Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαίωση για τον πρόεδρο Πούτιν


Οι εξελίξεις θα δικαιώσουν τον Ρώσο πρόεδρο. Οι Ουκρανοί στο τέλος θα δεχθούν την Ομοσπονδοποίηση. Δεν είμαι βέβαιος για τους ατλαντιστές όμως. Αν χάσουν πάλι στο διπλωματικό παίγνιο, θα είναι πολύ βαρύ το πλήγμα για το διεθνές στάτους. Η μόνη πλέον διέξοδος γι αυτούς είναι η στρατιωτική λύση. Γι αυτό ακριβώς πιέζουν τις νέο αποικίες τους και πρώην μέλη της ΕΣΣΔ να "απαιτήσουν" τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, δηλαδή να κυκλώσουν την Μόσχα.
Για τους δορυφόρους της Ε.Ε. δεν υφίσταται ζήτημα. Έμαθαν πολύ καλά την ιστορία της αρκούδας που χόρευε όπως χτυπούσε το ντέφι. Όσο για τη διακοπή κάθε συνεργασίας, αυτό άρχισε να υλοποιείται με την πρώτη δήλωση της εκπάγλου καλλονής και πολλά υποσχόμενης Ιταλίδας νέας υπουργού των εξωτερικών της Ε.Ε. (Ήθελα να ´ξερα τι ρόλο παίζουν οι υπουργοί των χωρών μελών ....ρητορικό).
Να μην διαλάθει της προσοχής και η τελευταία παρέμβαση της Κίνας υπέρ της Ρωσίας. .......η επικυριαρχία της Νέα Τάξη Πραγμάτων δεν είναι πλέον δεδομένη...
........................
These developments would vindicate the Russian president. The Ukrainians will ultimately accept federalism. I'm not sure about the Atlanticists though. If they lose again in the diplomatic game, it is very heavy blow to the international status. The only way out for them now is a military solution. So what exactly are pushing new colonies and former members of the USSR to \ "require \" NATO enlargement to the east, ie to encircle Moscow. For the satellites of EU not an issue. They learned very well the story of the bear that danced like beating the tambourine. As for the cancellation of cooperation, it began to be implemented by the first statement ekpaglou parlors and promising young Italian woman Foreign Minister of the EU (I wanted to'xera what is the role of ministers of member countries:) .... rhetorical).
Do not noticed and the last speech of China to Russia. The suzerainty of ....... New World Order is no longer a given ...
...........................
Овакав развој ће оправдати руског председника. Украјинци ће на крају прихватити федерализам. Нисам сигуран о атлантицари ипак. Ако они опет изгубити у дипломатској игри, то је веома тежак ударац међународног статуса. Једини излаз за њих сада је војно решење. Дакле, шта се гурају нове колоније и бивших припадника СССР \\\ "захтевају \\\" проширењу НАТО на исток, односно да опколе Москву. За сателита ЕУ није проблем. Они су научили врло добро причу о медведу који плесала као туче даире. Што се тиче отказивања сарадње, она је почела да се спроводи од стране прве изјаве екпаглоу парлорс и перспективни млади Италијанке министра спољних послова ЕУ (Сам желео то'кера каква је улога министара земаља чланица .... реторичка).
Не приметио, а последњи говор Кине у Русију. Суверенитету ....... Новог Светског Поретка није више дати ...