Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσκεψη στην Ινδία του Κινέζου προέδρου


- Σταθερά βήματα για τις χώρες BRICS
Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Αχμενταμπάντ και υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα την αυτοκινητοπομπή της κινεζικής αντιπροσωπείας που ήταν καθ 'οδόν από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο όπου και κατέλυσαν.
Στην ομιλία τότε στο αεροδρόμιο, ο κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, μετέφερε τους ειλικρινείς χαιρετισμούς του κινεζικού λαού και ευχές στον λαό της Ινδίας. Η Κίνα και η Ινδία, ως γείτονες, έχουν κρατήσει φιλικές σχέσεις για χιλιάδες χρόνια, είπε ο κινέζος πρόεδρος, οποίος επισήμανε ότι από την είσοδο του νέου αιώνα, η Κίνα και η Ινδία έχουν γίνει οι δύο μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες των αναδυόμενων αγορών στον κόσμο. Ειναι δύο σημαντικές δυνάμεις στη διαδικασία της πόλωςης που ζούμε, καθώς επίσης και δύο κύριες μηχανές που οδηγούν την οικονομική ανάπτυξη της Ασίας.

«Είναι η κοινή προσδοκία και των δύο λαών για τα δύο έθνη των αρχαίων πολιτισμών για να συμβάλουμε στην αναζωογόνηση χέρι χέρι," είπε Xi Jinping.
«Η κινεζική πλευρά είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την ινδική πλευρά για να σφυρηλατήσουν μια στενότερη εταιρική σχέση ανάπτυξης και την από κοινού υλοποίηση τα μεγάλα όνειρα μας, για την οικοδόμηση ισχυρών εθνών με ευημερία» είπε ο κινέζος πρόεδρος.
Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, ενώ η Ινδία είναι η Κίνα είχαν τις μεγαλύτερες συναλλαγές στη Νότια Ασία, συνολικού ύψους περίπου $ 65.5 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος. Οι δύο χώρες έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση του ετήσιου όγκου των διμερών εμπορικών τους σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2015. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εν λόγω χώρες μαζί με τη Ρωσία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και το συνδεδεμένο μέλος πλέον την Αργεντινή, αποτελούν την ομάδα των χωρών BRICS, που αναμένεται να κυριαρχήσει παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια.
...................
Visit to India of Chinese President
- Fixed steps BRICS countries
Thousands took to the streets of Ahmedabad and greeted with warm applause the motorcade of the Chinese delegation was en \ route from the airport to the hotel where they camped.
In his speech at the airport then, the Chinese president Xi Jinping, conveyed the sincere greetings of the Chinese people and good wishes to the people of India. China and India, as neighbors, have kept friendly relations for thousands of years, said the Chinese president, who noted that the entry of the new century, China and India have become the two largest developing countries and emerging market economies in world. Are two major forces in the process of polosis we live, as well as two main engines that drive economic growth in Asia.
"It is the common aspiration of the two peoples for the two nations of ancient cultures to help revitalize hand in hand, \" said Xi Jinping.
"The Chinese side is willing to work with the Indian side to forge a closer partnership development and joint implementation of large dreams, to build strong and prosperous nation," said the Chinese president.
China is the largest trading partner of India, while India is China had the largest trade in South Asia, totaling approximately $ 65.5 billion last year. The two countries have set a target to increase the annual volume of their bilateral trade to $ 100 billion by 2015 should not be forgotten that these countries along with Russia, Brazil, South Africa and now an associate member of the Argentina are the group of countries BRICS, which is expected to dominate the world in the coming years.
...................
Посета кинеског председника Индије
- Фиксни степс БРИЦс земље
Хиљаде су на улице Ахмедабад и поздравио са топлом аплаузом поворка кинеске делегације је био на путу \\\ од аеродрома до хотела, где су улогорио.
У свом говору на аеродрому тада, кинески председник Кси Ђинпинг, пренео искрене поздраве кинеског народа и добрим жељама народу Индије. Кина и Индија, као суседи, држали пријатељске односе хиљадама година, рекао је кинески председник, који је истакао да улазак новог века, Кина и Индија су постале две највеће земље у развоју и развоју тржишне економије у свет. Две велике силе у процесу полосис живимо, као и два главна мотора који покрећу економски раст у Азији.
"То је заједнички тежња два народа за два народа древних култура да помогне ревитализацију руку руку \\\", рекао је Кси Ђинпинг.
"Кинеска страна је спремна да сарађује са индијском стране да фалсификује ближе развој партнерства и заједничког спровођења великих снова, да се изгради јаку и просперитетну нацију", рекао је кинески председник.
Кина је највећи трговински партнер Индије, док је Индија Кина је имала највећи промет у Јужној Азији, у укупном износу од око 65,5 милијарди долара $ прошле године. Две земље су поставили циљ да повећа годишњи обим њихове билатералне трговине до 100 милијарди долара до 2015 не треба заборавити да су ове земље, заједно са Русијом, Бразилу, Јужној Африци и сада придружени члан Аргентина је група земаља БРИЦ групе, која се очекује да ће доминирати светом у наредним годинама.
...................
Посещение Индии Президента китайской
- Исправлены шаги БРИКС страны
Тысячи вышли на улицы Ахмадабада и приветствовали аплодисментами кортеж китайской делегации был ан \\\\\\\ маршрута от аэропорта до отеля, где они разбили лагерь.
В своем выступлении в аэропорту тогда, президент Китая Си Цзиньпин, передал искренние поздравления китайского народа и добрые пожелания народу Индии. Китай и Индия, как соседи, сохранили дружеские отношения на протяжении тысячелетий, сказал президент Китая, который отметил, что вступление нового века, Китай и Индия стали два крупнейших развивающихся стран и странах с формирующимся рынком в мир. Существуют две основные силы в процессе polosis мы живем, а также два главных двигателей силой экономического роста в Азии.
"Это общее стремление двух народов для двух народов древних культур, чтобы помочь оживить рук руку \\\\\\\", сказал Си Цзиньпин.
"Китайская сторона готова работать с индийской стороной наладить более тесные развития партнерства и совместной реализации крупных мечты, построить сильное и процветающее государство", сказал президент Китая.
Китай является крупнейшим торговым партнером Индии, а Индия является Китай был крупнейшим торговли Южной Азии, на общую сумму примерно 65500000000 долларов в прошлом году. Две страны поставило задачу увеличить ежегодный объем их двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов к 2015 году не следует забывать, что эти страны наряду с Россией, Бразилией, Южной Африке, а теперь член- Аргентина является группа стран БРИКС, которые, как ожидается, доминировать в мире в ближайшие годы.
...................
Visita a la India del presidente chino
- pasos fijos BRICS países
Miles de personas salieron a las calles de Ahmedabad y recibidos con calurosos aplausos la caravana de la delegación china estaba en \\\\\\\\\\\\\\\ ruta desde el aeropuerto hasta el hotel donde acamparon.
En su discurso en el aeropuerto, entonces, el presidente de China, Xi Jinping, transmitió los saludos sinceros del pueblo chino y buenos deseos al pueblo de la India. China y la India, como vecinos, han mantenido relaciones de amistad desde hace miles de años, dijo el presidente chino, quien señaló que la entrada del nuevo siglo, China y la India se han convertido en las dos mayores países en desarrollo y las economías de mercado emergentes en mundo. Son dos fuerzas principales en el proceso de polosis que vivimos, así como dos motores principales que impulsan el crecimiento económico en Asia.
"Es la aspiración común de los dos pueblos de las dos naciones de culturas antiguas para ayudar a revitalizar la mano mano \\\\\\\\\\\\\\\", dijo Xi Jinping.
"La parte china está dispuesta a trabajar con la parte india de forjar una asociación más estrecha de desarrollo y ejecución conjunta de grandes sueños, de construir nación fuerte y próspera", dijo el presidente chino.
China es el mayor socio comercial de la India, mientras que la India es China tuvo el comercio más grande en el sur de Asia, por un total de aproximadamente $ 65,5 mil millones el año pasado. Los dos países se han fijado el objetivo de aumentar el volumen anual de su comercio bilateral y $ 100 mil millones para el 2015 no se debe olvidar que estos países, junto con Rusia, Brasil, Sudáfrica y ahora es miembro asociado de la Argentina es el grupo de los países BRICS, que se espera para dominar el mundo en los próximos años.
...................