Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ο επισκέπτης ....καθηγητής ανά τον κόσμο


«…Το κίνημά μας ξεπερνάει τα σύνορα εκπροσωπώντας τις βασικές αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξίες είναι ο κοινός τόπος που μας ενώνει. Οφείλουμε να γίνουμε η παγκόσμια φωνή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας...». Ποιος το είπε αυτό;
Ο γνωστός ταξιδευτής ανά την υφήλιο, ο άνθρωπος του μνημονίου, του IMF και έμμισθος πολιτικός της Ελλάδας μιλώντας στη Σοσιαλιστική Διεθνή! Τι δεν καταλάβατε;
...............
The visitor .... Professor worldwide
"... Our movement goes beyond the border representing the core values of social justice and human rights. These values are the common ground that unites us. We must become the global voice of social justice and equality ... ". Who said that? The famous traveler of the world, man's memorandum, the IMF and Greece's political salaried speaking Socialist International! What do not you understand?
...............
Посетилац .... Професор Ворлдвиде
"... Наш покрет превазилази границе представља основне вредности социјалне правде и људских права. Ове вредности су заједничке основе која нас уједињује. Морамо постати глобални глас социјалне правде и једнакости ... ". Ко је то рекао? Познати путник света, човека Меморандум, ММФ и Грчке политичке плату говорећи Социјалистичке интернационале! Шта не разумеш?
...............
Посетитель .... Профессор по всему миру
"... Наше движение выходит за границы, представляющей основные ценности социальной справедливости и прав человека. Эти значения являются общим основанием, что нас объединяет. Мы должны стать мировым голос социальной справедливости и равенства ... ". Кто это сказал? Известный путешественник из мира, меморандум человека, МВФ и политические окладе Греции говоря Социалистический интернационал! Что вы не понимаете?
...............
El visitante .... Profesor en todo el mundo
"... Nuestro movimiento va más allá de la frontera que representa los valores fundamentales de la justicia social y los derechos humanos. Estos valores son los puntos en común que nos une. Debemos ser la voz global de la justicia social y la igualdad ... ". ¿Quién dijo eso? El famoso viajero del mundo, el memorando del hombre, el FMI y asalariados políticos de Grecia hablando Internacional Socialista! ¿Qué es lo que no entiendes?
...............