Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Πατριωτισμός και δουλοπρέπεια


Ξέρετε πως ονομάζεται η κίνηση αυτή που βλέπετε στην εικόνα, στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Αργεντινή, Βραζιλία, Λατινική Αμερική, Σερβία, Γερμανία, στη Νότια Αφρική, στη Βραζιλία, στην Άπω ανατολή και σε εκατοντάδες άλλα μέρη της γης; Πατριωτική! Εκφράζει δηλαδή πατριωτισμό!
Ξέρετε πως χαρακτηρίζεται στην Ελλάδα, από τους "προοδευτικούς", τους "αριστερούς", τους "κοσμοπολίτες", τους "ευρωλάγνους", τους "προσκυνημένους", τους δουλοπρεπείς;
Εθνικισμός, πατριδοκαπηλεία, σωβινισμός......
Τι δεν καταλάβατε;
............................
Patriotism and subservience
You know called this move you see in the picture, Russia, China, Argentina, Brazil, Latin America, Serbia, Germany, South Africa, Brazil, the Far East and in hundreds of other parts of the earth? Patriotic! Is that patriotism!
You know that in Greece is characterized by the \ "progressive \", the \ "left \", the \ "cosmopolitans, \" the \ "evrolagnous \" their \ "proskynimenous \", the obsequious? Nationalism, patridokapileia, chauvinism ......
What do not you understand?
............................
Патриотизам и покорност
Знаш назвао овај потез који видите на слици, Русија, Кина, Аргентина, Бразил, Латинска Америка, Србија, Немачка, Јужна Африка, Бразил, на Далеком истоку и у стотинама других делова земље? Патриотска! Да ли је то патриотизам!
Ви знате да је у Грчкој карактерише \\\ "напредњаци \\\" \\\ "левичаре \\\" \\\ на "космополите \\\" \\\ "евролагноус \\\" , \\\ "проскинименоус \\\" улизица? Национализам, патридокапилеиа, шовинизам ......
Шта не разумеш?
............................
Патриотизм и подчинение
Вы знаете называют этот шаг вы видите на картинке, Россия, Китай, Аргентина, Бразилия, Латинская Америка, Сербия, Германия, Южная Африка, Бразилия, Дальнего Востока и в сотни других частях земли? Отечественная! Разве что патриотизм!
Вы знаете, что в Греции характеризуется \\\\\\\ "прогрессисты \\\\\\\" \\\\\\\ объединение «левых \\\\\\\" \\\\ \\\ "космополиты \\\\\\\" \\\\\\\ "evrolagnous \\\\\\\" \\\\\\\ "proskynimenous \\\\\\\ "рабской? Национализм, patridokapileia, шовинизм ......
Что вы не понимаете?
............................
El patriotismo y el servilismo
Sabes llamado este movimiento que se ve en la foto, Rusia, China, Argentina, Brasil, América Latina, Serbia, Alemania, Sudáfrica, Brasil, el Lejano Oriente y en cientos de otras partes de la tierra? Patriótica! ¿Es que el patriotismo!
Usted sabe que en Grecia se caracteriza por la \\\\\\\\\\\\\\\ "progresistas \\\\\\\\\\\\\\\" la \\\\\\\ \\\\\\\\ "zurdos" \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ los "cosmopolitas \\\\\ \\\\\\\\\\ "la \\\\\\\\\\\\\\\" evrolagnous \\\\\\\\\\\\\\\ "la \\ \\\\\\\\\\\\\ "proskynimenous \\\\\\\\\\\\\\\" la servil? El nacionalismo, patridokapileia, chovinismo ......
¿Qué es lo que no entiendes?
............................