Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ISIS \ ΙΣΙΣ \ Исис


Προσέξτε πως " χρηματοδοτούν " τις τρομοκρατικές τους επιχειρήσεις οι βάρβαροι φονταμενταλιστές του ΙΣΙΣ. Αφού καταλαμβάνουν δια της βίας πετρελαιοπηγές, στη συνέχεια πουλάνε στη "μαύρη αγορά" με πολύ χαμηλή τιμή το πετρέλαιο. Προφανώς ειναι κατανοητό ποιον εξυπηρετεί αυτή η πρακτική.

..........................
Note that \ "finance \" their terrorist operations barbaric fundamentalists ISIS. After forcibly occupy oilfields, then sell the \ "black market \" very low-priced oil. Obviously it is understandable how this practice serves.
..........................
Обратите пажњу како \\\ "\\\ финансије" њихове терористичке операције варвари фундаменталисти Исис. Након насилно заузимају извори нафте, а затим прода \\\ "црно тржиште \\\" врло јефтин уље. Очигледно је разумљиво како се ова пракса служи.
..........................
Обратите внимание, как \\\\\\\ "\\\\\\\ финансы" их террористические операции варвары фундаменталисты ISIS. После насильно занять нефтяные месторождения, затем продать \\\\\\\ "черный рынок \\\\\\\" очень недорогой нефти. Очевидно, это и понятно, как эта практика служит.
..........................
Tenga en cuenta que \ "finanzas \" sus operaciones terroristas fundamentalistas bárbaros ISIS. Después de ocupar por la fuerza los campos petroleros, y luego vender el \ "mercado negro \" aceite muy bajo precio. Obviamente, es comprensible que esta práctica sirve.
..........................