Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Πούτιν κατά ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

 
Με καθαρά αλλά και σκληρά λόγια για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος Πούτιν μίλησε για την υπόγεια όσο και προβοκατόρικη στάση και πρακτική των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟϊκών στο ουκρανικό ζήτημα. «Η κρίση στην ανατολική Ουκρανία, η οποία έχει προκληθεί από τη Δύση, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για να επαναφέρει στη ζωή του ΝΑΤΟ», τόνισε με έμφαση ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο μια συζήτησης για τον εξοπλισμό στο Κρεμλίνο. Ο ρώσος ηγέτης, μίλησε ανοιχτά για το ουκρανικό ζήτημα λέγοντας, ότι η κρίση προκλήθηκε και σκηνοθετήθηκε πολύ καλά από ορισμένες χώρες της Δύσης.
Αναφερόμενος δε, στο θέμα των εξοπλισμών, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν θα συρθεί σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών, όπως από την άλλη όπως είπε, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της χώρας. Υψηλούς τόνους κατά των δυτικών, χρησιμοποίησε ο ρώσος πρόεδρος και για την υποστηρικτική τους τακτική στη συνεχιζόμενη βία στις περιοχές των ρωσώφωνων αυτονομιστών, λέγοντας ότι οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν προκαλέσει, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, το θάνατο τουλάχιστον 3000 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 6000 αθώων πολιτών. Είναι γεγονός πάντως ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει ότι είναι δυνατό για να μην φύγει το παιχνίδι από την διπλωματική σκακιέρα. Και αυτό είναι κατανοητό τοις πάσι. Δεν εξαρτάται όμως δυστυχώς μόνο από τον ίδιο.
.........
Putin in Ukraine to NATO
With clean and harsh words once again President Putin spoke for underground and provocative attitude and practice of the USA and NATO in the Ukrainian question. "The crisis in eastern Ukraine, which has been caused by the West, primarily used to resuscitate NATO," emphasized Vladimir Putin within a discussion of the equipment in the Kremlin. The Russian leader, spoke openly about the Ukrainian issue saying that the crisis was caused and directed very well by some Western countries. Referring not to the issue of arms, made it clear that Russia will not be drawn into a new arms race, as the other as he will take all necessary measures and decisions related to the security of the country. High tones in the western, used by the Russian president and supportive tactics in the ongoing violence in areas of rosofonon separatists, saying that armed conflicts have caused, according to UN figures, killing at least 3,000 people and injured about 6000 innocent civilians. It is true, however, that Vladimir Putin is doing everything possible not to leave the game in the diplomatic chessboard. And this is understandable-known. But unfortunately not depend only on him.
.........
Путин је у Украјини у НАТО
Са чистим и оштрим речима поново председник Путин говорио за подземне и провокативне ставом и пракси САД и НАТО-а у украјинском питању. "Криза у источној Украјини, која је проузрокована од стране Запада, пре свега користи за вештачко дисање НАТО", истакао је Владимир Путин у оквиру расправе о опреми у Кремљу. Руски лидер, је отворено говорио о украјинском питању рекавши да је изазвао кризу и режија врло добро неке западне земље. Позивајући се не на питање оружја, ставио до знања да Русија неће бити увучена у нову трку у наоружању, као други што ће предузети све неопходне мере и одлуке које се односе на безбедност земље. Високи тонови У западном, користи од стране руског председника и подршке тактика у текућој насиља у областима рософонон сепаратиста, рекавши да су оружани сукоби изазвали, према подацима УН, погинуло најмање 3.000 људи, а повређено око 6000 недужне цивиле. Истина је, међутим, да је Владимир Путин чини све што је могуће да се не напусти игру у дипломатској шаховској табли. И то је разумљиво познат. Али, нажалост, не зависи само од њега.
.........
Путин в Украине в НАТО
С чистыми и резкими словами в очередной раз президент Путин говорил для подземной и провокационной позиции и практике США и НАТО в украинском вопросе. "Кризис в Восточной Украине, которая была, вызванного на Западе, в основном используется для реанимировать НАТО," подчеркнул Владимир Путин в рамках обсуждения оборудования в Кремле. Глава России, открыто говорил об украинском вопросе, говоря, что кризис был вызван и направлены очень хорошо некоторыми западными странами. Ссылаясь не к вопросу оружия, дал понять, что Россия не будет втянута в новую гонку вооружений, как и другие, как он будет принимать все необходимые меры и решения, связанные с безопасностью страны. Высокие частоты в западной, используемые российского президента и поддерживающих тактики в продолжающегося насилия в районах rosofonon сепаратистов, говоря, что вооруженные конфликты стали причиной, по данным ООН, погибли по меньшей мере 3000 человек и ранено около 6000 мирные жители. Правда, однако, что Владимир Путин делает все возможное, чтобы не выйти из игры в дипломатической шахматной доске. И это понятно известны. Но, к сожалению, не зависит только от него.
.........