Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Το Βατικανό μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο


Η ιστορία μας διδάσκει ότι μετά το τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, αντί να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, ο ψυχρός πόλεμος που επακολούθησε μεταξύ των νικητών συμμάχων απείλησε να οδηγήσει σε νέο παγκόσμιο πόλεμο, πολύ πιο καταστροφικό, εξαιτίας των νέων πυρηνικών όπλων. Οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης αναδιαρθρώθηκαν ριζικά, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τους μέχρι χθες εχθρούς τους και εγκληματίες πολέμου, εναντίον της πρώην συμμάχου τους, της Σοβιετικής Ένωσης.
Εφ' όσον αυτός ο νέος στρατηγικός προσανατολισμός δεν σήμαινε μόνο παραβίαση των συμμαχικών συμφωνιών και των πολυμερών διεθνών συμφωνιών των Ηνω­μένων Εθνών, αλλά και του δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν απα­ραίτητη η δημιουργία μυστικών καναλιών για την διάσωση των εγκληματιών πολέμου. Ήδη, από το 1946, άρχισαν να δημιουργούν το σύστημα της «ποντικότρυπας» (Rat Line) για να χορηγούν σε αυτούς πλαστές βίζες με ψεύτικα ονόματα, καθώς και για να δωροδοκούν διπλωμάτες και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και αξιωματούχους διεθνών οργανισμών.
Οι αμερικανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες έκριναν ότι, στη επιχείρηση «ποντικότρυπα», το Βατικανό θα μπορούσε να αποτελέσει τον πιο αποτελεσματικό, τον πιο οργανωμένο και τον πιο εχέμυθο συνερ­γό. Οι αναλυτές διαπίστωναν ότι το Βατικανό ήταν έτοιμο να βοηθήσει όλους τους αποδεδειγμένους καθολικούς, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους προτιμήσεις και την εθνικότητά τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών των Ναζί. Οι αναφορές υπόδειχναν ότι ο δρόμος για την διαφυγή των εγκληματιών πολέμου περνούσε από τη Ρώμη, ότι η κα­θολική εκκλησία επένδυε τεράστια ποσά για να φυγαδεύσει εγκληματίες πολέμου σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Η αποφασιστικότητα του Βατικανού προς αυτή την κατεύθυνση ενισχυόταν από τον αδιάλλακτο αγώνα του εναντίον του αθέου κομμουνισμού. Έχει επιβεβαιωθεί ότι, εγκληματίες πολέμου από την Ουγγαρία, παρουσιάζονταν στη Ρώμη, στον πατέρα Γκάλοβ, στο No 33 της οδού Παριόνι, Κροάτες Ουστάσι εγκληματίες στους μονσινιόρους Ντραγκάνοβιτς και Μάντγιερετς στο ινστιτούτο του Αγίου Ιερωνύμου, οι Λιθουανοί εγκληματίες πολέμου στον ιερέα Γιατουλεβίτσιουσα στο No.6 της οδού Λούκουλου, κ.ο.κ.
Αν η «ποντικότρυπα» του Κροάτη καθολικού ιερωμένου Κρούνοσλαβ Ντραγκάνοβιτς δεν είχε χρησιμοποιηθεί για τη διαφυγή του αξιωματικού της Γκεστάπο Κλάους Μπάρμπι, του «χασάπη της Λυών» - ενός εγκληματία πολέμου του οποίου η έκδοση στη Γαλλία παρεμποδίστηκε από την αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, η αλήθεια για την «πο­ντικότρυπα» υπό την σκέπη του Βατικανού ίσως να μην ανακαλυπτόταν ποτέ...
.............
The Vatican after the Second World War
History teaches us that after the end of World War II, rather than strengthen efforts to establish world peace, the Cold War that ensued between the winners allies threatened to lead to a new world war, much more devastating because of the new nuclear weapons. The secret services of the West radically restructured so as to use them until yesterday enemies and war criminals against their former ally, the Soviet Union. Where \ 'in this new strategic orientation is not only a violation of coalition agreements and multilateral international agreements of the United Nations, but also the law of the United States, it was necessary to set up secret channels to rescue war criminals. Already in 1946, began to create the system of 'pontikotrypas »(Rat Line) to grant them fake visas with fake names, and to bribe officials and diplomats, and officials from international organizations.
The American military secret services considered that the business' pontikotrypa ", the Vatican could be the most effective, the most organized and the most discreet accomplice. Analysts conclude that the Vatican was ready to help all Catholics proven, regardless of their political preferences and their nationality, including Nazi collaborators. Reports indicated that the way to escape war criminals passing through Rome, that the Catholic Church invested huge sums to fygadefsi war criminals in non-European countries. The Vatican's determination to this effect was reinforced by the uncompromising struggle against atheist communism. It has been confirmed that war criminals from Hungary, presented in Rome, father Gkalov at No 33 Street Parioni, Croatian Ustasha criminals to Monsignor Ntragkanovits Mantgierets and the Institute of St. Jerome, the Lithuanian war criminals priest Giatoulevitsiousa in No.6 Street Lucullus, etc.
If "pontikotrypa" Croatian Catholic priest Krunoslav Ntragkanovits had used to escape the Gestapo officer Klaus Barbie, the "Butcher of Lyon" - a war criminal whose release in France was hampered by American military intelligence, the truth for "pontikotrypa 'under the auspices of the Vatican might not discover when ...
.............
Ватикан после Другог светског рата
Историја нас учи да после завршетка Другог светског рата, а не ојачати напоре за успостављање мира у свету, Хладни рат који је уследио између победници савезника претио да доведе до новог светског рата, много више погубно због новог нуклеарно оружје. Тајних служби Запада радикално реорганизоване како да их користе до јуче непријатељима и ратним злочинцима против својих бивших савезника, Совјетском Савезу. \\\ Док се овај новог стратешког опредељења не само да значи кршење споразума и коалиционим мултилатералним међународним споразумима Уједињених нација, али и закон САД, било је неопходно да подесите тајним каналима да спасе ратне злочинце. Већ у 1946, почео је да се створи систем "понтикотрипас» (Рат линија) да им дају лажне визе са лажним именима, а да подмите званичнике и дипломате, а званичници из међународних организација.
Америчка војска тајне службе сматра да посао 'понтикотрипа ", Ватикан би могао да буде најефикаснији, најорганизованији и најдискретанији саучесник. Аналитичари закључују да је Ватикан био спреман да помогне сви католици доказане, без обзира на њихове политичке склоности и своје националности, укључујући и нацистичким сарадницима. Извештаји указују да је начин да се избегне ратни злочинци пролазе кроз Рим, да Католичка црква уложио огромне суме новца да фигадефси ратне злочинце у не-европским земљама. Одлучност Ватикана у том смислу је појачана бескомпромисне борбе против безбожног комунизма. Потврђено је да су ратни злочинци из Мађарске, представљена у Риму, отац Гкалов без 33 Стреет Париони, хрватски усташки злочинци монсињору Нтрагкановитс Мантгиеретс и Института Светог Јеронима, литвански ратни злочинци свештеник Гиатоулевитсиоуса у бр.6 улица Луцуллус, итд
Ако "понтикотрипа" хрватски католички свештеник Крунослав Нтрагкановитс је искористио да побегне официра Гестапоа Клаус Барби, "касапин Лион" - ратног злочинца чије ослобађање у Француској је спутана америчке војне обавештајне службе, истина за "понтикотрипа" под покровитељством Ватикана можда неће открити када ...
.............
Ватикан после Второй мировой войны
История учит нас, что после окончания Второй мировой войны, а не активизировать усилия по созданию мира во всем мире, холодная война, что последовало между победителями союзников пригрозил привести к новой мировой войне, гораздо более разрушительным ради нового ядерное оружие. Спецслужбы Запада радикально перестроена так, чтобы не использовать их, пока вчера врагов и военных преступников против своего бывшего союзника, Советского Союза. \\\\\\\ Пор, пока эта новая стратегическая ориентация не только означать нарушение коалиционных соглашений и многосторонних международных соглашений Организации Объединенных Наций, но и закон Соединенных Штатов, необходимо было создать тайные каналы, чтобы спасти преступников война. Уже в 1946 году, начал создавать систему «pontikotrypas» (Rat Line), чтобы предоставить им поддельные визы с вымышленными именами, и подкупить чиновников и дипломатов и чиновников из международных организаций.
Американские военные спецслужбы считали, что бизнес «pontikotrypa", Ватикан может быть наиболее эффективным, наиболее организованной и наиболее сдержанный сообщник. Аналитики заключить, что Ватикан был готов помочь всем католикам проверенные, независимо от их политических предпочтений и их национальности, в том числе нацистских пособников. Отчеты показали, что способ избежать военных преступников, проходящих через Рим, что католическая церковь вложила огромные суммы, чтобы fygadefsi военных преступников в неевропейских стран. Определение Ватикана по этому поводу была подкреплена бескомпромиссной борьбы с безбожной коммунистической. Было подтверждено, что военные преступники из Венгрии, который был представлен в Риме, отец Gkalov в ближайшие две 33 Street Parioni, хорватские усташей преступники монсеньора Ntragkanovits Mantgierets и Института святого Иеронима, литовский военные преступники священник Giatoulevitsiousa в № 6 Улица Лукулл, и т.д.
Если "pontikotrypa" хорватский католический священник Krunoslav Ntragkanovits использовал, чтобы избежать гестапо офицера Клауса Барби, "лионский мясник» - военным преступником, чьи релиз во Франции была затруднена американской военной разведки, правда для "pontikotrypa" под эгидой Ватикана может не обнаружить, когда ...
.............
El Vaticano después de la Segunda Guerra Mundial
La historia nos enseña que después del final de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de fortalecer los esfuerzos por establecer la paz mundial, la guerra fría que siguió entre los aliados ganadores amenazó con provocar una nueva guerra mundial, mucho más devastador debido a la nueva armas nucleares. Los servicios secretos de Occidente reestructuraron radicalmente con el fin de utilizarlas hasta ayer enemigos y criminales de guerra contra su antiguo aliado, la Unión Soviética. \\\\\\\\\\\\\\\ Siempre y cuando esta nueva orientación estratégica no sólo significa una violación de los acuerdos de coalición y acuerdos internacionales multilaterales de las Naciones Unidas, sino también la ley de los Estados Unidos, era necesario canales secretos para rescatar criminales de guerra. Ya en 1946, comenzó a crear el sistema de "pontikotrypas» (Rata Line) a concederles visados falsos con nombres falsos, y para sobornar a funcionarios y diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales.
Los servicios secretos militares de Estados Unidos consideran que el 'pontikotrypa negocio ", el Vaticano podría ser el más eficaz, el más organizado y el cómplice más discreto. Los analistas concluyen que el Vaticano estaba dispuesto a ayudar a todos los católicos probadas, independientemente de sus preferencias políticas y su nacionalidad, incluidos los colaboradores de los nazis. Los informes indicaron que la manera de escapar a criminales de guerra que pasan por Roma, que la Iglesia católica ha invertido enormes sumas para fygadefsi criminales de guerra en los países no europeos. La determinación del Vaticano para este efecto se vio reforzado por la lucha intransigente contra el comunismo ateo. Se ha confirmado que los criminales de guerra de Hungría, presentado en Roma, el padre Gkalov en el n º 33 de la calle Parioni, criminales Ustasha de Croacia a Monseñor Ntragkanovits Mantgierets y el Instituto de San Jerónimo, los criminales de guerra lituana sacerdote Giatoulevitsiousa en No.6 Calle Lucullus, etc
Si "pontikotrypa" sacerdote católico croata Krunoslav Ntragkanovits había utilizado para escapar del oficial de la Gestapo Klaus Barbie, el "Carnicero de Lyon" - un criminal de guerra cuya liberación en Francia se vio obstaculizada por la inteligencia militar de Estados Unidos, la verdad para "pontikotrypa 'bajo los auspicios del Vaticano no podría descubrir cuando ...
.............