Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία

Σαν σήμερα 1Οκτωβρίου 1960, ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, εδώ και 40 χρόνια ένα μεγάλο μέρος τη επικράτειας βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή.
Η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος, σύμφωνα με τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου και το Σύνταγμα βασιζόμενο στις συμφωνίες προέβλεπε: δικοινοτικό (Ελληνοκύπριοι 82%, Τουρκοκύπριοι 18%) κράτος με ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης σε όλη την επικράτεια.

Και επιπροσθέτως, απέκλεισαν την περίπτωση της διχοτόμησης ή της ένωσης. Σήμερα; Η Κύπρος, όπως προηγουμένως η Ελλάδα, υπογράφοντας το μνημόνιο με την τρόικα παραδίδει την εθνική της κυριαρχία στους διεθνείς τοκογλύφους.
...........
Independent Republic
This Day October 1, 1960, declared an independent state, the Republic of Cyprus, after the struggle against British colonialism. However, for 40 years a large part of the territory under Turkish military occupation.
The Cyprus became independent in accordance with the agreements Zurich - London and the Constitution based on the agreements provided: bi (82% Greek Cypriots, Turkish Cypriots 18%) state with a unitary system of government throughout the country. And in addition, excluded the case of division or association. Today? The Cyprus, Greece as previously signing the memorandum with the troika delivering its national sovereignty in international moneylenders.
...........
Независна република
Овај дан 1. октобра, 1960, прогласили независну државу, Републику Кипар, после борбе против британског колонијализма. Међутим, за 40 година велики део територије под турском војном окупацијом.
Кипар је постао независна у складу са споразумима Цирих - Лондон и Устава на основу уговора које: БИ (82% кипарских Грка, кипарски Турци 18%) држава са јединствен систем власти широм земље. И поред тога, искључује случају поделе или удружења. Данас? Кипар, Грчка као што је претходно потписивање меморандума са тројка испоручује свој национални суверенитет у међународним зајмодаваца.
...........
Независимый Республика
Этот день 1 октября 1960, провозглашена независимым государством, Республику Кипр, после борьбы против британского колониализма. Тем не менее, в течение 40 лет большая часть территории под турецкой военной оккупации.
Кипр стал независимым в соответствии с соглашениями, Цюрих - Лондон и Конституции на основе соглашений, предусмотренных: би (82% греков-киприотов, турки-киприоты 18%) государство с единой системой правления на всей территории страны. И кроме того, исключаются случай разделения или объединения. Сегодня? Кипр, Греция, как ранее подписания меморандума с тройкой доставки своего национального суверенитета в международных ростовщиков.