Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014


Και μέσα σ’ όλα αυτά, βγαίνει και μια έρευνα για την σεξουαλικότητα των Ελλήνων και μας ισοπέδωσε. Η οικονομική κρίση και η ψυχολογική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, λέει η έρευνα, έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, καταγράφεται μείωση στις εγκυμοσύνες επιθυμητές και μη.
Και πως θα γινόταν ρε λεβέντες η σύλληψη; Με ανεμογκάστρι;
.............
And through all this, and gives a survey on the sexuality of the Greeks and our flattened. The economic crisis and the psychological state in which the Greeks have fallen in recent years, says the survey, resulting in decreased sexual activity, while also recorded a reduction in pregnancies desired or not. How could it capture eh lads? With anemogkastri?
.............
И кроз све ово, и даје преглед о сексуалности Грка и наш сравњена са земљом. Економска криза и психичко стање у коме су Грци су пале у последњих неколико година, каже истраживање, што доводи до смањења сексуалне активности, а такође бележи смањење трудноћа жељеним или не. Како може да ухвати а момци? Са анемогкастри?
.............
И через все это, и дает обзор на сексуальности греков и наша плоские. Экономический кризис и психологическое состояние, в котором греки упали в последние годы, говорится в исследовании, приводит к снижению сексуальной активности, в то время как также записал снижение беременностей желаемое или нет. Как это могло захватить EH ребята? С anemogkastri?
.............