Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Σαρωτική νίκη Πούτιν στις εκλογές στην Κριμαία


- Πάνω από 71% ψήφισαν υπέρ της «Ενωμένης Ρωσίας» κερδίζοντας 70 από τις 75 έδρες του Κοινοβουλίου
Σε σαρωτική νίκη του προέδρου Πούτιν και της «Ενωμένης Ρωσίας», εξελίχθηκε η πρώτη υπό τη ρωσική νομοθεσία εκλογική αναμέτρηση στην Κριμαία, που διεξήχθη την Κυριακή.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία», του οποίου αρχηγός είναι ο πρωθυπουργός Ν. Μεντβιέντεβ, κερδίζει τις 70 από τις 75 έδρες στο κοινοβούλιο της Κριμαίας, αποσπώντας το 72% των ψήφων, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό κόμμα (LDPR) που ηγείται ο Β. Ζιρινόφσκι, έχει κερδίσει το 8,17%, ενώ ακολουθεί το Κομμουνιστικό κόμμα με 6,46%.

Τα υπόλοιπα κόμματα δεν συγκεντρώνουν το απαραίτητο 5% για να εισέλθουν στο Κοινοβούλιο.
Λίγους μήνες πριν οι πολίτες της περιοχής, στο διενεργηθέν δημοψήφισμα αποφάσισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της επανένωσης με τη ρωσική Ομοσπονδία, ενώ τα χθεσινά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, επιβεβαιώνουν τη στήριξη και την αποδοχή των ψηφοφόρων πολιτών της πολιτικής του ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.
Σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία, το διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της εκπροσώπου της εξωτερικής πολιτικής Κάθριν Άστον, ανακοίνωσε ότι δεν αναγνωρίζει τις εκλογές στην Κριμαία ούτε το νομοθετικό πλαίσιο. Λίγους μήνες ωστόσο πριν, η ίδια ηγεσία της Ε.Ε. έσπευσε να νομιμοποιήσει την πραξικοπηματική κυβέρνηση του Κιέβου και έχρισε πρωθυπουργό τον άνθρωπο – υπάλληλο εταιριών του Τζορτζ Σόρος, αφού προηγουμένως εξεδίωξαν τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς. Η στάση αυτή της Ε.Ε. ουδόλως βοηθά την υπό εξέλιξη διαδικασία ειρήνευσης στην περιοχή. Αντιθέτως, συντηρεί την μια προβληματική κατάσταση να βρίσκεται συνεχώς στην κόψη του ξυραφιού, γεγονός που είναι πλέον σαφές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Όσο για την θέση της Ε.Ε. αναφορικά με την εκλογική διαδικασία, που έλαβε χώρα στην Κριμαία, πρόκειται για πολιτική αλά καρτ, δηλαδή, μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών.
Όμως το διευθυντήριο δεν αρκείται μόνο στο ζήτημα των εκλογών αλλά δυναμιτίζει περισσότερο το κλίμα, καθώς, η Κάθριν Άστον ανέφερε ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Ομοσπονδία και δεν θα την αναγνωρίσει». Θυμίζουμε εδώ, ότι για το ζήτημα της προσάρτησης της Κριμαίας στη ρωσική Ομοσπονδία, ψήφισε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Κριμαίας, μηδενός εξαιρουμένου και των Τσετσένων, οι οποίοι αρχικά είχαν ταχθεί κατά της επανένωσης. Συγκεκριμένα πάνω από το 96% των κατοίκων της Κριμαίας ψήφισαν για την επανένωση με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου.
.........
Putin's landslide victory in elections in Crimea
- Over 71% voted in favor of the "United Russia" won 70 of the 75 seats in Parliament

Apostle Rossi
In a landslide victory of President Putin and the "United Russia", became the first in the Russian election legislation in the Crimea, which was held Sunday. According to the official results of the ruling party "United Russia", whose head is the Prime Law. Mentvientev, wins 70 of 75 seats in the parliament of Crimea, winning 72% of the votes, the Liberal Democratic Party (LDPR) that led by B. Zhirinovsky, has won 8.17%, followed by the Communist Party with 6.46%. The other parties do not meet the 5% necessary to enter Parliament.
A few months ago the people of the region, the conducted referendum decided by an overwhelming majority in favor of reunification with the Russian Federation, while the results of yesterday's election, confirming the support and acceptance of voter citizens of the Russian political leader Vladimir Putin.
Commenting on the election process, the directors of the European Union through the representative of foreign policy chief Catherine Ashton, said it does not recognize the elections in Crimea or the legislative framework. A few months ago, however, the same leadership of the EU rushed to legitimize the coup government of Prime Kiev and anointed man - official corporation of George Soros, after having expelled the legitimately elected president of Ukraine Yanukovych. This attitude of the EU does nothing to help the ongoing peace process in the region. Instead, sustains a problematic situation kept constantly on the edge, which is now clear across Europe and beyond. As for the position of the EU of the electoral process, which took place in the Crimea, is a political ala carte, ie, a policy of double standards.
But the directors did not limit itself to the issue of elections but more dynamites the climate as well, Catherine Ashton said: "The European Union continues to condemn the illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation and will not recognize it. " Recall here that the question of the annexation of the Crimea in the Russian Federation, passed by an overwhelming majority of the Crimean citizens without exception and Chechens, who initially opposed the reunification. Specifically over 96% of the inhabitants of the Crimea voted for reunification with Russia during the referendum held on March 16.
.........
Путинова убедљиву победу на изборима у Криму
- Преко 71% гласало за "Уједињена Русија" освојила 70 од 75 места у парламенту

Апостол Росси
У убедљиве победе председника Путина и "Јединствене Русије", постао је први у руској изборног законодавства на Криму, који је одржан у недељу. Према званичним резултатима владајуће партије "Јединствена Русија", чији је челу председник закон. Ментвиентев, осваја 70 75 места у Скупштини Криму, освојивши 72% гласова, Либерално-демократска партија (ЛДПР) који на челу са Б. Жириновски, је освојила 8,17%, затим од стране Комунистичке партије са 6.46%. Друге странке не испуњавају 5% неопходан за улазак у парламент.
Пре неколико месеци људи у региону, спроведеног референдума одлучује огромном већином у корист спајања са Руском Федерацијом, а резултати јучерашњег избора, потврђујући подршку и прихватање бирачких грађана руског политичког лидера Владимира Путина.
Коментаришући изборног процеса, директори Европске уније кроз представник за спољну политику Кетрин Ештон, рекао је да не признаје изборе у Криму и законодавног оквира. Пре неколико месеци, међутим, иста руководство ЕУ пожурио да легитимише пуча влада премијера Кијева и помаза човека - Оффициал корпорације Џорџа Сороша, након протерала легитимно изабран за председника Украјине Јанукович. Овај став ЕУ не чини ништа да помогне текући мировни процес у региону. Уместо тога, одржава проблематична ситуација је стално на ивици, која је сада јасно у Европи и шире. Што се за позицију ЕУ изборног процеса, који је одржан на Криму, је политички Ала Царте, односно политика двоструких стандарда.
Али директори нису се ограничи на питање избора, али више Динамитес климе, као и, Кетрин Ештон је рекао: "Европска унија наставља да осуди илегалне анексију Аутономне Републике Крим и град Севастопољ од стране Руске Федерације и неће препознају га. " Подсетимо се овде да питање анексије Крима у Руској Федерацији, прошао од стране огромне већине грађана Кримског без изузетка и Чечена, који је у почетку противио уједињење. Конкретно преко 96% становника на Криму је гласало за уједињење са Русијом током референдума одржаног 16. марта.
.........
Убедительная победа Путина на выборах в Крыму
- За 71% проголосовали за "Единую Россию" выиграл 70 из 75 мест в парламенте

Апостол Росси
В убедительной победе президента Путина и «Единой России», стал первым в России избирательного законодательства в Крыму, который состоялся в воскресенье. По официальным результатам правящей партии «Единая Россия», глава которого является премьер-Закон. Mentvientev, выигрывает 70 из 75 мест в парламенте Крыма, выиграв 72% голосов, Либерально-демократическая партия (ЛДПР), что во главе с Б. Жириновского, выиграл 8,17%, далее следуют КПРФ с 6,46%. Остальные партии не соответствуют 5% необходимого для прохождения в парламент.
Несколько месяцев назад народ региона, провели референдум решил подавляющим большинством в пользу воссоединения с Российской Федерацией, а результаты вчерашнего выборов, подтверждая поддержку и признание граждан избирателей Российской политического лидера Владимира Путина.
Комментируя избирательного процесса, руководители Европейского Союза через представителя по внешней политике Кэтрин Эштон, заявила, что не признает выборы в Крыму или законодательных рамок. Несколько месяцев назад, однако, то же самое руководство ЕС бросился узаконить переворот правительство премьер Киеве и помазал человека - официальный корпорации Джорджа Сороса, после изгнав законно избранного президента Украины Януковича. Это отношение ЕС не делает ничего, чтобы помочь продолжающийся мирный процесс в регионе. Вместо этого, поддерживает проблемная ситуация сохраняется постоянно на краю, который в настоящее время ясно, по всей Европе и за ее пределами. Что касается позиции ЕС избирательного процесса, который проходил в Крыму, является политическим ля карте, то есть, политика двойных стандартов.
Но режиссеры не ограничивать себя в вопросе выборов, но более динамиты климат, а Кэтрин Эштон сказала: "Европейский союз продолжает осуждать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя по Российской Федерации и не будет признать его ". Напомним здесь, что вопрос о присоединении Крыма в Российской Федерации, принят подавляющим большинством крымских граждан без исключения и чеченцев, которые первоначально выступали против воссоединения. В частности более 96% жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией во время референдума, состоявшегося 16 марта.