Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Μπουονάνο: Μην σπάτε τ’ αρχ…. του Πούτιν, έρχεται χειμώνας


- Απόσυρση των κυρώσεων μελετά η Ουάσιγκτον, σκεπτικισμός και στην ηγεσία της Ε.Ε.
Έναν παραστατικό τρόπο προκειμένου να δηλώσει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην απόφαση του διευθυντηρίου των Βρυξελλών για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του ουκρανικού ζητήματος, βρήκε ο ιταλός δήμαρχος της Μποργκορέσια και ευρωβουλευτής της Λίγκας του Βορρά Τζιανλούκα Μπουονάνο. Φορώντας μια λευκή μπλούζα με την επιγραφή «όχι κυρώσεις κατά της Ρωσίας» από τα έδρανα του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι μια ηλιθιότητα, είναι πεταμένα λεφτά».
Και κάνοντας ακόμη πιο παραστατική την αντίθεσή του, ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του! Ωστόσο, λίγο αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, κάλεσε την Ευρώπη να προμηθευτεί σλίπινγκ-μπαγκ γιατί όπως είπε «αν σπάσουν τα αρχ… του Πούτιν τότε θα περάσουμε το χειμώνα μέσα στο κρύο». Με σκληρούς τόνους επιτέθηκε κατά του διευθυντηρίου των Βρυξελών και ο γνωστός βρετανός Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής των ευρωσκεπτικιστών. Υποστηρικτής της ρωσικής πολιτικής στο ουκρανικό ζήτημα καταφέρθηκε εναντίον των αποφάσεων της Ε.Ε. που μόνο ζημιά προκαλούν στο ευρωπαϊκό σύνολο.
Ειδικότερα, μιλώντας στη συνεδρίαση του ευρωκοινοβουλίου, ο ιταλός ευρωβουλευτής, υποστήριξε ότι είναι υπέρ της Ρωσίας και κατά των κυρώσεων που αποφάσισε η Ε.Ε. εναντίον της Μόσχας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο τραγικό δυστύχημα του αεροσκάφους των Μαλαισιανών γραμμών, που καταρρίφθηκε στην ανατολική Ουκρανία, για το οποίο όπως είπε, αρχικά έλεγαν ότι καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο και τώρα λένε ότι έπεσε από ουκρανικά πυρά. Όμως ο ιταλός ευρωβουλευτής, προχώρησε ακόμη πιο πέρα λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, σχετικά με τη εν γένει στάση της Ε.Ε. στο ζήτημα των σχέσεων με τη Ρωσία. «Κατά τη γνώμη μου η Ευρώπη κάνει ανόητες επιλογές κατά της Ρωσίας και πληρώνουν τις συνέπειες εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι μόνο γιατί πρέπει να υπερασπιστείτε την Αμερική και τα συμφέροντά της..». Σε μια αποστροφή του λόγου του, ο ιταλός ευρωβουλευτής και δήμαρχος της Borgosesia είπε με έμφαση ότι : «Εδώ δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ή ευρωσκεπτικιστές, αλλά ευρω-ηλίθιοι!»
Ο ίδιος υπεραμύνθηκε της συνεργασίας με την Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι αν δεν συνεργαστεί η Ευρώπη με τη Μόσχα τότε θα είναι ακάλυπτη απέναντι στους ισλαμιστές, απέναντι στους λαθρομετανάστες, διότι όπως είπε δεν είναι ικανή να βρει μια λύση. «Αυτό που κάνει στη Ρωσία είναι ντροπιαστικό. Αυτοί δε νοιάζονται για το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού λαού και των επιχειρήσεων. Στην Ιταλία υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας των ανόητων επιλογών σας», είπε χαρακτηριστικά.
..........
Bouonano: Do not break t '... authority. Putin comes winter
- Withdrawal of the sanctions envisaged by the Washington, skepticism and the leadership of the EU
A vivid way to indicate his unequivocal opposition to the decision of the directorate in Brussels for new sanctions against Russia because of the Ukrainian question, found the Italian mayor of Borgkoresia MEP and the Northern League Gianluca Bouonano. Wearing a white shirt with the inscription "no sanctions against Russia" from the floor of the European Parliament in Strasbourg, said that EU sanctions against Russia is a stupidity, is a waste of money. " And made even more vivid the opposition, raised the middle finger of his hand! However, a little later, speaking to reporters, called on Europe to procure sleeping-bug because as he said, "if you break the authority of Putin ... then you spend the winter in the cold." Hard tonnes attacked the directorate of Brussels and the famous British Nigel Faradje, head of Eurosceptics. Supporter of Russian policy in the Ukrainian issue railed against the decision of the EU that only cause damage to the European total.
In particular, speaking at the meeting of the European parliament, the Italian MEP, argued that Russia is in favor of and against the sanctions decided by the EU against Moscow. At the same time, referred to the tragic crash of the aircraft line of Malaysians, who was shot down in eastern Ukraine, about which he said, initially said that was shot down by a Russian rocket and now say they fell from Ukrainian fire. But the Italian MEP, went even further by saying things with their name on the general attitude of the EU the issue of relations with Russia. "In my opinion Europe make silly choices in Russia and pay the consequences of hundreds of millions of Europeans just because you have to defend America and its interests ..". In a speech aversion, the Italian MEP and Mayor Borgosesia said emphatically that: "Here there is no European or Eurosceptic, but Euro-idiots!"
He defended cooperation with Moscow, arguing that if Europe does not cooperate with Moscow it will be exposed against the Islamists against illegal immigrants because as he is not able to find a solution. "What we do in Russia is embarrassing. They do not care about the interest of the European people and businesses. In Italy there are many entrepreneurs who are facing difficulties because of your foolish choices, "he said.
................
Боуонано: Немој сломити Т '... ауторитет. Путин долази зима
- Повлачење санкција предвиђених Вашингтон, скептицизам и руководства ЕУ
Вивид начин да се укаже своју недвосмислену противљење одлуци Дирекције у Бриселу за нове санкције против Русије због украјинског питања, наћи италијански градоначелника Боргкоресиа заштите животне средине и Северне лиге Гианлуца Боуонано. Носио белу кошуљу са натписом "Нема санкција против Русије" од пода Европског парламента у Стразбуру, рекао је да санкције ЕУ против Русије глупост, је расипање новца. " И још више живописну опозицију, подигао средњи прст руке! Међутим, нешто касније, обраћајући се новинарима, позвао је Европу да се набави за спавање-буг јер, како је рекао, "ако сломити ауторитет Путина ... онда провести зиму у хладноћи." Хард тона напали Дирекције за Брисела и чувеног британског Нигел Фарадје, шеф евроскептика. Присталица руске политике у украјинском издању псовао против одлуке ЕУ да само проузрокују штету европском укупно.
Конкретно, говорећи на састанку Европског парламента, италијански заштите животне средине, тврди да је Русија у корист и против санкција одлучује ЕУ против Москве. Истовремено, из трагичног краха линије ваздухоплова Малежани, који је оборен у источној Украјини, о чему је рекао, на почетку рекао да је оборен од стране руског ракета, а сада кажу да су пали са украјинског ватре. Али италијански МЕП, отишао је још даље рекавши ствари својим именом на општим ставом ЕУ питање односа са Русијом. "По мом мишљењу Европа направи глупе изборе у Русији и сноси последице стотина милиона Европљана само зато што морате да одбранити Америку и њене интересе ..". У свом говору одбојности, италијански посланик и градоначелник Боргосесиа рекао недвосмислено да је: "Овде не постоји европски или евроскептик, али Еуро-идиоти!"
Он је бранио сарадњу са Москвом, тврдећи да ако Европа не сарађује са Москвом ће бити изложено против исламиста против илегалних имиграната, јер као што он није у стању да пронађе решење. "Оно што ми радимо у Русији је непријатно. Они не брину о интересу европских народа и предузећима. У Италији постоји много предузетници који се суочавају са тешкоћама због твојих лудих избора ", рекао је он.
.........
Bouonano: Не ломайте т '... власть. Путин приходит зима
- Снятие санкций, предусмотренных Вашингтоне, скептицизма и руководством ЕС
Ярким способ указывать свою однозначную оппозицию к решению дирекции в Брюсселе для новых санкций против России, потому что украинского вопроса, нашел итальянский мэра Borgkoresia MEP и Северная лига Джанлука Bouonano. Носить белую рубашку с надписью "нет санкций против России" от пола Европейского парламента в Страсбурге, заявил, что санкции ЕС против России является глупость, это пустая трата денег ". И сделал еще более яркую оппозицию, поднял средний палец руки! Однако, чуть позже, выступая перед журналистами, призвал Европу для закупки спальный ошибка, потому что, как он сказал, "если вы нарушите авторитет Путина ... то вы провести зиму в холоде». Жесткие тонн атаковали дирекцию Брюсселе и знаменитый британский Найджел Фарадже, главы евроскептиков. Сторонник российской политики в украинском вопросе выступали против решения ЕС что только привести к повреждению Европейского общей.
В частности, выступая на заседании Европейского парламента, итальянской МООС, утверждал, что Россия выступает за и против санкций, вводимые ЕС против Москвы. В то же время, говорится трагической катастрофы самолета линии Малайзии, который был сбит на востоке Украины, о котором он сказал, изначально сказал, что был сбит русской ракетой и теперь говорят, что они упали с украинской огня. Но итальянский депутат Европарламента, пошел еще дальше, сказав, вещи с их именем на общее отношение ЕС вопрос об отношениях с Россией. "На мой взгляд Европа сделать глупые выборы в России и за последствия сотен миллионов европейцев просто потому, что у вас есть, чтобы защитить Америку и ее интересы ..". В речи отвращение, итальянский депутат Европарламента и мэр Borgosesia решительно заявил, что: "Здесь нет ни в одной европейской или евроскептиком, но Евро-идиоты!"
Он защищал сотрудничество с Москвой, утверждая, что, если Европа не будет сотрудничать с Москвой он будет подвергаться против исламистов против нелегальных иммигрантов, потому как он не в состоянии найти решение. "То, что мы делаем в России стыдно. Они не заботятся о заинтересованности европейских людей и предприятий. В Италии есть много предпринимателей, которые сталкиваются с трудностями, потому что из ваших глупых вариантов, "сказал он.
............
Bouonano: No rompa t '... la autoridad. Putin llega el invierno
- Retirada de las sanciones previstas por el Washington, el escepticismo y el liderazgo de la UE
Una forma viva para indicar su oposición inequívoca a la decisión de la dirección en Bruselas para nuevas sanciones contra Rusia por la cuestión ucraniana, encontró el alcalde italiano de Borgkoresia MEP y la Liga Norte Gianluca Bouonano. Vestido con una camisa blanca con la inscripción "no hay sanciones contra Rusia" en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, dijo que las sanciones de la UE contra Rusia es una estupidez, es una pérdida de dinero ". Y hace aún más vívida la oposición, levantó el dedo medio de su mano! Sin embargo, un poco más tarde, en declaraciones a los periodistas, pidió a Europa de procurar dormir-bug porque como él dijo, "si se rompe la autoridad de Putin ... entonces usted pasa el invierno en el frío." Toneladas duros atacaron la Dirección de Bruselas y el famoso británico Nigel Faradje, jefe de los euroescépticos. Partidario de la política rusa en la edición ucraniana arremetió contra la decisión de la UE que sólo causar daños en el total europeo.
En concreto, al hablar en la reunión del Parlamento Europeo, el eurodiputado italiano, argumentó que Rusia está a favor y en contra de las sanciones impuestas por la UE contra Moscú. Al mismo tiempo, se refirió al trágico accidente de la línea de aviones de los malasios, que fue derribado en el este de Ucrania, sobre la que dijo, en un principio dijo que fue derribado por un cohete ruso y ahora dicen que se cayeron de fuego ucraniano. Sin embargo, el eurodiputado italiano, fue aún más lejos al decir las cosas con su nombre en la actitud general de la UE la cuestión de las relaciones con Rusia. "En mi opinión Europa tomar decisiones tontas en Rusia y pagar las consecuencias de cientos de millones de europeos sólo porque usted tiene que defender a Estados Unidos y sus intereses ..". En una aversión al discurso, el eurodiputado italiano y el alcalde Borgosesia dijo enfáticamente que: "Aquí no hay ningún europeo o euroescéptico, pero Euro-idiotas!"
Defendió la cooperación con Moscú, con el argumento de que si Europa no coopera con Moscú estará expuesto contra los islamistas en contra de los inmigrantes ilegales porque como él no es capaz de encontrar una solución. "Lo que hacemos en Rusia es vergonzoso. Ellos no se preocupan por el interés de la gente y las empresas europeos. En Italia hay muchos empresarios que se enfrentan a dificultades a causa de sus decisiones insensatas ", dijo.