Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Αγρίεψε ο Άσαντ

Σαφές μήνυμα κυρίως προς την πλευρά του Ατλαντικού, έστειλε ο Μπασάρ Αλ Ασαντ μέσω του υπουργού Εθνικής Συμφιλίωσης, ότι οποιαδήποτε μελλοντική επιδρομή κατά της Συρίας, θα ληφθεί ως επιθετικότητα και παραβίαση του διεθνούς Δικαίου. Και σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνεί και η Ρωσία, σύμφωνα με τον Σύρο υπουργό. Ο Αλ Χαϊντάρ, υπουργός της κυβέρνησης Άσαντ, σύμφωνα με τον δορυφορικό τηλεοπτικό σταθμό «αλαλάμ» του Ιράν, είπε στον απεσταλμένο του ΟΗΕ Σταφάν Μιστούρα, ότι ««οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την συγκατάθεση της συριακής κυβέρνησης είναι μία επίθεση εναντίον της Συρίας»».
Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο υπουργός της Συρίας αποσαφήνισε ότι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στο έδαφος της Συρίας από ξένες δυνάμεις, θα πρέπει πρωτίστως να έχει τη συνεργασία της συριακής κυβέρνησης και την έγκριση της! Ξεκάθαρος ο Άσαντ απέναντι στα γεράκια της Δύσης, που μυρίστηκαν ψητό και είναι έτοιμα να εφορμήσουν.
...............
Assad grew angry
Mostly clear message to the Atlantic coast, sent by Bashar Al Assad by the Minister of National Reconciliation that any future raid on Syria, will be taken as aggression and violation of international law. And in this direction agrees and Russia, according to the Syrian minister. Al Haidar, Assad government minister, according to the satellite TV station "alalam" Iran told UN envoy Staph Mistoura that "'any action without the consent of the Syrian government is an attack against Syria.'" As reported by the television station, the Syrian minister clarified that "under international law any military intervention in the Syrian territory by foreign forces should primarily have the cooperation of the Syrian government and the adoption! Clearly Assad against the Hawks of the West, who sniffed roasted and ready to rampage.
...............
Ассад расла љут
Углавном јасна порука атлантске обале, послао Башара Ал Асада министар националног помирења које сваком будућем нападу на Сирију, узеће се као агресија и кршење међународног права. И у том правцу се слаже и Русије, у складу са сиријски министар. Ал Хаидар, Асад министар у влади, према сателитској телевизији "АлАлам", рекао је изасланик УН-а Стапх Мистоура Ирана да је "" Свака акција без сагласности сиријске владе напад против Сирије. " Како преноси телевизијска станица, сиријски министар је појаснио да је "по међународном праву било војна интервенција на сиријске територије од стране иностраних снага треба, пре свега, има у сарадњи са сиријске владе и усвајање! Јасно је Асад против Хавкс Запада, који је њушкао пржена и спремни да дивљање.
...............
Асад рассердился
Переменная облачность сообщение на Атлантическом побережье, отправленного Башара Асада с министром национального примирения, что любой будущей налета на Сирию, будет рассматриваться как агрессия и нарушение норм международного права. И в этом направлении соглашается и Россия, по сирийскому министра. Аль Хайдар, министр правительства Асада, в соответствии с спутниковым ТВ станции "alalam" Иран заявил посланник ООН Staph Mistoura что "'любое действие без согласия сирийского правительства является нападением на Сирию». Как сообщили в телекомпании, сирийский министр уточнил, что "в рамках международного права любого военного вмешательства в сирийской территории иностранными войсками в первую очередь должны иметь сотрудничество сирийского правительства и принятия! Очевидно Асад против Hawks Запада, который понюхал жареные и готов неистовствовать.
...............