење социјалне и спортски карактер! Шта ће продати да надоградите сајт? Површина од око 220 хектара, а марина Атине да истакне рекреативни карактер подручја (сиц).
...........