Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Είμαστε στην ευρωζώνη: δοξάστε μας!


Ένας στους τρεις εργαζόμενους στη χώρα μας, αμείβεται με «μισθό» κάτω των 300 ευρώ, λέει η έρευνα. Στην Ζουαζιλάνδη πάντως, αμείβονται με μισθό πάνω από 340 ευρώ. Ευέλικτες μορφές εργασίας τις λένε! Θυμάστε τον ανεκδιήγητο πρωθυπουργό που είχε πρωτοτυπήσει με τους «απασχολήσιμους»; Λοιπόν τώρα εκσυγχρονιστήκαμε ακόμη περισσότερο και έχουμε πλέον τους «ευέλικτους». Τώρα δεν ρωτάει ο άλλος: ρε φίλε που δουλεύεις;
Απλώς ρωτάει: φίλε είσαι ευέλικτος ή σταθερός; Είναι το success story της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, των εντολοδόχων της τρόικας.
.......
We are in the eurozone: our praise!
One in three workers in our country, paid a "salary" of less than 300 euros, says the survey. In Swaziland, however, paid a salary of more than 340 euros. Flexible working patterns to say! Remember the Prime Minister who had anekdiigito appear original with 'employable'? Well now even more modernized and we now have the "flexible". Now it asks the other: dude you kidding? Just asking: dude be flexible or fixed? It is the success story of government Samara - Venizelos, the trustees of the troika.
.......
Ми смо у еврозони: похвале!
Један од три радника у нашој земљи, платио је "плату" од мање од 300 евра, наводи се у истраживању. У Свазиленда, међутим, плату од више од 340 милиона евра. Флексибилно радно обрасци да кажем! Сећаш ли се Премијеру који је анекдиигито појавити оригинални са "запослити"? Па сада још модернизована и ми сада имамо "флексибилна". Сада пита другог: Ортак се шалиш? Само питам: Дуде буде флексибилан или фиксни? То је прича о успеху државног Самара - Венизелос, повереника за тројке.
.......
Estamos en la zona euro: nuestra alabanza!
Uno de cada tres trabajadores en nuestro país, pagaron un "salario" de menos de 300 euros, lo que dice la encuesta. En Swazilandia, sin embargo, paga un salario de más de 340 euros. Modelos de trabajo flexibles para decir! Recuerda el primer ministro que tenían anekdiigito aparecen original con 'empleables'? Bueno, ahora aún más modernizado y ahora tenemos el "flexible". Ahora se le pregunta al otro: tio que es broma? Sólo preguntando: tio sea flexible o fijo? Es la historia de éxito del gobierno de Samara - Venizelos, los custodios de la troika.
.......
Мы в еврозоне: наша хвала!
Один из трех работников в нашей стране, заплатил "зарплату" менее 300 евро, говорится в исследовании. В Свазиленде, однако, платят зарплату более 340 евро. Гибкие рабочие образцы сказать! Помните премьер-министра, который имел anekdiigito появляются оригинальные с 'трудоспособного'? Ну теперь еще более модернизирован и теперь у нас есть "мягкой". Теперь он просит другой: чувак ты шутишь? Просто спрашиваю: чувак быть гибкими или фиксированной? Это история успеха правительства Самара - Венизелос, попечителей тройки.
.......